Ви є тут

Головна

2 Курс

Мета та завдання: навчальної дисципліни «Скульптура» закладає основи професійної грамоти й майстерності й спрямована на виховання в студентів художньо-естетичного сприйняття навколишньої дійсності, розвиток у них конструктивно-пластичного мислення. Дисципліна «Скульптура» допомагає зрозуміти закони будови тривимірної форми предметів і використання цих законів на практиці; дає художню культуру, знання й навички, необхідні для самостійної творчої роботи, розширює можливості студентів у рішенні практичних завдань, що в остаточному підсумку безпосередньо впливає на рівень професійної підготовки фахівців дизайнерів. Викладання навчального курсу «Скульптура» здійснюється шляхом проведення практичних занять і побудовано за принципом послідовного ускладнення завдань, починаючи від простих геометричних тіл і закінчуючи моделюванням голови з живої натури. Програма курсу передбачає знання пластичної анатомії. Робота викладача будується з урахуванням індивідуальних здатностей студента. Після кожного завдання проводиться перегляд й оцінка навчальних робіт з наступним їхнім аналізом у присутності студентів. Екзаменаційна оцінка успішності студента прямо залежить від оцінок за проміжні завдання. Студенти зобов'язані представити роботи, які були зроблені протягом семестру на практичних заняттях. Роботи повинні бути закінченими й у повному обсязі. Найбільш удалі роботи студентів фотографуються й переводяться у твердий матеріал - гіпс для поповнення методичного фонду. Навчання скульптурі тісно погоджується з вивченням інших загальнохудожніх дисциплін. Звертається увага на велике значення самостійної роботі студентів, без чого не мислиться робота художника, даються домашні завдання, перевіряється їх виконання, систематично ставляться оцінки. Домашні завдання, як правило, аналогічні завданням, виконуваними аудиторії, і виконуються в тому обсязі, що передбачений навчальним планом.

Згідно з вимогами освітньо-професійної  програми студенти повинні:

знати: особливості роботи зі скульптурними матеріалами; - принципи пропорцій і пластичної анатомії; - послідовність роботи з формою.

вміти: правильно підготувати каркас; правильно виконати прокладку; практично застосовувати знання пластичної анатомії і композиції; моделювати форму не втрачаючи цілого.

Викладач:

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів –  Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів –     
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

назва

Семестр
Загальна кількість годин -     
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

год.  год.
Практичні, семінарські
  год.   год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
 год.  год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 

для заочної форми навчання –