Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Формування у студентів знань, навиків та уміння, що дозволить їм здійснювати основні операції при роботі на ділянках ливарних цехів, оснащених автоматичними лініями та мікропроцесорними системами, здійснювати проектування автоматичного регулювання технологічними процесами виробництва виливків, діагностувати причини виходу обладнання з ладу.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Студент повинен вивчити основні закони автоматичного регулювання, знати різні види вимірювальної апаратури, оволодіти методами її перевірки, вивчити побудову конструкцій автоматів та мікропроцесорної техніки, вміти управляти автоматичними системами.
 
Викладачі дисципліни: Гонтаренко Володимир Іванович, професор, канд. техн. наук; Івахненко Євген Іванович, доцент, канд. техн. наук

 

 

 

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Спеціальність: 136 "Металургія" нормативна
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 120 5-й 5-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  26 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
80 год. 112 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: іспит