Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Чітке та цілісне уявлення про специфіку та активізацію інженерної та технічної творчості, створення творчого типу мислення. Суть дисципліни – історія евристики - науки про інтенсивну технологію технічної творчості та методи її активації, засвоєння систематичних та асоціативних методів технічної творчості та практичне їх використання, засвоєння програм супроводу творчого пошуку на ЕОМ та основ патентознавства.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Студенти повинні: знати - витоки технічної творчості, потреби та рівні; логіку, психологію та соціоніку творчості, творчі здібності та їх розвиток; основні методи активізації технічної управлінської та економічної творчості; методиь0 психологічної саморегуляції; основи патентознавства; Методи складання програм супроводу творчого пошуку на ЕОМ; уміти — застосовувати методи активізації технічної творчості під час розробки та удосконалення технології ливарного виробництва; вживати методи активізації управлінської та економічної творчості та методи психологічної саморегуляції; застосовувати програми супроводу творчого пошуку на ЕОМ; вживати свої знання основ патентознавства.

Викладач дисципліни:Гонтаренко Володимир Іванович, професор, канд. техн. наук

 

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 136 "Металургія" нормативна
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 5-й 5-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання: 
Вид контролю: залік