Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних та практичних знань з оволодіння малюнком та ліпкою – запоруки художньої майстерності, що відкриває необмежені можливості і волю у втіленні творчих задумів.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Одним із завдань у навчанні малюванню та ліпки є розвиток творчих здібностей студентів в образотворчому мистецтві, вихованні художнього смаку, придбання практичних навичок для подальшого використовування їх у художніх видах литва.
Студенти повинні навчитися правильно бачити й зображувати форму у просторі, рух, пропорції, конструктивно-пластичну будову, матеріальність, уміти зображувати форму з пам’яті й уявлення, застосовувати різні матеріали.
 
Викладач дисципліни: Петрикіна Роза Яківна, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 136 "Металургія" Вибіркова частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 3-й 3-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання: 
Вид контролю: залік