Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних, практичних знань з конструкції сушильних, нагрівальних і плавильних печей; методів їх розрахунку; правил експлуатації і ремонту; принципів і методів генерації тепла; проектування їх основних механізмів і пристроїв.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
- здобуття теоретичних знань з методів і принципів генерації тепла в пічних агрегатах; практичних навичок з розрахунку горіння палива; складання теплового балансу печі;
- ознайомлення з вимогами до вогнетривких матеріалів їх властивостями, застосуванням в пічному господарстві;
- вміння робити розрахунки основних розмірів печей, теплообміну, процесу сушки, основних механізмів і пристроїв;
- вміння підібрати пічний агрегат для будь-якого технологічного процесу виробництва чорних та кольорових виливок.
 
Викладач дисципліни: Петруша Юрій Петрович, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6.5 Спеціальність: 136 "Металургія" Вибіркова частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 195 6-й 6-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  38 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
145 год. 185 год.
Індивідуальні завдання: курсовий проект
Вид контролю: іспит