Ви є тут

Головна
Мета викладення дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та уміння, що дозволить їм добре розумітися як в теоретичних, так і в практичних аспектах виготовлення і нанесення захисно-декоративних покриттів із металів і оксидів на поверхню виробів промислового та художнього призначення.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Задача дисципліни є ознайомлення студентів з технологічними процесами виготовлення і нанесення захисно-декоративних покриттів.
 

Викладач дисципліни: Самойлов Вадим Єфремович, доцент, канд. техн. наук

 

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 136 "Металургія" Вибіркова частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 7-й 7-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік