Ви є тут

Головна

 

Метою викладання дисципліни є допомога студентам опанувати основні питання самоорганізації, навчальної діяльності у ВНЗ; ознайомити студентів із засадами соціальної роботи, особливостями її розвитку Україні, відмінностями у роботі з різними групами клієнтів, які потребують соціальної підтримки; сформувати гуманістично орієнтований професійний світогляд майбутнього соціального працівника.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- самоорганізацію навчальної діяльності, яка є підґрунтям ефективного оволодіння наступною професійною діяльністю;

- призначення та функції соціального працівника;

- цінності, принципи, ролі та обов’язки спеціалістів з соціальної роботи;

- кваліфікаційні вимоги до професійної діяльності соціального працівника.

вміти:

- аналізувати питання реального стану соціального розвитку та соціальної роботи;

- розрізняти та застосовувати критерії професійності соціального працівника,

- формувати особисте бачення процесу становлення та розвитку спеціаліста з соціальної роботи;

- формувати оціночні характеристики компонентів соціальної роботи та характеристики використання спеціальних рис спеціалістів з соціальної роботи.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів –  Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів –     
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

назва

Семестр
Загальна кількість годин -     
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

год.  год.
Практичні, семінарські
  год.   год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
 год.  год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: