Видається
з 1960 року
3 листопада
2009 року
№12
(2010)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

Варіант для друку (pdf-файл)

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С П Е Ц І А Л Ь Н И Й    В И П У С К
Кроки від сьогодення у майбутнє
Основні напрями та показники діяльності Запорізького національного технічного університету у 2002-2009 рр.
до звіту ректора університету Бєлікова Сергія Борисовича
Протягом останніх десятиліть пріоритетною проблемою вищої освіти України було і залишається забезпечення якості підготовки фахівців на рівні зростаючих державних вимог. Нині ця проблема особливо гостро постає у зв'язку з входженням України в Європейський освітній простір на принципах Болонської декларації. Її вирішення базується на кількох фундаментальних складниках, серед яких головним є нормативно-законодавча база вищої освіти, її досконалість і орієнтація на динамічний розвиток; рівень інвестицій держави в цю галузь і наявність ефективної системи управління заходами Міністерства освіти і науки України та вищих закладів освіти, спрямованих на забезпечення високої якості підготовки фахівців. У 2002-2009 рр. діяльність університету спиралася на нормативні положення, що містяться у Конституції України, Законах України "Про вищу освіту", "Про освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", Державній програмі "Освіта ХХІ століття", Указі Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" від 4 липня 2005 р., матеріалах підсумкових колегій МОН України у 2002-2009 рр., у нормативних та розпорядних документах МОН України за 2002-2009 рр.
Серед важливих завдань керівництва та професорсько-викладацького складу ВНЗ є обґрунтування та здійснення виважених планових заходів для досягнення мети, що полягає у забезпеченні якості підготовки фахівців за всім спектром напрямів та спеціальностей. Такі заходи, безумовно, повинні бути системними, орієнтованими як на сучасні реалії, так і на перспективу з урахуванням пріоритетів різного рівня. Сучасне середовище, в якому функціонує вища школа, характеризується новими важливими чинниками, які ще півстоліття тому чітко себе проявили, але не могли суттєво впливати на якісні та кількісні показники її розвитку. Це, насамперед, стосується комп'ютерних та інформаційних технологій, які стрімко розвиваються та поширюються як у виробничій, так і в невиробничій сферах діяльності, в тому числі і в системі освіти. Тому заходи, які здійснюються в університеті для вирішення головних завдань в управлінні якістю регіональної підготовки фахівців мають бути чітко орієнтованими на застосування комп'ютерних технологій на кожному із пріоритетних напрямів діяльності провідного вищого закладу освіти. Поряд з цим, значна увага приділялася вивченню української та іноземних мов, знання яких підвищує конкурентну спроможність випускників на ринку праці..
1. Організаційне забезпечення діяльності університету
За звітній період діяльність університету, відповідно до "Положення про вищий заклад освіти ", здійснювалась за Статутом, який вперше було ухвалено конференцією ЗДТУ 11 грудня 1997 р. Указом Президента України № 591 від 7 серпня 2001 р. університету було надано статус Національного, у зв'язку з чим конференція Запорізького національного технічного університету ухвалила 2 жовтня 2001 р. новий Статут. Зміни та доповнення до Статуту ЗНТУ вносилися конференцією ЗНТУ протягом 2002-2006 рр. Остання редакція Статуту ЗНТУ з урахуванням усіх змін та доповнень (а також створення нових відокремлених та внутрішніх структурних підрозділів - інститутів, коледжів, деканатів, кафедр) ухвалена конференцією трудового колективу 29.08.2007 р. (протокол № 1) та затверджена МОНУ (17.09.2007 р). Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом університету було укладено 13.04.1998 р. з подальшим обговоренням та перезатвердженням на конференціях ЗНТУ (24.12.2001 р., 29.12.2003 р., 21.04.2008 р.). Конференція університету як вищий колегіальний орган самоврядування була вперше сформована відповідно до ст. 25 і 27 Статуту та затверджена наказом ректора у складі 384 осіб. Часткові зміни у складі конференції вносилися відповідно до вимог ст. 27, засідання конференції відбувалися за Статутом двічі на рік. Відповідно до останньої редакції Статуту склад конференції затверджено в кількості 475 осіб, який сформовано відповідно до вимог Закону України "Про вищу освіту". За умовами контракту ректор С.Б.Бєліков звітував перед конференцією ЗНТУ, як вищим органом самоврядування, щорічно про соціально-економічний стан університету та фінансово-економічну діяльність, а також про виконання умов колективного договору. Вчену раду університету обрано відповідно до ст. 29 Статуту та затверджено наказом ректора. Відповідні зміни вносилися щорічно у зв'язку з новими призначеннями в керівному складі та обранням нових членів від колективу викладачів та інших категорій працівників. На своїх щомісячних засіданнях вчена рада ЗНТУ розглядала принципові питання поточного життя університету та стратегію подальшого розвитку. Інші дорадчі органи (науково-технічна рада, науково-методична рада, вчені ради інститутів, ради факультетів) та робочі органи (ректорат, дирекції інститутів, деканати факультетів, приймальна комісія) діяли відповідно до вимог Статуту та затверджених Положень. Університет у 1999 р. пройшов планову Державну атестацію. За висновками Державної інспекції (свідоцтво серія ФД-П № 080896) університет було визначено таким, що підтвердив ІV рівень акредитації. За підсумками атестаційної експертизи рішенням ДАК (протокол ДАК №32 від 11.04.2001 р.) університет було акредитовано в цілому за ІV рівнем (до 2011 р.).
