Ви є тут

Головна

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

форма навчання

денна

заочна

Кількість кредитів:

денне  –  4

 

       Галузь знань

07 Управління та адміністрування

                  (шифр і назва)

нормативна

Спеціальність

071   «Облік і оподаткування »   

                   (шифр і назва)

 

Облік і аудит

(назва освітньої програми)

Модулів – 2

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

5-й

Семестр

Загальна кількість годин:

денне - 120

заочне - 120

9-й

9-й

Лекції

Освітній ступень:

магістр

 

28 год.

6 год.

Практичні,

семінарські

14 год.

2 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

78 год.

112 год.

Індивідуальні завдання:

0 год.

Контрольна робота

Вид контролю: екзамен

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета  вивчення навчальної дисципліни -  полягає у формуванні  розуміння  умов та особливостей формування механізмів забезпечення  інноваційного розвитку економічних систем, оцінювання їхнього інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень на інноваційних засадах.

Завдання навчальної  дисципліни:  вивчення механізмів управління інноваційним розвитком економічних систем, забезпеченням результативності формування та використання інноваційного потенціалу підприємств, ефективністю інвестування в інновації; набуття вмінь обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку підприємства та альтернативні варіанти управлінських рішень.

В наслідок вивчення навчальної дисципліни студент має бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

-       розуміти  та оперувати ключовими поняттями  інноваційного розвитку економічних систем, сучасні організаційні форми здійснення інноваційної діяльності, її основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників

-       обґрунтувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку з урахуванням потреб та особливостей національної економіки;

-       аналізувати світовий досвід, методи та моделі державної підтримки інноваційного підприємництва;

-        орієнтуватися у  політиці  та стратегії  інноваційного розвитку підприємства в сучасних умовах;

-       оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного потенціалу підприємства та обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощування;

-       обґрунтовувати напрямки формування інноваційної політики у частині  розвитку персоналу;

-       знати  склад та зміст основних етапів  інноваційного проектування;

-        знати сутність та складові обліково-аналітичного забезпечення управління інноваційними процесами на підприємстві;

-       розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо фінансово - інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства;

-       розуміти методичні підходи до збору і систематизації  маркетингової інформації для відбору цільових ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційного товару;

-       ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а також контролювати їхній рівень засобами ризик менеджменту;

-       обґрунтувати вибір способу охорони прав інтелектуальної власності як складової економічної безпеки інноваційної діяльності підприємства. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при оцінюванні знань

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

(100+100)/2

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.