Видається
з 1960 року
21 березня
2009 року
№6
(2066)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

Варіант для друку (pdf-файл)

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С П Е Ц І А Л Ь Н И Й    В И П У С К
Г У М А Н І Т А Р Н И Й   З А П Р О Ш У Є
Шановні абітурієнти!
Якщо Ви хочете знайти своє гідне місце в житті, одержати сучасну престижну і перспективну професію, бути корисним суспільству - приходьте навчатися до ЗНТУ на гуманітарний факультет.
Найстаріший і найбільший у Запорізькому регіоні вищий навчальний заклад веде свій родовід з 1900 року, а створення в його складі 2 жовтня 2002 року гуманітарного факультету засвідчило врахування процесів, які відбуваються в сучасному світі і суспільних вимог. Україна як незалежна держава стала самостійним суб'єктом міжнародних відносин, що викликало необхідність підготовки фахівців, які б на високому рівні могли забезпечувати на міжнародній арені національні, у тому числі й економічні, інтереси держави. З іншого боку, в ЗНТУ з перших років діяльності завжди існувала потужна гуманітарна складова, яка виявлялася і в навчальному процесі, і в позанавчальній виховній роботі зі студентами. Вона була закладена ще Д.М.Поддерьогіним - першим директором Олександрівського механіко-технічного училища в 1900-1918 рр. Варто згадати також відомого історика-краєзнавця Я.П. Новицького, під керівництвом якого вихованці училища проводили розкопки курганів, збирали колекції старожитностей, записували розповіді місцевих мешканців про назви скель, печер на берегах Дніпра, острові Хортиці, пов'язаних з козацькою добою в історії України. Ці традиції надалі підтримувалися, примножувалися та збагачувалися. Дуже бережливо до них ставиться і нинішній ректорат ЗНТУ, який з 1997 року очолює доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки С.Б.Беліков.
Микола Дедков, декан факультету, доцент
  У складі гуманітарного факультету - шість кафедр:
міжнародних економічних відносин (зав.кафедри М.С. Гамов ),
теорії і практики технічного перекладу (зав.кафедри В.І.Волошук),
дизайну (зав.кафедри О.І.Демиденко),
українознавства (зав.кафедри М.В.Дєдков),
філософії (зав.кафедри О.В.Бондаренко),
політології та права (зав.кафедри В.М. Кириченко).
  Висока якість навчання на факультеті гарантується високим рівнем кваліфікації викладачів, більшість яких має наукові ступені та вчені звання.
  Університет має військову кафедру з підготовки офіцерів запасу одночасно з навчанням на денній формі, починаючи з третього курсу. Кафедра готує для Збройних сил України фахівців різних військових спеціальностей з присвоєнням звання "молодший лейтенант запасу".
Три профілюючі кафедри факультету готують фахівців за такими спеціальностями: міжнародні економічні відносини, переклад, дизайн.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
"МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ"
  Міжнародні економічні відносини стали невід'ємною складовою національного процесу розширеного відтворення. Вони дедалі більшою мірою визначають темпи і пропорції сучасного виробництва, закономірності науково-технічного прогресу, формують обличчя економіки XXI сторіччя.
  Вивчення міжнародних економічних відносин дає змогу пізнати світову економіку, її характер, збагачує уявлення про неї як суперечливу єдність національних і міжнародних виявів господарського життя, поглиблює знання проблем суспільного поділу праці, обміну економічною діяльністю, розвитку інтеграції економік окремих країн, зміцнення глобальної господарської взаємозалежності народів світу.
Кафедра "Міжнародні економічні відносини" створена в університеті 1995 року і за цей час здійснила 10 випусків спеціалістів з міжнародних економічних відносин понад 700 фахівців.
