Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань у галузі сучасних технологій формоутворення художніх і прецизійних виробів і набуття студентами практичних навичок у виготовленні ливарних форм за різними технологіями, що найбільш притаманні для отримання відливків з металу художніх і ювелірних виробів. Набуті знання і вміння можуть бути використані у новій для ливарників сфері діяльності, а також будуть сприяти більш поглибленому вивченню можливостей ливарної технології за основною професійною діяльністю.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Однією з головних задач вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичного підґрунтя щодо вибору технологічного процесу і відповідно матеріалів для його втілення при отриманні художніх і прецизійних виливків, формування наукових принципів проектування, виготовлення, заливки формоутворюючих пристроїв –  прес-форм і ливарних форм.
 
Викладач дисципліни: Кузовов Олексій Федорович, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 136 "Металургія" Вибіркова частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 5-й 5-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання: 
Вид контролю: залік