Видається
з 1960 року
Вівторок
17 травня
2003 року
№9
(2057)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедрі „Машини і технологія ливарного виробництва - 70 років"
Ливарник - професія престижна
Так, адже без цеху або дільниці лиття немає жодного металургійного чи машинобудівного підприємства. Без лиття не можна виготовити деталі, вузли. Раніше і тепер ливарник - престижна професія, такі фахівці потрібні скрізь.Ливарників наш навчальний заклад готує вже понад 100 років: спершу на кафедрі "Технологія металів", а затим, з 1933 року, - на спеціалізованій кафедрі, яка працює й досі. Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, професор Ю.А. Томін (1933-1941 рр.), затим - доктор технічних наук, член-кореспондент АН України, лауреат Ленінської премії, професор Ю.А. Шульте (1946-1984 рр.). З 1985 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор В.В. Луньов.Кафедра має найвищий (4-ий) рівень акредитації, має право випускати на стаціонарі 50 інженерів - механіків та 50 інженерів - металургів (таку ж кількість інженерів і за заочною формою навчання).За 70 років кафедрою підготовлено 5524 фахівців, у тому числі за такими спеціальностями:o"Машини та технологія ливарного виробництва" (обладнання ливарного виробництва): бакалаврів - 175; інженерів - 3629 (в тому числі 12 для Німеччини, Польщі, В'єтнаму); магістрів - 5;o"Автоматизація ливарного виробництва": інженерів -269;o"Ливарне виробництво чорних та кольорових металів": бакалаврів - 95; інженерів - 1343; магістрів - 8.На головному підприємстві ВАТ "Мотор-Січ" діє філія кафедри, де з 1991 року підготовлено 107 інженерів - ливарників. Навчальний процес на кафедрі забезпечують 19 викладачів: 3 професори - Луньов В.В., Цивірко Е.І., Гонтаренко В.І.; 14 доцентів, кандидатів технічних наук - Даниловський В.В., Івахненко Є.І., Кузовов О.Ф., Міняйло Є.І., Мінакова В.І., Петруша Ю.П., Самойлов В.Є., Федьков В.О., Юзвак В.М., Бялік Г.А., Пархоменко А.В., Наумик В.В., Іванов В.Г., Капустін М.О.; 2 асистенти - Кудін В.В., Тирса С.В.Кафедра має 14 навчальних лабораторій, дві спеціалізовані лабораторії, 2 ливарні зали та навчальний кабінет проектування ливарних цехів. Лабораторії кафедри обладнані індукційними печами, вакуумними плавильними установками, електрошлаковими установками, електронно-променевою піччю. Контроль якості металів і сплавів здійснюється за допомогою металографічних та електронного мікроскопів, мікрорентгеноспектрального аналізатора МАР-2 та структурного аналізатора "Епіквант", високотемпературної установки, установок для механічних випробувань. На замовлення промислових підприємств щороку розподіляється 90 відсотків випускників, з них понад 70 відсотків у м. Запоріжжі. Високоякісна підготовка фахівців під час навчання та виробничих практик сприяє досить швидкому адаптуванню до виробничої діяльності на підприємствах міста та Укрнаїни на посадах, які відповідають освітньо-кваліфікаційним характеристикам. Значна кількість випускників протягом практичної діяльності на провідних підприємствах та в науково-дослідних закладах України і країн СНД досягла значних успіхів. Це член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор, зав. відділу ІЕЗ ім. Е. Патона Лакомський В.Й.; головний металург АТ "Ростсільмаш", к.т.н., лауреат Ленінської премії Баришевський Л.М.; заслужений діяч науки і техніки України, академік АІН України, професор, д.т.н., перший проректор ЗНТУ Коваль А.Д.; генеральний директор ВАТ "Дніпроспецсталь" Лейбензон В.А.; директор центру морських досліджень НАН України д.т.н., професор Шульте О.Ю.; президент інвестиційної фірми, д.т.н., професор Кагановський Г.П.; головний металург ВАТ "Мотор-Січ" Клочихін В.Г.; начальник ЦЗЛ ВАТ "Дніпроспецсталь" к.т.н. Козаков С.С.; лауреат Державної премії Білорусії, к.т.н., доцент Галушко А.М.; лауреат Державної премії України, професор, д.т.н., зав. відділу ІЕЗ ім. Е. Патона Демчишин А.В. та багато інших. З 1947 р. на кафедрі плідно діє наукова школа, заснована проф. Ю.А. Шульте з напрямку "Дослідження комплексного впливу природи, морфології, топографії неметалевих вкраплень та структури металевої матриці на ступінь формування фізико-механічних властивостей широкого спектру сталей та сплавів". З 1960 р. при кафедрі діють аспірантура та докторантура. Успішно захистили докторські дисертації Шульте Ю.А. (1954 р.); Гаревських І.О. (1973 р.); Волчок І.П. (1979 р.) ; Луньов В.В. (1984 р); Цивірко Е.І. (1989 р). Наукові керівники аспірантів професори Шульте Ю.А., Гаревських І.О., Луньов В.В., Цивірко Е.І., Волчок І.П., Сперанський Б.С. підготували понад 80 кандидатів технічних наук. Щороку в аспірантурі кафедри за спеціальностями "Ливарне виробництво", "Металургія чорних металів" та "Матеріалознавство" навчається 7-10 аспірантів. Про наукові досягнення кафедри доповідають учасники визнаних міжнародних (раніше Всесоюзних та Всеукраїнських) науково-технічних конференцій, симпозіумів та семінарів. З 1976 р. кафедра організовує і проводить науково-технічну конференцію "Неметалеві вкраплення та гази в ливарних сплавах", яка 1994 р. набула статусу міжнародної. Науково-педагогічні працівники кафедри щороку друкують 40-80 наукових статей в наукових журналах, збірниках, працях конференцій, а також одержують 3-10 патентів на винаходи в галузі металургії та ливарного виробництва. Викладачі і співробітники кафедри видали 15 монографій та навчальних посібників. Висока якість підготовки студентів за спеціальностями кафедри неодноразово підтверджувалась на олімпіаді "Студент і науково-технічний прогрес", конкурсах дипломних робіт, фахових олімпіадах випускників кафедри . Викладачі кафедри за всіма спеціальностями розробили методичне забезпечення до практичних занять, лабораторних робіт, курсового та дипломного проектування, проведення практик, навчальної та науково-дослідної роботи. У навчальному процесі широко використовуються обчислювальна техніка, розроблені та адаптовані пакети прикладних програм. Студенти працюють в комп'ютерних залах, повністю забезпечені навчально-методичною літературою з фахових спеціальностей. Один раз на 5 років кожен із викладачів кафедри підвищує свою кваліфікацію шляхом стажування на провідних промислових підприємствах Запорізького регіону. Науково-педагогічні працівники кафедри виконують великий обсяг громадської роботи. Професори Луньов В.В., Цивірко Е.І. працюють в спеціалізованих вчених радах із захисту докторських та кандидатських дисертацій, беруть активну участь у роботі редколегій наукових журналів "Металознавство та обробка металів", "Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні", "Теорія і практика металургії" та інших.Швидко плине час, постійно змінюються вимоги до фахівців, тому колектив кафедри прагне працювати так, аби не відстати від сьогодення.
Валентин Луньов, завідувач кафедри, професор
На знімку: колектив кафедри