2. Напрями, спеціальності та зміст підготовки спеціалістів
Станом на 01.09.2009 в ЗНТУ впроваджено навчальні програми і здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр за 34 напрямами; спеціаліст за 48 спеціальностями; магістр за 35 спеціальностями. За період 2002-2009 рр. відкрито підготовку фахівців за 25 спеціальностями, здійснено акредитацію за IV рівнем 19 спеціальностей та за ІІІ рівнем - 28 спеціальностей. Частка спеціальностей, які акредитовано за IV рівнем, перевищує дві третини (серед тих, де відбувся випуск фахівців), що відповідає вимогам нормативних документів.
3. Формування контингенту студентів
Запорізький національний технічний університет проводить активну планомірну роботу з формування якісного набору студентів на перший курс навчання. Метою цієї роботи є підвищення ефективності підготовки фахівців високої кваліфікації за рахунок попереднього формування контингенту абітурієнтів, підготовлених до навчання у ВНЗ, що свідомо вибрали свою майбутню спеціальність, правильно оцінили свої здібності.
Проведення цієї роботи, координація дій співробітників кафедр університету з відділами технічного навчання провідних промислових підприємств міста та області, встановлення тісних робочих зв'язків зі школами та коледжами здійснює факультет довузівської підготовки (ФДП). Планування змісту та графіка проведення профорієнтаційної роботи на поточний рік проходить після обговорення на вченій раді університету підсумків профорієнтаційної роботи та результатів прийому студентів на перший курс у минулому році. Головною метою профорієнтаційної роботи є формування в майбутніх абітурієнтів об'єктивних уявлень про вибрану ними та суміжні спеціальності, умови навчання на них, майбутнє працевлаштування. Особлива увага надається новим спеціальностям університету. Протягом року абітурієнти знайомляться з факультетами, кафедрами, лабораторіями, обчислювальними залами ЗНТУ, зустрічаються з деканами, викладачами, фахівцями. До 2009 р. зростала кількість слухачів ФДП. Профорієнтаційною роботою щорічно було охоплено понад 2000 майбутніх абітурієнтів. Незважаючи на очікування демографічного спаду, кількість абітурієнтів, які стають студентами І курсу, постійно зростає. У 2009 р. вперше кількість прийнятих студентів першого курсу, що навчаються за кошти юридичних і фізичних осіб, перевищила кількість бюджетних студентів. Достатньо високою, всупереч очікуванням, пов'язаним із впровадженням зовнішнього тестування, залишається кількість студентів І курсу заочної форми навчання. Слід зауважити, що протягом 2002-2009 рр. зберігається прийом студентів - заочників за кошти державного бюджету (див. діаграму)
Розподіл прийому студентів денної форми навчання за джерелами фінансування
Розподіл прийому студентів заочної форми навчання за джерелами фінансування
4. Якість використання випускників
За останні роки відбулися суттєві зміни в розподілі молодих фахівців унаслідок переходу до ринкових умов господарювання. Відсутність державного плану розподілу молодих спеціалістів змусила керівництво університету шукати ринки збуту випускників самостійно. У деканатах і на кафедрах визначено відповідальних осіб за укладення договорів на підготовку фахівців та їх розподіл.
