Ви є тут

Головна
Метa: формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань про сутність, структуру, функції і класифікацію документів, які складають основу документної комунікації; вироблення вмінь і навичок збирання, класифікації, опрацювання та використанння документів з метою задоволення інформаційних потреб органів управління підприємств, організацій, фірм та установ.
 
Предмет: створення наукового знання про документ в його єдності матеріальної та інформаційної складових, про закономірності його створення та функціонування в суспільстві.
 
Змістові модулі: Документознавство як наука. Документ як система. Соціальна документно-комунікаційна система Класифікація документів за інформаційним складником. Класифікація документів за матеріальним складником. Типи документів. Книга як основний вид видань. Періодичне і продовжуване видання. Нотне видання. Картографічне видання. Образотворче видання. Кінофотофонодокумент. Неопублікований документ. Діловий документ. Документи на новітніх носіях інформації.