Десята міжнародна науково-технічна конференція"Неметалеві вкраплення та гази у ливарних сплавах"
Вона проходила в нашому університеті з 12 по 15 травня і була присвячена 70-річчю заснування кафедри „Машини і технологія ливарного виробництва". Організував і провів її Запорізький національний технічний університет і зокрема кафедра, яка у ці дні відзначає 70-річний ювілей.Конференція - представницький форум металургів і матеріалознавців з багатьох міст України, Росії, Білорусії, Польщі, Чехії. Провідні вчені, добре знані у своїх країнах і за кордоном, представили на обговорення колег понад 90 наукових доповідей, у тому числі і вчені ЗНТУ, УкрНДІспецсталь, ВАТ „Дніпроспецсталь". В роботі форуму взяли участь академіки, доктори наук з Києва, Дніпропетровська, Донецька, Харкова, Кіровограда, Сум, Маріуполя, Миколаєва, інших міст України.Пленарне засідання конференції відбулося 12 травня в актовій залі. Відкрив його і привітав учасників завідувач кафедри „Машини і технологія ливарного виробництва" професор В.В. Луньов. Привітавши присутніх, перший проректор ЗНТУ, заслужений діяч науки і техніки України, професор А.Д. Коваль коротко розповів їм про історію і сьогодення технічного університету, побажав їм плідної роботи у Запоріжжі.Першим з доповіддю „Неметалеві включення і властивості литтєвих сталей" на пленарному засіданні виступив В.В. Луньов. Того ж дня свої доповіді представили учасники конференції Л.С. Квасова (НМетАУ, Дніпропетровськ), Н.Н. Калинюк і П. Борек (Київ-Пльзень, Чехія), В.Є. Ольшанецький (ЗНТУ), А.М. Галушко (Мінськ) та інші.По обіді і в наступні два дні вчені працювали в секціях: „Технологія виробництва сталевих виливків", „Неметалеві вкраплення, гази і властивості сталей і спецсплавів", „Чавунне і кольорове литво".15 травня учасники конференції побували на екскурсії по Запоріжжю, на Дніпрогесі, у кінному театрі на Хортиці, гостювали на базі відпочинку університету „Сосновий бір".Планується видати окремою збіркою доповіді учасників конференції.
На знімку: учасники конференції

Вітання Колективу кафедри „Машини і технологія ливарного виробництва"
Вельмишановні колеги!
Від імені колективу ВАТ „Дніпроспецсталь" вітаю колектив кафедри „Машини і технологія ливарного виробництва" ЗНТУ з 70-річчям від дня заснування!Багато випускників вашої кафедри працюють на нашому підприємстві, декотрі з них очолюють його структурні підрозділи.Особливо продуктивним співробітництво кафедри і заводу стало після того, як ветеран „Дніпроспецсталі" Юрій Августович Шульте очолив кафедру „машинки". За його ініціативою на заводі проведено багато науково-дослідницьких робіт з удосконалення технології виробництва електросталі. Вперше у світі на нашому заводі за участю співробітників кафедри було освоєне виробництво сталі методом електрошлакового переплаву, розробленого Інститутом електрозварювання імені Патона.Дорогі друзі! У день ювілею бажаємо вам найміцнішого здоров'я, нових творчих успіхів, щастя і благополуччя!Генеральний директорВАТ „Дніпроспецсталь"В.О. ЛейбензонТравень 2003 року.
Генеральний директор ВАТ „Дніпроспецсталь" В.О. Лейбензон, Травень 2003 р.

Вітаємо Ясира Миколу Дмитровича з 50-річчям!
Виповнилось 50 років Миколі Дмитровичу Ясиру, завідувачу кафедри політології, соціології та права. Після закінчення Харківського державного університету (1981 рік) він працював асистентом, старшим викладачем і доцентом кафедри історії України „машинки".1987 року М.Д. Ясир захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук. З грудня 1995 року працює завідувачем кафедри політології, соціології та права.За час роботи в університеті Микола Дмитрович проявив себе висококваліфікованим викладачем, лектором товариства „Знання", якого знають не тільки в місті Запоріжжі, але і в області. Під керівництвом М.Д. Ясира колектив кафедри багато зробив для підготовки інженерів, виховної роботи серед студентської молоді, пропаганди політичних знань серед молоді, мешканців міста та області.Як керівник кафедри, М.Д. Ясир наполегливо працює над удосконаленням навчального процесу в університеті, створення нових курсів із суспільних наук, підготовки нових навчальних посібників з політології, соціології та права. На кафедрі - творча атмосфера, що позитивно впливає на працю і науковий процес.Педагогічну діяльність Микола Дмитрович успішно поєднує з науковою: він бере активну участь у науково-дослідній роботі, працює над завершенням докторської дисертації. М.Д.Ясир як висококваліфікований фахівець, досвідчений педагог, вихователь молоді користуємося повагою та авторитетом серед викладачів і студентів університету.Щиро бажаємо Вам, шановний Миколо Дмитровичу, міцного здоров'я, довголіття, подальших успіхів у педагогічній та науковій роботі, сімейного благополуччя!
Ректорат Профком Колектив кафедри

ЄВГЕН ГРИГОРОВИЧ КАРТАШОВ
- НАШ КАНДИДАТ НА ПОСАДУ ЗАПОРІЗЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
Так думають про нього ті, хто добре знає Євгена Григоровича як студента "машинки", керівника громадських організацій і просто як чудову, добро - зичливу, щедру душею людину.
Борис Петрович Борисов,
перший декан автомобільного факультету "машинки":

- 1964 року в одній із груп студентів факультету з'явився високий, приємний на зовнішній вигляд хлопець з армійською виправкою. Це був Євген Карташов, який після звільнення у запас з армії прийшов на навчання до інституту. Він не лише навчався відмінно, а й був визнаним лідером на факультеті, партгрупоргом, активним учасником усіх громадських справ.Євген поводився так, що його поважали і викладачі і студенти. Він завжди був першим: у праці студентського будівельного загону, на студентських конференціях і зборах, у практичних справах факультету й інституту.Закінчивши з відзнакою інститут, Євген Григорович Карташов працював на різних відповідальних посадах у комсомольських, партійних і господарських організаціях, виявляючи неабиякі організаторські здібності, кращі людські якості. Я пишаюся нашим випускником, який вславив ділами і факультет, і університет, з колективами яких постійно підтримує ділові зв'язки, допомагає, аби рідна альма матер була першою серед інших вищих навчальних закладів.Твердо переконаний, що Є.Г.Карташов, якщо його оберуть міським головою, багато зробить хорошого для запоріжців: продовжить розпочате разом з О.В.Поляком, аби Запоріжжя стало найкращим містом в Україні...
Олександр Миколайович Андрієнко,
проректор
:
- Бувають такі студенти, яких знають не лише на їхніх факультетах, а й на інших. Саме таким був Євген Карташов - студент автомобільного факультету, якого я добре знав, навчаючись на електротехнічному. Знав по комсомольських справах, громадській роботі. Він умів не лише організувати ровесників на добрі діла, а й запалити їх особистим прикладом. Виходять студенти "машинки" на суботник - у перших лавах група автомобілістів на чолі з Євгеном Карташовим. Організовують студентський будівельний загін для праці на цілині - Карташов теж перший. І так у всіх справах, у тому числі і комсомольських.Я тоді відзначав про себе головні риси характеру Євгена: інтелігентність, обов'язковість, діловитість, доброта. І тепер, коли він буває в університеті, помічаю, що ці риси збереглися. З'явилися й нові: широта мислення, філософські погляди на життя, уміння працювати масштабно.Щоразу, коли Є.Г. Карташов буває в університеті, він обов'язково лишає по собі добрий слід.Думаю, що запоріжці виграють, якщо оберуть Є.Г. Карташова міським головою. Його уміння керувати об'ємними справами, організаторські здібності і досвід, комунікабельність слугуватимуть здійсненню задумів і планів, розроблених разом з колишнім мером О.В.Поляком.
Володимир Хомич КОЗИРЕВ,
декан транспортного факультету:

