ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Успішне вирішення багатопланових і складних завдань, які покладені на Цивільну оборону України, у значному ступеню будуть залежати від рівня підготовки населення держави до дій у складній обстановці, яка може скластися внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного та воєнного характеру.
        Унаслідок вивчення тематики кожний громадянин повинен:
        твердо знати індивідуальні і колективні засоби захисту і уміло використовувати їх в умовах надзвичайних ситуацій;
        знати сигнали цивільної оборони і уміти діяти за ними;
        знати порядок проведення відселення і евакуації, свої обов'язки і дії при проведенні евакозаходів;
        уміло проводити рятувальні і невідкладні аварійно-відновлювальні роботи в осередках ураження (зараження) і         районах стихійних лих, оказувати само- і взаємодопомогу при пораненнях і ураженнях;
        уміти виготовляти найпростіші засоби захисту органів дихання, проводити герметизацію свого житла та виконувати         роботи з пристосування під укриття заглиблених і наземних споруд.
   Завдання підготовки населення з цивільної оборони можуть бути якісно виконанні тільки тоді, коли керівники занять ясно представляють можливу обстановку, яка може скластися на об'єкті, в районі (місті обласного підпорядкування) внаслідок НС і способи ліквідації їх наслідків.
   Підготовка до занять включає: особисту підготовку керівника; вибір і підготовку місця проведення заняття; підготовку засобів матеріального забезпечення; підготовку тих, кого навчають.
   Відправні дані з організації і методики проведення занять керівники отримують під час навчання на обласних (міських, районних, міжрайонних) курсах цивільної оборони і на інструкторсько-методичних заняттях, які проводяться начальниками штабів цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій об'єктів господарської діяльності.
   Інструкторсько-методичні заняття, в залежності від ступеню підготовленості керівників, можуть проводитися перед кожним або одночасно з декілька занять. На них роз'яснюються особливості проведення наступних занять, виходячи з специфіки організації і ведення цивільної оборони на даному об'єкті.

     Готуючись до заняття, керівники повинні:
     уяснити тему і її зміст;
     вивчити рекомендовану програмою і іншу, що відноситься до теми, літературу;
     визначити навчальні питання і час на вивчення кожного із них;
     підібрати місце проведення занять;
     визначити засоби матеріального забезпечення і порядок їх підготовки до заняття;
     скласти план-конспект.
  Особлива увага при підготовці керівники повинні приділяти визначенню навчальних питань.
  План-конспект - це робочий документ керівника, який дозволяє йому твердо проводити заняття, нічого не пропускаючи і дотримувати послідовність при вивченні матеріалу.
  Докладність викладення у плані-конспекті матеріалу і методики проведення заняття залежить від опиту і ступеню підготовки керівника.
  План-конспект затверджується начальником штабу ЦО структурного підрозділу університету.
  Досягнення цілей заняття у більшому ступеню залежить від місця проведення і матеріального забезпечення. При недостатній забезпеченості матеріальними засобами начальник штабу ЦО структурного підрозділу університету повинен спланувати заняття навчальних груп у різні строки для того, щоб кожна із них була забезпечена всім необхідним для практичного навчання. Всі засоби матеріального забезпечення повинні бути підготовлені для занять завчасно.
  Кожне заняття керівник починає з докладу старшого групи про готовність до заняття, перевірки наявності тих, що навчаються, та готовності засобів матеріального забезпечення.
  Після цього він називає тему, навчальну ціль (мету) і приступає до відпрацювання навчальних питань у послідовності, передбаченій план-конспектом. При необхідності керівник постановкою 2-3 контрольних питань перевіряє ступінь освоєння раніше вивчених тем.
  В ході заняття керівник повинен прививати тим, що навчаються, тверді практичні навики щодо дій в умовах аварій, катастроф та стихійних лих, підвищувати їх психологічну підготовку.
  Керівник повинний виховувати у тих, що навчаються, готовність переборювати трудності і чутливість страху, витримувати нервово-психологічні навантаження, які будуть виникати при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, але при цьому необхідно суворо дотримувати заходи безпеки, особливо при проведені рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.
  Кожне заняття закінчується коротким підсумком, де керівник нагадує тему і мету заняття, позитивні сторони і недостатки, вказує як їх ліквідувати, називає тему наступного заняття і рекомендує літературу для підготовки за темою.
Методичні розробки не слідує приймати за шаблон. Вони мають цілю дати керівникам відправні дані з підготовки і проведення занять. Матеріал методичних розробок необхідно використовувати з урахуванням специфіки роботи кожного суб'єкта господарської діяльності і особливостей організації і ведення ЦО на ньому, рівня підготовки тих, що навчаються, матеріальної забезпеченості занять та інших місцевих умов.
З М І С Т :

№ теми

Найменування теми

Сто-ринка

1.

Завдання та організаційні основи захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі від впливу надзвичайних ситуацій. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі з питань цивільної оборони

3

2.

Основні поняття про надзвичайні ситуації, оповіщення про надзвичайні ситуації. Дії учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі за попереджувальним сигналом "УВАГА ВСІМ" та мовній інформації штабів цивільної оборони

14

3.

Основи організації життєзабезпечення працівників галузі у зонах надзвичайних ситуації та тимчасового відселення

27

4.

