Ви є тут

Головна

Прізвище: Кузьмін

Ім'я: Віктор

По батькові: Володимирович

 

Посада: доцент кафедри соціальної роботи ЗНТУ

Участь у роботі рад і державних структур: вчений секретар вченої ради ЗНТУ

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-4940-9395

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, транспортний факультет, 2007, [дипломом з відзнакою],  спеціальність за дипломом – 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби», кваліфікація за дипломом – «магістр колісних та гусеничних транспортних засобів»
 • Запорізький національний технічний університет, гуманітарно-правовий факультет, 2008, спеціальність за дипломом – 8.040202 «Соціальна робота», кваліфікація за дипломом – «магістр соціально-правової роботи»
 • Аспірантура на кафедрі соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету, роки навчання:  2009-2013 рр., наукова спеціальність: 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»: «Соціалізація сиріт у вищих навчальних закладах України: соціотехнологічний аспект», рік захисту – 2013, Класичний приватний університет

Наукові інтереси:

 • Соціальні технології у побудові кар’єри студентів та випускників вищих навчальних закладів України;
 • кар’єрні стратегії у сучасному українському суспільстві;
 • моделювання соціалізації членів різних специфічних соціальних спільностей при вступі у доросле життя;
 • соціологічна рефлексія дорожнього руху в Україні; управління безпекою дорожнього руху, безпечна поведінка користувачів доріг;
 • освітньо-наукове забезпечення попередження дорожньо-транспортного травматизму.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Кузьмін В.В. Соціально-правовий аспект соціалізації сиріт у вищій школі / В.В. Кузьмін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С.В. Шевцов] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Д.: Грані, 2011. – Вип. 5 (79). – С. 118–123. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Підвищення конкурентоздатності сиріт-випускників вищих навчальних закладів / В.В. Кузьмін // Ринок праці та зайнятість населення : науково-виробниче інформаційне видання / [гол. ред. В.Г. Федоренко] ; ІПК ДСЗУ. – К. : Ринок праці та зайнятість населення, 2011. – Вип. 4 (29). – С. 44–46.  (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Моделювання соціалізації студентів-сиріт у ВНЗ / В.В. Кузьмін // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Д.М. Ядранський (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – Вип. 51. – С. 181–189. (фахове видання);
 • Кузьмин В.В. Специфика социализации и формирования личности студентов-сирот в ВУЗе / В.В. Кузьмин // Управление социальными процессами в условиях модернизации России: теория и практика : сборник статей по материалам ІХ Афанасьевских чтений / под ред. проф. О.А. Уржа. – М. : Изд-во РГСУ, 2011. – С. 256–259. (іноземні науковометричні бази);
 • Кузьмін В.В. Вплив виховного середовища на сиріт у ВНЗ: соціологічний аналіз / В.В. Кузьмін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С.А. Квітка] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Д. : Грані, 2012. – Вип. 1 (81). – С. 108–112. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Соціологічна характеристика студентів-сиріт, як окремої соціальної групи у ВНЗ / В.В. Кузьмін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С.А. Квітка] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Д. : Грані, 2012. – Вип. 2 (82). – С. 113–118. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Соціалізація студентів-сиріт у ВНЗ: соціологічна рефлексія / В.В. Кузьмін // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / [гол. ред. А.В. Фурман] ; ТНЕУ. – Т. : Психологія і суспільство, 2012. – Вип. 2 (48). – С 64–68. (фахове видання);
 • Кузьмин В.В. Социальное становление студентов ВУЗов из различных специфических социальных общностей / В.В. Кузьмин // Психология. Социология. Педагогика : научно-практический журнал / гл. ред. проф. В.Г. Маралов. – М. : Изд-во ИНГН, 2012. – № 12 (25). – С. 48–51. (Іноземні науковометричні бази);
 • Кузьмін В.В. Соціальна взаємодія агентів соціалізації та сиріт у ВНЗ: встановлення перспективи / В.В. Кузьмін // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Д.М. Ядранський (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Вип. 54. – С. 42–47.  (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Генеза державної політики розвитку кар’єри студентської молоді на вузівському рівні / В.В. Кузьмін // Перспективи. Соціально-політичний журнал / [гол. ред. Кавалеров А.І.] ; ДЗ «ПНПУ імені К.Д. Ушинського». – Одеса., 2013. – Вип. 4 (58). – С. 51–56. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Працевлаштування молоді як соціальна проблема / В.В. Кузьмін // Вісник академії праці та соціальних відносин ФПСУ / [голов. ред. І.М. Гавриленко] ; Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. – К. : Сталь, 2014. – Вип. 2. – С. 10-14. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Організаційна взаємодія державної служби зайнятості та випускників ВНЗ із різних специфічних соціальних груп: кар’єрний аспект / В.В. Кузьмін // Ринок праці та зайнятість населення: науково-виробниче інформаційне видання / [гол. ред. В.Г. Федоренко] ; ІПК ДСЗУ. – К.: Ринок праці та зайнятість населення, 2014. – Вип. 3(40). – С. 39-42. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Науково-практичне забезпечення інклюзивної освіти в Україні / В.В. Кузьмін, М.О. Городько // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Д.М. Ядранський (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 62. – С. 220-227. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Соціальна компетентність працівників психологічних та територіальних служб які здійснюють реабілітацію постраждалого населення у збройних воєнно-політичних  конфліктах в Україні / В.В. Кузьмін // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Я.В. Зоська (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип.  63. – С. 180-187. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Соціальні чинники сприяння розвитку кар’єрних стратегій молоді, яка навчається / В.В. Кузьмін // Вісник Харківського університету внутрішніх справ. – Х. : Вид-во Харківського національного ун-ту внутр. справ. вип.№ 1 (68), 2015. – С. 196-205. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Кар’єра та молодь із різних специфічних соціальних спільностей при вступі у доросле життя (на матеріалах емпіричного дослідження проведеного у Запорізькій області)/ В.В. Кузьмін // Науково-методичний журнал «Наукові праці. Серія: «Соціологія». Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, Вип. 246. Т.258, 2015. – С. 132-140. (фахове видання);
 • Kuzmin V. Formation of students from different specific social groups as a problem of social work / V. Kuzmin // Black Sea : Scientific Journal Of Academic Research. Part B. – 2015. – March. – Volume 10. – Issue 03. – P. 18–23 (Іноземні науковометричні бази, Georgia);
 • Кузьмін В.В. Соціально-психологічні та нормативно-правові аспекти адаптації осіб із сирітським дитинством у ВНЗ України / В.В. Кузьмін // Перспективи. Соціально-політичний журнал / [гол. ред. Кавалеров А.І.] ; ДЗ «ПНПУ імені К.Д. Ушинського». – Одеса., 2016. – Вип. 1 (67). – С. 49–66. (Фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Типологізація специфічних груп населення України в напрямках організації соціально-психологічної діяльності / В.В. Кузьмін // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Державного вищого навчального закладу “Запорізький національний університет” та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич.– Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – №2(10) – С.63-68 (Фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Теоретичний аналіз проблеми інтеграції у суспільство дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: соціально-психологічний аспект / В.В. Кузьмін // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – №. 1. – 2017. – С. 3-8. Режим доступу - http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/90071/85417 (Іноземні науковометричні бази, Index Copernicus);
 • Кузьмін В.В. Понятійно-категоріальний апарат поняття «кар’єра»: соціологічна рефлексія / В.В. Кузьмін // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С.А.Квітка] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Д. : Грані, 2017. – Том 20 №10 2017. – С. 48-54. (Фахове видання, Іноземні науковометричні бази, Index Copernicus);

Монографії:

 • Кузьмін В.В. До питання соціальної реабілітації постраждалого мирного населення у локальних воєнно-політичних  конфліктах в Україні / В.В. Кузьмін // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за заг. ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України : Нац. гірн. Ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – Т. 2 – С. 175-180. (підрозділ у науковій монографії);
 • Кузьмин В.В. Социокультурные барьеры социализации детей-сирот в высших учебных заведениях Украины // Социокультурные барьеры модернизации высшей школы Украины: коллективная монография / под ред. В.С. Бакирова. - Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. - С. 253-279. (підрозділ у науковій монографії);
 • Кузьмін В.В. Соціальне забезпечення сиріт у роботі психологічних служб / В.В. Кузьмін // Актуальні проблеми соціальної роботи в Україні [Електронний ресурс]: колективна монографія / Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С.124-165. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);12 см. – Назва з тит. екрана.ISBN 978-617-529-178-8 (підрозділ у науковій монографії);
 • Кузьмін В.В. Теоретико-методологічні основи формування кар’єрної стратегії особистості у сучасному науковому дискурсі / В.В. Кузьмін // Психологічні основи розвитку особистості : монографія / за заг. ред. В. Й. Бочелюка, за ред. М. А. Дергач, Н. В. Волошиної. – Запоріжжя : Просвіта, 2018. – С.190-220.(підрозділ у науковій монографії).

Навчальні посібники та підручники:

 • Управління соціальними процесами: навч. посіб. / О.А. Агарков (керівник авт. кол.), Г.Ю. Баршацька, В.В. Дударьов, В.О. Коваль, В.В.Кузьмін, В.М. Попович, О.О. Турба, С.С. Щербина. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 220 с. 
 • Кузьмін В.В. Технології соціальної роботи : Навчальний посібник з грифом МОН України / О.А. Агарков (керівник авт.кол.), Д.Ю. Арабаджиєв, Т.В. Єрохіна, В.В. Кузьмін, І.В. Мещан, В.М. Попович. –Запоріжжя, вид. комплекс АТ «Мотор Січ», 2015. – 487 с.
 • Кузьмін В.В. Інформаційний путівник для студентів та випускників вищих навчальних закладів з питань працевлаштування / А.В. Іванченко, А.В. Катаєва, В.В. Кузьмін // Довідково-інформаційне видання.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.– 92 с.

Участь у конференціях:

 • Кузьмін В.В. Соціальні чинники успішного працевлаштування студентів та випускників ВНЗ при вступі у доросле життя / Кузьмін В.В. // Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів : матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної конференціії. – Донецьк, 12 листопада 2013 р.: ДонНУЕТ, 2013. – С.122-126.
 • Кузьмін В.В. Базові соціальні процеси у інжинірінгу кар’єри студентської молоді / Кузьмін В.В. // Освіта та соціалізація особистості : всеукраїнська наукова конференція : [матеріали]. Одеса: Південно-український національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 2014. – С.12.
 • Кузьмін В.В. Специфіка професійних компетентностей працівників спеціалізованих служб в соціальній сфері / Кузьмін В.В. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С.408-409.
 • Кузьмін В.В. Подальша соціалізація випускників ВНЗ із числа сиріт у постнавчальний період як проблема соціальної роботи / Кузьмін В.В. // матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Стан і перспективи розвитку соціальної роботи в Україні», м. Київ, 17-18 березня 2015 р., НАУ, 2015. – С.160-165.
 • Кузьмін В.В. Побудова кар’єри молоді в сучасних умовах як соціально-економічна проблема / В.В. Кузьмін // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С.336.
 • Kuzmin V. Social and psychological factors integration of orphans in the social life / V.V. Kuzmin, V.M. Popovych, G.Y.Barshatska // Proceedings of III International scientific conference “ Modern scientific achievements: experience exchange”. Morrisville, Lulu Press., 2017. P. 223-226. (USA)
 • Кузьмін В.В. Професійна кар’єра як фактор і показник самореалізації молоді в «суспільстві нерівних» / В.В. Кузьмін // Тези доповідей та виступів учасників III Конгресу соціологічної асоціації України "Нові нерівності - нові конфлікти : шляхи подолання". – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С.328–329.
 • Кузьмін В.В. Місце та роль фахової компетентності соціального працівника (психолога) у змістовній інтеграції осіб із сирітським дитинством / В.В. Кузьмін // Компетентнісний вимір сучасної освіти : теорія і практика : збір тез V регіональної науково-практичної конференції (19 травня 2017 р., м. Запоріжжя) / За заг. ред. В.В. Нечипоренко. – Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2017. – С.245-247.
 • Кузьмін В.В. Класифікаційні ознаки групи дітей-сиріт та груп ризику по соціальному сирітству в Україні у фокусі соціально-психологічної роботи / В.В. Кузьмін // «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія та практика» матеріали II міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2017 р.) Хар. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. – Х.: «Стиль-Издат», 2017. – С.293-296.
 • Кузьмін В.В. Соціалізація особистості з числа сиріт у сфері професійної освіти / В.В. Кузьмін // Освіта та соціалізація особистості // Матеріали V Всеукраїнської інтернет-конференції (Одеса, Запоріжжя, 12-13 травня 2017 р.). – Одеса. 2017. – С.87-88.
 • Кузьмін В.В. Моделювання кар`єрних стратегій в теорії структурного функціоналізму/ В.В. Кузьмін // «Ризики кар’єрно-професійного старту у високо-конфліктному середовищі: загальне й особливе: програма і матеріали XXV науково-теоретичної конференції молодих вчених», / Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», м. Харків : Вид-во НУА, 2018. – С.45-49.

