Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з вибраною спеціа¬льністю: з технологією ливарного виробництва та загальною металургією; з голо¬вними напрямками робіт провідних організацій у цій області в нашій країні та за кордоном з метою підвищення якості продукції, продуктивності, поліпшення умов праці, перспективах розвитку механізації та автоматизації ливарних цехів. Ознайомлення студентів з організацією навчального процесу, роллю суспільних організацій у житті університету, з правами і обов'язками студентів, з питань охо¬рони навколишнього середовища.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Задача вивчення дисципліни "Вступ до ливарної справи "є ознайомлення сту¬дентів з: - з правами та обов’язками студента; правилами внутрішнього розпорядку в університеті; організацією та формами виховної роботи; методами організації са¬мостійної роботи;історією розвитку металургії та ливарного виробництва; спосо¬бами виробництва металів і шляхи їх розвитку; методами виробництва виробів ли¬твом; сучасними методами механізації та автоматизації, принципами роботи, ро¬бочими процесами, конструкціями технологічного обладнання, що застосовується при виробництві виливків; задачами в області охорони та раціонального викорис¬тання природних ресурсів.
 
Викладач дисципліни: Тирса Сергій Васильович, старший викладач
 
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Спеціальність: 136 "Металургія" Вибіркова частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 120 1-й 31й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
80 год. 112 год.
Індивідуальні завдання: 
Вид контролю: залік