Спеціаліст з міжнародних економічних відносин має знати й уміти: підбирати, узагальнювати та аналізувати міжнародну інформацію, оцінювати міжнародну обстановку, події у внутрішньополітичному житті зарубіжних країн, їх зовнішньоекономічну діяльність. Готувати і брати участь у переговорах, міжнародних бесідах, здійснювати міжнародне листування, готувати огляди і реферати з економічної діяльності, проекти контрактів і ділових документів, здійснювати авторський контроль за такими видами діяльності, спілкуватися із загальних та професійних питань однією (двома) іноземними мовами, працювати з документами цими мовами.
Студенти кафедри отримують фундаментальну підготовку з історії, теорії та практики міжнародних економічних відносин, міжнародних валютно-кредитних відносин, комерційної діяльності, міжнародного бізнесу.
Фахівець з міжнародних економічних відносин може обіймати посади: співробітника зовнішньоекономічної фірми, відділу державних і комерційних підприємств; працівника торговельної установи, яка виконує експортно-імпортні операції; працівника організаційно-управлінської служби та інформаційної структури; інші посади, пов'язані з виконанням міжнародних економічних операцій та зовнішньоекономічної діяльності підприємств та установ будь-якої форми власності.
  Університет протягом 2002-2005 років разом з університетами Великої Британії, Бельгії та Греції виконував спільний Європейський проект TEMPUS "Вивчення міжнародних фінансів в Українських університетах". Згідно з цим проектом, на кафедрі з 2003-2004 навчального року відкрито спеціалізацію "Міжнародні фінанси". Фахівці, які навчаються за такою спеціалізацією, зможуть працювати в банківських та інших фінансових установах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Важливою складовою частиною підготовки студентів за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини" є цикл дисциплін з економіки, міжнародної та європейської інтеграції, права, обліку та аналізу, кредитно-валютних відносин та міжнародних розрахунків.
Фахівець з міжнародних економічних відносин - це універсальний спеціаліст, здатний проводити маркетингові дослідження міжнародного ринку, здійснювати цілеспрямований пошук іноземних партнерів, грамотно складати зовнішньоекономічний контракт та організовувати зовнішньоекономічні операції з урахуванням особливостей державного регулювання.
Наші спеціалісти потрібні: обласній державній адміністрації, ВАТ "Дніпроспецсталь", ВАТ "Запоріжсталь", ВАТ "Мотор-Січ" та іншим підприємствам незалежно від форм власності, які вже працюють або бажають працювати з іноземними партнерами.
Микола Гамов, завідувач кафедри МЕВ

Відкриття спеціалізації міжнародних фінансів на кафедрі
"Міжнародні економічні відносини"
З того часу, коли Україна набула статусу незалежної держави, стала активним учасником міжнародних економічних відносин, багато підприємств та фінансових установ розвивають партнерські відносини з іноземними державами. Однак їх недостатній досвід, особливо в галузі міжнародних фінансів, ускладнює цей процес. Тільки в Запорізькому регіоні більш ніж 1500 компаній включені до міжнародного бізнесу, а більшість із них є потенційними наймачами кваліфікованих спеціалістів з міжнародних фінансів. Беручи до уваги той факт, що в умовах глобалізації світової економіки обсяг фінансових відносин постійно зростає, можна сказати, що потреба у спеціалістах цієї спеціальності буде й надалі збільшуватись. Запорізький регіон є особливо привабливим для міжнародної діяльності, тому можна стверджувати, що існує значна потреба у висококваліфікованих спеціалістах за фахом "міжнародні відносини".
Якщо розглянути можливості підготовки фахівців з міжнародних фінансів у Придніпровсько-Донецькому регіоні (Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Донецька, Луганська, Херсонська області), то в жодному із вищих навчальних закладів 3-4 рівня не готують таких спеціалістів. Тому найбільш раціональним є створення спеціалізації міжнародних фінансів у Запорізькому національному технічному університеті, який розташований у центрі цього регіону, активно працює у сфері підготовки спеціалістів з міжнародного бізнесу, зокрема міжнародних економічних відносин. ЗНТУ готує кваліфікованих спеціалістів із знанням однієї або двох іноземних мов.
З 2003 року на кафедрі "Міжнародні економічні відносини" відкрита спеціалізація "Міжнародні фінанси". З метою підготовки викладачів, складання навчальних програм, написання навчально-методичної літератури, вдосконалення матеріально-технічної бази ЗНТУ разом з Інститутом міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, Ліверпульським університетом імені Джона Мура (Велика Британія), Вищою торговельною школою Лессіус (Бельгія) і Технологічним інститутом Західної Македонії (Греція) брав участь у реалізації проекту "Вивчення міжнародних фінансів в українських університетах", який проводився за підтримки програми TEMPUS.
Виконання проекту здійснювалось як в плані організації навчального процесу, так і практичними діями, спрямованими на підвищення кваліфікації викладачів і проведення наукових семінарів.
Зокрема, в Запорізькому національному технічному університеті проведено міжнародний науково-практичний семінар "Дистанційна освіта в системі підготовки фахівців з міжнародних фінансів". У навчальні плани фахівців з МЕВ було додано 26 нових дисциплін (фундаментальних і професійних), які характеризують спеціалізацію "Міжнародні фінанси".
З метою підготовки робочих програм, конспектів лекцій, методичного забезпечення, матеріалів до семінарських занять на рівні міжнародних стандартів, викладачі кафедри проходили стажування в європейських університетах. Загалом підвищення кваліфікації в європейських університетах пройшли 12 викладачів, 6 студентів та аспірантів ЗНТУ.
За період виконання проекту навчальні робочі програми з дисциплін "Міжнародні валютні угруповання", "Міжнародні банківські операції", "Гроші та грошово-кредитна політика", "Транснаціоналізація світової економіки", "Європейська валютна інтеграція", "Валютний ринок та валютне регулювання", "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн", "Фінансовий аналіз", "Інформаційні технології у світових фінансах", "Фінансовий менеджмент", "Управління міжнародними портфельними інвестиціями", "Світові фінансові ринки" розроблено викладачами кафедр ЗНТУ з урахуванням набутого досвіду та з використанням матеріалів, отриманих під час перепідготовки в західних університетах-партнерах. З метою поліпшення навчального процесу та підвищення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу на кафедрі було впорядковано й видано матеріали до семінарських (практичних) занять для названих дисциплін.
Питання з деяких нових дисциплін внесені до контрольних кваліфікаційних завдань при складанні державного іспиту бакалавра. Крім того, семестрові іспити довели не тільки високу якість навчання студентів, але й підвищений їх інтерес до нових дисциплін.
До викладання дисциплін з міжнародних фінансів та міжнародної економіки для студентів нової спеціалізації запрошені професори з Великої Британії, Греції та Бельгії. Професор П. Вільямсом (м. Ліверпуль, Велика Британія) прочитав цикл лекцій з міжнародного маркетингу викладач Й. Пітерс (м. Антверпен, Бельгія) виступив з лекціями про сучасні інформаційні технології в економіці та фінансах, професори Д. Маврідіс та Н. Цуніс (м. Касторія, Греція) розповіли нашим студентам про деякі аспекти міжнародного бізнесу та мікроекономіки, професор К. Харпер (м. Ліверпуль, Велика Британія) прочитав лекції з міжнародних банківських операцій, а професор М. Йоллс - з основ управління валютними ризиками.
Студенти зі спеціалізації "Міжнародні фінанси" проходять практику у філіях провідних банків та фінансових організацій, які виявили зацікавленість у підготовці фахівців за новою спеціалізацією.
Андрій Єгоров, доцент кафедри МЕВ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ДИЗАЙН",,
Кафедра "Дизайн" наймолодша в університеті. Вона почала свою історію як самостійна структурна одиниця 1 вересня 2007 року. Цього ж року відбувся перший випуск 16 спеціалістів зі спеціальності "Дизайн" за спеціалізацією "Промисловий дизайн".