Правила поведінки та дії під час землетрусів, затоплень, селевих потоків. ураганів, лісових пожеж, снігових заносів та ожеледиць

31

5.

Дозиметричні прилади та робота з ними. Основні норми поведінки та дії учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі при радіаційних аваріях і радіаційному забрудненню місцевості. Режими радіаційного захисту

39

6.

Рекомендації щодо гігієни харчування, профілактичних заходів та утримання господарств на територіях з підвищеним рівнем радіації. Дії учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі при знезараженні території, будівель. споруд, робочих місць, одягу. Санітарна обробка людей.

51

7.

Сильнодіючі отруйні речовини, що використовуються у промисловості. Дії учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі при аваріях з викидом сильнодіючих отруйних речовин. Дегазація приміщень, особистих речей, одягу. Невідкладна та перша допомога ураженому

61

8.

Отрутохімікати, що застосовуються у сільському господарстві. Безпечні умови праці при роботі з ними. Профілактика отруєнь недоброякісними харчовими продуктами та грибами

81

9.

Інфекційні захворювання. Характеристика деяких збудників Правила поведінки учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі при проведенні ізоляційно-обмежувальних заходів. Дезінфікуючі речовини. Порядок проведення дезінфекції

90

10.

Засоби колективного захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі. Підвищення захисних властивостей житла

100

11.

Промислові та підручні засоби захисту органів дихання та шкіри. Медичні засоби індивідуального захисту, правила їх використання

108

12.

Обов'язки дорослих щодо безпеки та захисту дітей. Виховання у дітей навичок поведінки в екстремальних ситуаціях. Засоби індивідуального захисту дітей

119

13.

Захист продуктів харчування, фуражу, води від зараження радіоактивними, отруйними речовинами та бактеріальними засобами

124

14.

Організація захисту сільськогосподарських тварин і рослин від зараження. Обсервація та карантин

130

15.

Евакуація, порядок проведення евакуації. Екстрена евакуація та тимчасове виведення учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі із зон загрози життю та здоров'ю

136

16.

Основні причини загибелі постраждалих та типові помилки при наданні першої допомоги. Екстрена допомога при електротравмах, утопленні, небезпечної для життя кровотечі, переломах кісток, травматичного або опікового шоку. Основи догляду за хворим

142

17.

Пожежо та вибухонебезпечні предмети на виробництві та у побуті. Рекомендації щодо профілактики та дій при виникненні пожеж. Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів

152

18.

Морально-психологічна підготовка учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі до дій у надзвичайних ситуаціях. Психологія натовпу Безпека при масових скопищах людей

162

Т Е М А 1.
ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ І ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗІ ВІД ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ І ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗІ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОН

       Навчальна ціль:
       Вивчити основні положення законодавства України у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, права та обов'язки робітників, службовців та населення з цивільної оборони.
       Вид навчальних занять - групове заняття.
      Тривалість - 1 (2) години.
      Метод проведення занять - бесіда, розповідь, показ.
      Місце проведення заняття - клас.

      Навчальні питання і орієнтовний розрахунок навчального часу:
  Передмова 2-3 хв.
  1. Головні положення нормативно-правової бази у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від   надзвичайних ситуацій. 25 (50) хв.
  2. Права та обов'язки робітників, службовців та населення з цивільної оборони. 15 (35) хв.
  Підсумки. 3-2 хв.
  Навчальна література і посібники:
1. Закон України "Про Цивільну оборону України", ВРУ,
№ 2974Х11, 1993р., № 555XIV, 1999р., Київ.
2. Положення про Цивільну оборону України, постанова КМУ, № 299, 1994 р., Київ.
3. Про єдину державну систему запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру, постанова КМУ, № 1198, 1998 р., Київ.
4. Концепція захисту населення і територій у разі загрози та виникнення НС, Указ Президента України,1999 р., Київ.
5. Типове положення про територіальну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру, наказ МНС України, № 387, 1998 р., Київ.
6 Періодичні видання МНС України, 19982000 рр., Київ.
Матеріальне забезпечення (стенди або схеми в класі):
1. Законодавча база ЦО України.
2. Нормативна база ЦО України.
3. Структура ЄДС НС.
4. Структура територіальної підсистеми ЄДС НС.
5. Концепція захисту населення і територій від НС.
6. Структура ЦО України.
7. Структура ЦО суб'єкта господарської діяльності.
      ПЕРЕДМОВА
Кожен має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха та на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування.
Держава як гарант цього права створює систему цивільної оборони, яка має своєю метою захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.
Кожна людина у випадках аварій, катастрофі стихійного лиха повинна вміти захистити себе, свою сім'ю і надати допомогу потерпілим.
Необхідності цього вимагає саме життя, наша дійсність. Науково-технічний прогрес значно збільшив можливості виробництва, але приніс з собою техногенну та екологічну небезпеку для людини і довкілля.
Більшість регіонів держави підпадають під вплив небезпечних природних явищ. Ось чому кожен з нас повинен багато знати і вміти в ім'я збереження здоров'я і життя.
  Читати далі:   Тематика для всіх.rar
                             Додаткова тематика для підготовки особового складу ЦО.rar
                            Загальна підготовка.rar
                            Спеціальна підготовка.rar
                            Пам'ятка.rar
                            МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК.rar