- У той час, коли Євген Карташов навчався на автомобільному факультеті, я працював асистентом. Саме тут відбувалося становлення його як спеціаліста, керівника, людини. Звісно, у подальшій роботі у комсомольських і партійних органах, на комбінаті "Запоріжсталь", в обласній держадміністрації найкраще виявилися основні якості його характеру.Євген Григорович часто буває в університеті: керує державною екзаменаційної комісією на захисту дипломних проектів, бере участь в урочистостях, допомагає вирішувати головні проблеми університету. З його допомогою на факультеті з'явилася лабораторія діагностики двигунів, мікроавтобус "Газель". А згадайте, скільки нового з'явилося у місті Запоріжжі: реконструйований залізничний вокзал станції Запоріжжя-1, відкриті госпіталь і госпітальне відділення для ветеранів війни, завершується ремонт арочного моста через Дніпро на Хортицю, в обласному центрі з'явилися нові майдани, фонтани, змінився на краще проспект Леніна, бульвар Шевченка... Звичайно, у всьому цьому - заслуга голови облдержадміністрації Є.Г. Карташова і його команди.Місту Запоріжжю потрібен саме такий голова, як Карташов. Я закликаю земляків, колектив університету голосувати на виборах мера за Є.Г. Карташова!
Людмила Федорівна БОГДАНОВА, начальник відділу
інноваційних технологій та захисту інтелектуальної власності

- Під час навчання Євген Григорович Карташов був членом комітету комсомолу "машинки", де я працювала. Усі доручення виконував обов'язково і своєчасно. Вже тоді він займався науково-дослідницькою роботою в галузі. Члени комітету відзначали його сумлінність, добропорядність, співчуття до людини.Характерно, що Євген Григорович захистив реальний дипломний проект, що у той час було рідкістю. А ще відзначаю його як доброго, турботливого сім'янина. Він одружився зі студенткою Галиною Романчук, і ще під час навчання в інституті у них з'явився син Сергій. Тепер він - кандидат технічних наук. Пізніше в сім'ї народилися двійнята - Світлана та Андрій, котрі теж отримали вищу освіту.Є.І. Карташов, якщо його оберуть міським головою, я переконана в цьому, допомагатиме багатодітним сім'ям у вихованні дітей, доведе справу будівництва мостів через Дніпро, впорядкування шляхів у місті, подальшій реконструкції Запоріжжя.
На знімку: Є.Г. Карташов, перший декан автомобільного факультету "машинки" Б.П.Борисов і народний депутат України Я.М.Сухий

                             П а м ' я т ь
КОЛИШНІ ФРОНТОВИКИ - НАЙДОРОЖЧІ ГОСТІ
Як найдорожчих гостей зустрічали 7 травня в університеті його колишніх воїнів. Того дня урочисто вшановували ветеранів минулої війни, які працювали або працюють у колективі. Вони прийшли на зустріч при бойових орденах і медалях, одержаних за ратний подвиг.Опівдні гості розійшлися по аудиторіях, де зустрілися зі студентами, розповіли про масовий героїзм радянських воїнів у боротьбі з фашистами.Затим гості зібралися в аудиторії, де ректор С.Б. Бєліков, голова профкому М.С.Гамов і голова ради ветеранів В.К.Зайцев привітали колишніх фронтовиків зі святом Перемоги, сердечно подякували їм за ратний подвиг на війні і за сумлінну працю в університеті. Кожному із гостей вручили друковані привітання з річницею Великої Перемоги, а також грошову премію.Біля пам'ятника загиблим у війні викладачам, співробітникам і студентам "машинки" відбувся урочистий мітинг на честь Дня Перемоги. З вітанням і побажанням здоров'я виступили ректор С.Б.Бєліков, полковник у відставці, колишній співробітник відділу кадрів інституту В.В.Кушніров, голова студсектору профкому Андрій Іванченко.Учасники мітингу - гості, викладачі, співробітники, студенти - поклали квіти до пам'ятника.В їдальні університету для ветеранів війни було влаштовано святковий обід, де ректор С.Б.Бєліков, голова профкому М.С.Гамов і голова ради ветеранів В.К.Зайцев дякували колишнім фронтовикам за те, що подарували людству мир і щастя.
Власн. інф.
На знімку О.Пастушенка: ветерани війни - учасники урочистого мітингу на честь дня перемоги

На початок