2008 року відбувся набір студентів і на другу спеціалізацію - "Дизайн інтер'єру".
Випускники кафедри отримують всебічну підготовку, яка поєднує професійне художнє чуття із знанням інженерно-технічних дисциплін. Протягом навчання в університеті студенти оволодівають знаннями з історії дизайну, основ методики дизайну, історії мистецтв та архітектури, основ ергономіки, формоутворення, композиції, кольорознавства, макетування, прикладної механіки, проектно-комп'ютерних технологій, скульптури, живопису, рисунка, проектування та конструювання обладнання, інтер'єрів, будинків та архітектурних конструкцій, реклами, маркетингу, нових технологій матеріалів, патентознавства... Студенти оволодівають основними методами, набувають професійних навичок проектно-художньої діяльності.
Спеціалісти з дизайну за спеціалізацією "Промисловий дизайн" повинні мати навички проектування промислових виробів, побутових речей, засобів транспорту, меблів тощо.
Спеціаліст із дизайну інтер'єру готується до проектування комплексних об'єктів з предметно-просторовим і соціокультурним оточенням з метою створення гармонійного середовища. Дизайн інтер'єру пов'язаний з проектуванням чи реконструкцією цивільних, виробничих і житлових комплексів, міського середовища, проектування інтер'єрів і обладнання...
Навчальний процес здійснюють 12 викладачів кафедри, досвідчених фахівців, яким притаманний пошук нового, прогресивного, перспективного як у навчальному, так і в творчому процесі. Переважно вони є членами творчих спілок - художників і дизайнерів України, мають наукові ступені кандидатів та докторів наук. Очолює кафедру заслужений художник України доцент Олександр Іванович Демиденко, засновник і фундатор кафедри, який зробив вагомий внесок у її становлення й розвиток. Він учасник понад 60 всеукраїнських і міжнародних художніх виставок, його твори є в різних музеях України і за кордоном. Ім'я О.І.Демиденка увiйшло в українську і всесвітню енциклопедії діячів культури.
Фахові дисципліни студентам викладають: старший викладач В.П.Гавронський, скульптор, голова секції скульптури Запорізької організації Національної спілки художників України, автор 24 пам'ятників, серед них - пам'ятник В.В. Лобановському, В.М. Банникову, Л.С. Голицину, Г.І. Спектору. Він дипломант всеукраїнських і міжнародних виставок в номінації "Скульптура". Його ім'я увійшло в енциклопедію сучасної України; старший викладач Т.В.Єншуєва, голова Запорізької організації Спілки дизайнерів України, брала участь у виcтавці "Молоді художники міста", має наукові публікації з ландшафтного дизайну сучасного міста і садово-паркового мистецтва; старший викладач М.В.Пантус, член Спілки дизайнерів України, має нагороди за дизaйнерські розробки, авторські свідоцтва і патент на промислові зразки, срібну медаль ВДНГ. Автор багатьох проектів з промислового та графічного дизайну; старший викладач В.І.Кругляк, член Спілки художників України, учасник Всеукраїнських і Міжнародних художніх виставок, має опубліковані каталоги творчих робіт; старший викладач М.Г.Дудник, член Спілки дизайнерів України, автор багатьох методичних розробок; викладач І.В.Бобровський, член Спілки дизайнерів України, відомий в Запоріжжі автор проектів інтер'єрів; викладач Л.П.Миленька, учасник всеукраїнських і міжнародних художніх виставок, має опубліковані каталоги творчих робіт; викладач Н.М.Пантус, автор багатьох проектів з промислового та графічного дизайну, має патент на промисловий зразок.
Кафедра має сучасну матеріально-технічну базу, яка постійно розширюється і вдосконалюється, що дозволяє здійснювати навчальний процес на високому рівні, виконувати складні наукові та творчі завдання.
Сучасні освітні технології передбачають широке використання комп'ютерної техніки в навчальному процесі. Під час вивчення дисциплін за програмою бакалавра використовуються такі пакети прикладних програм: AvtoCAD, SolidWorks, Компас, Рhfotoshop, PoverShap.
На кафедрі "Дизайн" сформувався науковий напрямок досліджень, взаємозв'язку дизайнерської практики та освіти, складання власних навчальних програм і методик, досліджень особливостей підготовки дизайнерів у відповідності до динамічного розвитку сфери дизайну і суспільства та творчої діяльності, спрямованої на підвищення професійного рівня викладацького складу.
Робиться акцент на самостійну роботу студента, що відповідає основним світовим тенденціям в освіті і є досить актуальним у зв'язку з підписанням Україною Болонської угоди, відкриває нові творчі шляхи й напрями досліджень.
Виконання наукових і творчих робіт співробітниками кафедри спрямоване на підвищення професійного рівня, активну участь у міжнародних, регіональних, всеукраїнських конференціях і виставках. Це одне з джерел формування нових форм професійної культури: методів, принципів діяльності, професійної ідеології, педагогічних концепцій, критеріїв майстерності.
Щороку на кафедрі "Дизайн" поповнюється склад науково-педагогічних кадрів, збільшується кількість професорів, доцентів і кандидатів наук. Доцент І.С.Рижова захистила докторську дисертацію за темою: "Дизайн як фактор гармонізації відносин суспільства і особистості: методологічні засади". Т.О.Пасічна навчається в аспірантурі Харківської державної академії дизайну і мистецтв, працює над кандидатською дисертацією за темою: "Штучне світло як засіб формоутворення об'єктів світлового дизайну міського середовища".
Протягом 3 років викладачі кафедри опублікували понад 20 наукових і творчих робіт у фахових журналах та інших виданнях.
Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних наукових форумах, всеукраїнських конференціях і виставках з упровадження наукових досліджень, демонстрації творчих досягнень, спрямованих на підвищення професійного рівня науково-педагогічного складу.
На III Міжнародному форумі "Дизайн-освіта 2005" Запорізький національний технічний університет відзначено Дипломом учасника в огляді-конкурсі дизайнерських шкіл.
У березні 2005 року кафедра "Дизайн" брала участь у VІІ Міжнародній виставці навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні-2005". У січні 2007 року започатковано виставку викладачів кафедри "Дизайн" ЗНТУ.
У ЗНТУ видається журнал "Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні", що входить до переліку видань ВАК. У ньому започаткували рубрику "Дизайн у машинобудуванні", яка надає можливість публікації наукових досліджень з дизайну і освіти та сприяє підвищенню професійного і творчого рівня науково-педагогічного складу.
Кафедра підтримує наукові та творчі зв'язки зі спорідненими кафедрами інших навчальних закладів, організаціями та установами. За останні три роки університет уклав угоди про співпрацю з Харківською державною академією дизайну і мистецтв, Інститутом реклами (м. Київ), з провідними підприємствами Запорізького регіону: ВАТ "Мотор-Січ", ЗАТ "ЗАЗ", КП НПК "Іскра", ВАТ "Запоріжсталь", ДП "Радіоприлад".
Для підвищення якості навчальної роботи планується організувати систематичний обмін науково-педагогічними працівниками з ВНЗ України та зарубіжжя, що ґрунтується на укладенні відповідних угод про співробітництво.
У 2009-2010 роках передбачається розробити програми курсів і спецкурсів з дисциплін, які будуть запропоновані висококваліфікованим провідним спеціалістам у галузі дизайну підприємств та фірм, викладачам інших навчальних закладів, фахівцям фондів музеїв, які працюють в Україні. Це має сприяти істотному вдосконаленню та поліпшенню якості підготовки спеціалістів-дизайнерів, реальному перетворенню ЗНТУ в провідну організацію з підготовки фахівців у сфері дизайну Запорізького регіону та України.
Наукова і творча діяльність зі студентами є одним з основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю. Студенти кафедри "Дизайн" беруть активну участь у наукових форумах та виставках студентських робіт.
2008 року, незважаючи на свою молодість, кафедра успішно організувала й провела всеукраїнську студентську олімпіаду, на якій підтвердила достатньо високий рівень фахової підготовки майбутніх дизайнерів у ЗНТУ.
Чотири наукові роботи студентів кафедри "Дизайн" були представлені на всеукраїнській студентській науковій конференції "Дизайн та мистецтво: сучасний погляд", яка проводилась Харківською державною академією дизайну і мистецтв 15 квітня 2008 року та на науково-технічній конференції ЗНТУ "Тиждень науки" 21 - 25 квітня 2008 року, які були відзначені грамотами I, II, III ступеня.
У листопаді 2006 року студенти кафедри "Дизайн" Ірина Мозер, Володимир Комісаров, Валентина Пустотіна, Ольга Сидоренко, Лідія Коваль, Денис Агафонов стали учасникми III Міжнародного фестивалю дизайну "Корова !!!!", що проходив у місті Дніпропетровську та отримали призові місця у двох номінаціях.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права за науковий доробок "Словарь потребительский инженерный" отримали студенти Володимир Комісаров, Ірина Мозер, Ольга Сидоренко у співавторстві з викладачами С.І. Дядею, М.Г.Дудник, Т.І.Авдєєвою.
Для кращого розвитку професійних, творчих, культурних та особистих спрямувань студентів планується їх участь у виставках, які організовують Спілки художників і дизайнерів України, у міжнародних форумах дизайну в м. Харкові з курсових і дипломних робіт, а також у міжнародному фестивалі дизайну, який щорічно проходить у Дніпропетровську, у щорічній всеукраїнській виставці з дизайну "Водопарад" у м. Харкові та виставці "Освіта" у Києві, у всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності "Дизайн".
Підготовка спеціалістів на кафедрі здійснюється як за денною, так і за заочною формою навчання. Особливістю заочної форми навчання є індивідуальна система навчання з урахуванням специфіки виробничої діяльності студентів, особливо на стадії курсового і дипломного проектування.
Навчання здійснюється за держзамовленням і за контрактом.
При вступі на кафедру "Дизайн" абітурієнти беруть участь у творчому конкурсі (рисунок, композиція), подають сертифікати з історії України, української мови та літератури. Програма творчого конкурсу передбачає наявність попередньої підготовки в обсязі навчальних вимог художнього училища, ліцею або школи.
Олександр Демиденко, завідувач кафедри "Дизайн"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ПЕРЕКЛАД"дд
спрямування: переклад (англійська; німецька або французька мови (друга мова).
У процесі глобалізації сфер соціального життя спеціальність перекладача є дуже актуальною і користується великим попитом серед роботодавців. Особливу увагу зараз приділяють технічному перекладу: він потребує спеціальних знань та навичок, які набуваються студентами спеціальності "Переклад" у ЗНТУ. Випускники кафедри можуть працювати перекладачами в державних закладах, промислових підприємствах, туристичних фірмах, засобах масової інформації. Методичну базу кафедри становлять підручники, розроблені викладачами факультету і придбані у провідних видавництвах. Студенти мають можливість брати участь у конкурсі наукових робіт, перемога в якому відкриває перспективи подальших досліджень у певній сфері. Нині за спеціальністю "Переклад" навчається майже 200 студентів денної та заочної форм навчання. З кожним роком все більше абітурієнтів обирають цю спеціальність. У процесі навчання студенти і викладачі широко використовують мультимедійні засоби та інтернет-ресурси комп'ютерного класу.
Кафедра "Теорії і практики перекладу" заснована 2002 року. За сім років існування вона підібрала досвідчений викладацький склад, розробила навчально-методичну базу. Навчальний процес здійснюють 7 кандидатів наук і 1 доктор наук. Кафедра готує спеціалістів за фахом перекладач із двох мов. Акцент робиться на специфіку технічного перекладу, що є особливо актуальним для промислового міста. Студенти оволодівають такими дисциплінами: теорія і практика перекладу, історія зарубіжної літератури, теорія і практика технічного перекладу, практика другої іноземної мови, практика перекладу з другої мови, перекладознавство, теоретична граматика англійської та української мов, фонетика, стилістика. Починаючи з другого курсу, студентам пропонується обрати другу іноземну мову (французьку або німецьку) для подальшого вивчення.
Кафедра випускає фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" і "спеціаліст". Ця спеціальність єдина в Україні, де технічні предмети викладаються фахівцями ВНЗ іноземною мовою. Під час проходження практики студенти мають можливість застосувати теоретичні знання на виробництві. ЗНТУ співпрацює з такими підприємствами, як-от: ЗАТ "Авто-ЗАЗ", "Запоріжсталь", "Дніпроспецсталь", "Івченко-Прогрес", ВАТ "Мотор-Січ", "ZTR". Більшість випускників кафедри за спеціальністю "Переклад" працюють на промислових підприємствах міста. Головна мета кафедри - підготовка високопрофесійних перекладачів, які мають сприяти розвитку економіки підприємств України, формуванню їх конкурентоспроможності і інтеграції у світовий економічний простір.
Вікторія Волощук, завідувач кафедри ТПП

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІВДНІ
УКРАЇНИ - ПРОВІДНИЙ НАПРЯМОК
НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ УКРАЇНОЗНАВСТВА
Створення кафедри українознавства стало одним із чинників, що стимулював увагу до такого перспективного напряму наукових досліджень, як вивчення етнокультурних процесів, які відбувалися в такому поліетнічному регіоні, як Південь України. Адже на межі кінця 80-х-початку 90-х років XX ст. в історичній науці відбувався процес реабілітації досліджень з етнонаціональної проблематики, об'єктом наукових пошуків стали також теми, які раніше не розглядалися в розрізі окремих регіонів. Біля витоків нової проблематики наукових досліджень стояли вчені й досвідчені викладачі доценти Б.В.Гордєєв, Г.Л.Кладова, Т.П.Щербина, М.В.Дєдков. "Хрещеним батьком" нового напрямку наукових досліджень щойно створеної кафедри був відомий український історик, доктор історичних наук, професор кафедри джерелознавства та архівознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка Марк Якимович Варшавчик. Саме з його "благословення" та за безпосередньої участі відбувалося становлення нового науково-педагогічного колективу.
Першим етапом розвитку досліджень з нової наукової проблематики стала розробка держбюджетної теми "Дослідження процесів розвитку культури української нації та культур національних меншин: історія, сучасний стан, перспективи" протягом 1994-1996 років, результатом розробки якої став рукопис колективної монографії "Культура Південного Сходу України (друга половина XIX - перша половина XX ст.)". Науковий доробок з цієї теми був апробований на науковій конференції, що відбулася 14-15 вересня 1995 року на базі Запорізького державного технічного університету. Викладачі кафедри українознавства ЗДТУ на цьому етапі велику увагу приділили з'ясуванню теоретичних та методологічних засад проведення досліджень етнокультурних процесів, зокрема проблемі врахування основ ментальностей, проблемі культурних взаємообмінів, яка є однією з центральних у сукупності проблем культурогенезу української нації, враховуючи значний історичний час її бездержавного існування, включеність до іншонаціональних держав. За підсумками конференції видано збірник наукових праць, що стало традицією проведення цих конференцій у подальшому.
