Ви є тут

Головна

Мета: надати теоретичні та практичні знання математичних основ побудови та криптоаналізу, сучасних методів пошуку вразливостей криптоалгоритмів та протоколів, оцінки криптостійкості алгоритмів шифрування.

Завдання: отримання теоретичних та практичних знань, щодо побудови та аналізу криптографічніх систем, уміння їх застосовувати в процесі професійної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття криптоаналізу, атаки на криптосистеми, методи криптоаналізу симетричних та асиметричних алгоритмів, особливості застосування методів криптоаналізу, принципи побудови криптоалгоритмів;

вміти: використовувати методи криптоаналізу, проводити криптоаналіз відомих шифрів.

Викладач дисципліни: Козіна Галина Леонідівна, доцент кафедри захисту інформації

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  4

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)

за вибором

 

Напрям підготовки

6.170102 «Системи технічного захисту інформації»

(код і назва)

Модулів –

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.17010201 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів 2

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр з систем технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

26 год.

Практичні, семінарські

Лабораторні

12 год.

Самостійна робота

80 год.

Індивідуальні завдання: 2

Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

100

Тема1

Тема2

Тема3

Тема1

Тема2

Тема3

10

20

20

10

20

20