Ви є тут

Головна

Мета : вивчення зовнішньої форми тіла. її особливостей і співвідношень, вимірювання її при русі для забезпечення формування у студентів умінь у правдивому зображені тіла людини. Вивчення пластичної анатомії сполучає знайомство з основними відділами тіла людини, а також закономірностей відображення анатомічних особливостей тіла на характері зовнішніх форм. Викладений курс включає в себе вивчення кісток та їх з’єднання, вивчення м'язів, загальних відомостей про шкіру, а також вивчення пластики всіх частин у положенні покою, руху, про пропорції тіла, вікові та статеві особливості.

завдання:  дати знання про анатомічну будову тіла людини (скелет та м’язи), пропорції тіла, типи статури, пластику. їх особливості в залежності від віку, а також міміку в різних емоційних станах, жести, тощо. Також, навчити користуватися знаннями з анатомії у рисунку, живопису, проектуванні, втілюючи їх у високохудожню продукцію.

знати: основні кістки тіла людини, їх з'єднання, відділи скелета чоловіка, скелет черепа, шиї, верхньої та нижньої кінцівки, м'язи голови, шиї, верхньої та нижньої кінцівки, пластику всіх частин тіла людини у положенні покою, руху, пропорції тіла, вікові та статеві особливості.

вміти: рисувати кістки та м'язи всіх відділів тулуба чоловіка, правильно визначати пропорції тіла, відображати анатомічні особливості тіла, вміти правдиво зображувати людину в русі та покої. 

Викладач:

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів-3 Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

назва

Семестр
Загальна кількість годин - 90 1-й 1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

14 год.  4 год.
Практичні, семінарські
 14 год.  2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
 60 год. 84 год.

Індивідуальні завдання:год.

Інше

2  
Вид контролю: залік

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,5

для заочної форми навчання – 0,07

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік) Сума
Змістовий модуль 1 100 100
Т1 Т2
50 50

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік) Сума
Змістовий модуль 2 100 100
Т1 Т2 Т3 Т4
25 25 25 25

Т1,Т2...Т4-теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного  складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

1.Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Пластична анатомія" для студентів спеціальності 6.020207 "Дизайн" денної та заочної форм навчання;

2.Рисунки;

3.Таблиці.

Рекомендована література

Базова

1.Баммес,Г. Образ человека [Текст]: учебник и практическое руководство по пластической анатомии художников/ Баммес Г.; AUV-Verlag GmbH, 2011.-512c.-1000 экз.-ISBN 978-5-905048-06-7, 978-3-86230-001-3.

2.Кузнецов,А.Ю. Атлас анатомии человека для художников. [Текст]/А.Ю.Кузнецов; серия "Школа изобразительных искусств":.- Ростов н/Д: Изд-во "Феникс", 2002.-160 с-IBSN 5-222-01799-0.

3.Рабинович,М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке [Текст]: учебное пособие/ М.Ц.Рабиновчи;-2-е издание-М.: Высшая школа, 1978.-208с.

4.Сафаралиева,Д.А. Учебный рисунок в академии художеств: [Текст]/ Д.А.Сафаралиева-М.: "Изобразительное искусство", 1990.-138с.-IBSN 5-85200-058-2.

5.Белоусов,П.П. Рисунок. [Текст]: Учебные постановки.-М.: "Издательство Академии художеств СССР", 1963.-140с.

6.Гицеску,Г. Пластическая анатомия. [Текст]: в 3 т./Г.Гицеску-Издательство "Меридиане", Бухарест, 1963-1966.

Т.1: Строение тела.-Издательство "Меридиане", Бухарест, 1963.-156с.

Т.2:Формы тела в покое и движении.-Издательство "Меридиане", Бухарест, 1963.-240с.

Т.3:Пластическая морфология. Экспрессивность..-Издательство "Меридиане", бухарест, 1966.-198с.

7.Барчаи,Е. Анатомия для художников. [Текст]:/ Ене Барчаи-ЭКСМО-Пресс, 2001.-344с.-ISBN 5-04-005394-0.

8.Кирпатовский, И.Д., Бочаров,В.Я. Рельефная анатомия. [Текст]:/ И.Д.Кирпатовский, В.Я.Бочаров: М. 1974.-160с.-10000 экз.

Допоміжна

1.Дюваль,М. Анатомия для художников. [Текст]./Матиас Дюваль; перевод С.Васильев: ЭКСМО.-2012.-357с.-IBSN 978-5-699-59568-6.

2.Лысенков,Н.К. Пластическая анатомия. [Текст]./ Н.К.Лысенков, П.И.Карузин, Э.Ульман:АСТ, Астрель.-2003.-320с.-IBSN 5-17-016795-4, 5-271-05786-0.

3.Харт,К. Анатомия для художника. [Текст]./К.Харт: Мн.ООО "Попурри".-2002.-144с.-IBSN 985-438-841-7.