Конспекти лекцій та методичні вказівки:

1. Кузьмін В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / Укл.: В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 90 с.
2. Кузьмін В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Загальна соціологічна теорія» денної та заочної форми навчання спеціальностей ІУП /Укл. В.В. Кузьмін, Г.Ю. Баршацька // Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 70 с. 
2. Кузьмін В.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технології соціальної роботи» для студентів денної форми навчання спеціальності 8.18010001 «Соціальне забезпечення» / Укл.: В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 90 с.
3. Кузьмін В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та методи наукових досліджень»» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.18010001 «Соціальне забезпечення» /Укл. В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 86 с.
4. Кузьмін В.В. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Методологія та методи наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 8.18010001 «Соціальне забезпечення»/Укл.: В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 78 с.
5. Кузьмін В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Методика соціальних досліджень» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.13010201 «Соціальна робота» /Укл. В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 86 с.
6. Кузьмін В.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технології соціальної роботи» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.13010201 «Соціальна робота» / Укл.: В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 90 с.
7. Кузьмін В.В. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Загальна соціологічна теорія» для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 231 «Соціальна робота» // Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 58 с.  (Затверджено на засіданні кафедри «Соціальна робота» Протокол № 5 від «13» листопада 2017 р.).
8. Кузьмін В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна робота в сфері зайнятості населення» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» (для 1 семестру вивчення дисципліни) /Укл. В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 94 с.
9. Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна робота в сфері зайнятості населення» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» (для 2 семестру вивчення дисципліни) / Укл. В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 86 с.
 
 
 • Всього наукових праць: 71, з них  колективних монографій – 4, навчальних посібників у співавторстві – 3.

 

Відзнаки та нагороди:

 • Лауреат премії підтримки вчених та обдарованої молоді (Програма розроблена виконавчим комітетом Запорізької міської ради та АКБ «Індустріалбанк» у 2004 році, 2004 рік;
 • Грамота Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України за значний внесок у пропаганду здорового способу життя, профілактику ВІЛ/СНІДУ (рішення організації від 8.05.2005), 2005 рік;
 • Почесна грамота правління Запорізького обласного відділення Дитячого фонду (рішення президії від 11.11.2005 р.), 2005 рік;
 • Стипендіат академічної стипендії Верховної Ради України (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, від 02.08.2006р №586), 2006 рік;
 • Почесна грамота Запорізької обласної ради за вагомий внесок у реалізацію молодіжної політики Запорізької області (затверджено розпорядженням Запорізької обласної ради №430-р від 16.11.2006), 2006 рік;
 • Подяка за перемогу у обласному конкурсі «Кращий волонтер 2008 року», І місце у номінації «Кращий волонтер – особам та сім’ям, які перебувають у скрутній життєвій ситуації», рішення конкурсної комісії з визначення переможців (затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації №360 від 24.09.2008), 2008 рік;
 • Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради за активну громадську діяльність спрямовану на розвиток студентського руху в м. Запоріжжя (затверджено розпорядженням ЗМР №1306к від 14.11.2008 р.), 2008 рік;
 • Грамота Запорізької обласної державної адміністрації (затверджено розпорядженням №11-К від 19.01.2011, 2011 рік;
 • Подяка Фонду Віктора Пінчука за безцінну допомогу в реалізації Стипендіальної програми «Завтра.UA» - всеукраїнської програми підтримки талановитої молоді, рішення президії Фонду Віктора Пінчука, 2015 рік.

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська (володію вільно), російська (володію вільно), французька (читаю, можу розмовляти), англійська (читаю, перекладаю зі словником).

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 263 (головний корпус)
тел.: +38(061)7698475, +380(61)7642207
e-mail: kuzmin2v@gmail.com, kvv@zntu.edu.ua