Ви є тут

Головна

2012 рік

Всього: 8
- з них за авторством молодих учених 1
  1. Сарнацький О. П. Дореволюційна російська історіографія питання про політику самодержавного апарату щодо українства (кінець ХІХ ст. – 1907 р.) / О. П. Сарнацький // Проблеми історії та історіографії України: Матеріали V Міжнародної наукової конференції “Дні науки історичного факультету – 2012” (12-13 квітня). Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів / Відп. ред. Г. Казьмирчук, Ю. Латиш. – К.: Логос, 2012. – С. 83 – 86.
  2. Мелещенко А.И. Региональные тенденции распределения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мировой экономике после кризиса 2005-2007 гг. // «Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях»: Международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, 6-7- апреля 2012 г.: тези доп. / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2012. - С. 205-207.
  3. Лазнева І.О. Роль МКТЕС у поглибленні торговельно-економічних відносин між Україною та Бразилією /І.О. Лазнева // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, ЗНТУ, 9–13 квітня 2012 р. В 4 томах/ редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – Т.2. – С. 157-159.
  4. Прушківська Е. В. Постіндустріальний підхід до формування секторальної структури економіки України / Е. В. Прушківська // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., (10 11 трав. 2012 р., м. Харків). – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2012. – С. 203–204.
  5. Прушковская Э. В. Глобализация как фактор формирования структуры национальной экономики / Э. В. Прушківська // Социально-экономические и финансовые механизмы обеспечения инновационного развития экономики : тез. докл. ІІІ науч. – практ. конф., (20–21 сент. 2012 г., г. Минск). – Минск : ГИУСТ БГУ, 2012. – С. 196–197.
  6. Прушківська Е. В. Вплив глобалізації на формування структури національної економіки / Е. В. Прушківська // Модернізація стратегії економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності : зб. матеріалів Міжнар. наук. – практ. конф. (22 23 лист. 2012 р., м. Київ). – К. : КНЕУ, 2012. – С. 112–114.
  7. Прушківська Е. В. Роль економічного мислення у формуванні постіндустріального суспільства / Е. В. Прушківська // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., (15 16 лист. 2012 р., м. Київ). – Електрон. дані. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 241–243. – Режим доступу :...
  8. Ситников М.М. Шляхи та проблеми залучення інвестицій в економіку України // Проблеми інтеграції України в Європейський союз : пошук новітньої парадигми економічного розвитку постсоціалістичних країн і Україна : міжн. наук. конф., 20-22 вересня 2012р. м.Ялта-Форос (Україна): матеріали конф..-Тернопіль : ТНЕУ,2012.- С.163-168.