Наступним етапом розвитку і поглиблення досліджень з етнокультурної проблематики було вивчення проблеми особливостей етнокультурних процесів на Півдні України в другій половині XIX століття. Було досліджено історичну ретроспективу етнокультурних процесів на Півдні України у другій половині XIX ст., причому об'єктом дослідження стали такі складові етнокультурних процесів, як освіта, наука, література, мистецтво, побутова культура українців та інших етносів, що проживали на Півдні України. З'ясовано, що етнокультурні процеси, які відбувалися на території Півдня України в другій половині XIX століття, особливо наприкінці вказаного періоду, об'єктивно сприяли зниженню ролі чистих етнічних характеристик соціокультурного життя. Поліетнічне середовище створювало полікультурну ситуацію. Культурно-побутовий фон регіону створювався українським етнічним фактором, взаємодія якого з іншими групами населення носила неагресивний і не взаємознищувальний, а взаємозбагачувальний характер. Українська культурна домінанта в сільській місцевості зростала внаслідок продовження переселення українців з інших регіонів. За підсумками проведеної роботи відзначено необхідність уточнення теоретико-методологічного апарату подібних досліджень, зокрема опрацювання проблеми визначення, якісної номінації соціо- та етнокультурного середовища регіону, а також проблеми дослідження культурно-історичного процесу в поліетнічному середовищі взагалі. Результати цього дослідження були також апробовані на науковій конференції, проведеній за підсумками виконання теми 4-5 червня 1998 року. Того ж року вийшов друком збірник наукових праць конференції.
Третя конференція, за підсумками виконання комплексної теми науково-дослідної роботи кафедри "Етнокультурні процеси на Півдні України в XIX-XX столітті", за участю всезростаючої від конференції до конференції кількості учасників з інших міст України відбулася 14 - 15 вересня 2000 року.
Четверта науково-практична конференція пройшла 4 - 5 жовтня 2001 року, стала результатом тісної співпраці науковців кафедри з управлінням у справах національностей, міграції та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (начальник Н.В.Деркач), яке зацікавилося науковим доробком колективу кафедри. Назва цієї конференції - "Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України".
У рекомендаціях, прийнятих учасниками конференції, відзначалось, що саме державна етнонаціональна політика, закріплена низкою законодавчих актів про культуру, національні меншини, культуру національних меншин, їх громадські організації, забезпечує формування суспільної атмосфери на засадах довіри етнополітичних об'єднань одне до одного, довіри до української нації, є основою до співіснування та етнічного плюралізму. Особлива увага на цій конференції була приділена таким аспектам, як історія та сьогодення етнічних груп регіону, правові основи сучасної державної етнополітики, культурна єдність та культурне розмаїття населення Південної України.
Особливістю цієї конференції, яка стала традиційною, є те, що вона отримала визнання також керівників і членів національно-культурних товариств регіону, які охоче беруть у ній участь. У своїх виступах "за круглим столом", виходячи з практичного досвіду, наголошували на тих питаннях діяльності товариств, які згодом враховували у своїй діяльності представники органів влади, робили предметом своїх подальших наукових розробок учені. Такий сплав науки і практики має тенденцію до посилення, що яскраво знайшло своє підтвердження і на п'ятій, ювілейній, конференції, що відбулася 2-3 жовтня 2003 року. Її організаторами разом із ЗНТУ виступили Міністерство освіти і науки України, Державний комітет України у справах національностей та міграції, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України і Запорізька обласна державна адміністрація.
П'ята конференція засвідчила також оптимальність і самої моделі її проведення, і форм співпраці між науковцями, представниками органів влади і національно-культурними товариствами, які дозволяють, з одного боку, спрямувати вектор наукових досліджень з урахуванням потреб практики, а з іншого, забезпечити доведення результатів наукових досліджень до їх споживачів, що й було засвідчено на конференції її учасниками.
Вже проведені шоста і сьома конференції. Проводиться підготовка до проведення в жовтні 2009 року VІІІ конференції.
Микола Дєдков, доцент, декан гуманітарного факультету

Редактор
Микола
КЛИМЕНКО

Редакційна колегія:
С.Т.Яримбаш - проректор, голова;
М.В.Клименко - заступник голови

Адреса редакції:
69063, Запоріжжя,
вул..Жуковського, 64 Телефони: 69-84-75,
внутрішній - 4-75

На початок