Ви є тут

Головна

Метою дисципліни „Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації ” є вивчення студентами теоретичних та практичних основ схемотехніки, ознайомлення студентів з сучасними системи автоматизованого проектування РЕА, формування у студентів знань, необхідних для автоматизованого рішення типових завдань проектування аналогових та цифрових електронних схем.

 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

– будувати лінійні та нелінійні схеми перетворення інформації з застосуванням операційних підсилювачів з врахуванням заданої точності та частотних властивостей;

–     будувати функціональні вузли аналогової електроніки (генератори синусоїдальних  та не сину­соїдальних коливань, мультивібратори, фільтри, компаратори, аналогові перемикачі, тощо) з заданими характеристиками;

– будувати нескладні малопотужні  вторинні  джерела живлення і розраховувати його параметри, забезпе­чувати захист джерел живлення;

– розраховувати динамічні параметри цифрового сигналу та виконувати аналіз електричних схем логічних  еле­ментів;

– виконувати розрахунок стандартних цифрових вузлів (генераторів, формувачів імпульсів, допоміжних схем, тощо) з врахуванням  особливостей елементної бази, що використовується.

 

Викладач дисципліни: Романенко Сергій Миколайович, доцент кафедри захисту інформації

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна фор­ма навчання

Кількість кредитів – 9.5

Галузь знань:

1701 «Інформаційна безпека»

нормативна

Напрям підготовки:

6.170102 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

Модулів – 2

Кваліфікація (професійне

спрямування):

3439 Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

1

2

1

2

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин - 342

3

4

3

4

Лекції, год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,4

самостійної роботи студента – 5,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр з систем технічного захисту інформації

 

32

16

4

8

Практичні, семінарські, год.

 

 

 

 

Лабораторні, год.

32

32

4

6

Самостійна робота, год.

62

168

136

202

Індивідуальні завдання:

- год.

Вид контролю: екзамен письмовий, залік.

Розподіл балів, які отримують студенти

Залік

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1-Т6

Л1-Л3

Т7-Т10

Л4-Л6

100

30

20

30

20

 

Екзамен

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумко­вий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

20

100

Т11-Т18

Л7-Л9

Т19-Т30

Л10-Л13

20

20

20

20