Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань в галузі технології ливарної форми
 
Завдання вивчення дисципліни
 
– здобуття теоретичних знань в галузі формувальних матеріалів і сумішей і на їхній базі вміти практично вибрати оптимальний склад формувальних і стрижневих сумішей для форми, знати як впливати на властивості цих сумішей, прогнозувати змінення властивостей сумішей під час взаємодії з металом виливка;
– здобуття теоретичних знань в галузі формоутворення і вміння практично застосувати оптимальний спосіб формовки для конкретного виливка і заданих умов виробництва;
– вміння аналізувати причини дефектів, браку виливків, розробляти заходи з їхнього усунення;
– володіння сучасними методами контролю властивостей формувальних сумішей і вміння організовувати і здійснювати проведення наукових досліджень у цій галузі.
 
Викладач дисциплінит: Кузовов Олексій Федорович, доцент, канд. техн. наук
 

 

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8 Спеціальність: 136 "Металургія" Вибіркова частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 3 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
3,4-й 3,4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 240 6,7-й 6,7-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  26 год. 12 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
190 год. 230 год.
Індивідуальні завдання: розрахунково-графічне завдання, курсовий проект
Вид контролю: іспит