Зусиллями деканатів, кафедр ужито заходи щодо отримання місць призначення з метою повного розподілу випускників. Щорічно отримуються замовлення з підприємств, акціонерних товариств, науково-дослідних інститутів та інших організацій, в т.ч. від підприємств та організацій недержавної форми власності. Завдяки цій роботі в 2009 р. кількість заявок на працевлаштування перевищила кількість випускників, тому вдалося досягти розподілу 98,7 % випускників, що навчалися за кошти державного бюджету. Негативних відгуків щодо якості підготовки спеціалістів університет не отримував. Розподіл випускників здійснюється на посади, що відповідають кваліфікаційним характеристикам..
Випуск бакалаврів, спеціалістів та магістрів
5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Загальна кількість працюючих в університеті (базовий заклад) становить приблизно 1700 осіб. Професорсько-викладацький склад налічує 800 осіб, із яких 340 мають наукові ступені і вчені звання, в тому числі 50 докторів наук, професорів. З числа викладачів 30 осіб мають почесні звання Заслужених діячів науки і техніки, Заслужених працівників освіти, Заслуженого художника України, лауреатів Державної премії, є кавалерами орденів "За заслуги", нагороджені Почесними грамотами Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України. Щорічно в спеціалізованих радах ЗНТУ захищаються 5-6 кандидатських і 1-2 докторські дисертації. За 7 років отримали вчене звання "професор" - 14 осіб, вчене звання "доцент" - 112 осіб. У 2002-2009 рр. співробітниками університету захищено 98 кандидатських дисертацій та 22 докторських. Підготовка науково-технічних кадрів в університеті здійснюється, головним чином, через аспірантуру та докторантуру, де в 2002-2009 рр. навчалися: в докторантурі - 26 осіб, в аспірантурі - 668 осіб. Завдяки цьому за 2002-2009 рр. кількість докторів наук, професорів зросла на 78%, а кандидатів наук, доцентів - на 31% (див. діаграму).
Чисельність професорсько-викладацького складу
6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Для забезпечення високого рівня навчально-виховного процесу здійснюється оновлення лабораторної бази, вимірювальних приладів, розширення парку ЕОМ, придбання навчальної і наукової літератури, інших засобів навчання, наукового та іншого обладнання. У 2002-2009 рр. були введені в дію нові комп'ютерні класи, в тому числі у новоствореному Інституті управління і права. На сьогодні в університеті задіяні в навчальному процесі 35 комп'ютерних класів і лабораторій із загальною площею приблизно 1300 кв.м і кількістю комп'ютерів, яка перевищує 1000 одиниць, з них понад 900 - сучасного рівня.
Окрім мережевих класів, у ЗНТУ впроваджено низку нових комп'ютерних технологій. На кафедрах "Радіотехніка", "Конструювання та технології виробництва радіоапаратури", "Металорізальні верстати та інструмент", "Технологія будування авіаційних двигунів" "Електричні апарати", "Електропривод та автоматизація " на основі грантів від фірм ANALOG DEVICES, UNIGRAFICS, SOLIDWORKS RUSSIA, SIMENS у навчальний процес та у наукові дослідження впроваджено сучасні комп'ютерні технології розроблення проектів.
Авангардним напрямом розвитку комп'ютерних технологій стало впровадження в навчальний процес CAM/CAD/CAE систем та створення навчального центру фірми "Delcam" (Великобританія), куди було передано ліцензоване програмне забезпечення на суму 2,7 млн. $. За період 2002-2009 рр. ЗНТУ набув статусу міжнародного координатора проекту "Передові комп'ютерні технології для університетів України" на основі потрійних угод між відповідними ВНЗ, ЗНТУ та фірмою "Delcam". За ці роки до проекту приєдналися 14 провідних технічних ВНЗ України. Подальший розвиток отримав Центр інформаційних технологій, який забезпечує приєднання університету до глобальної комп'ютерної мережі Internet. Автономна система Запорізького національного технічного університету підключена до комп'ютерної мережі Міністерства освіти і науки України "Уран". Надзвичайно важливим елементом навчального, наукового і виховного процесів є наукова бібліотека, яка розміщена у 3-х навчальних корпусах. Документний фонд налічує 921354 одиниці. В останні роки фонд активно поповнюється виданнями українською мовою, і на сьогодні ця частина фонду становить 182341 одиницю. На рік передплачується понад 200 назв журналів і газет. Згідно з Концепцією розвитку бібліотеки на 2007 - 2011 рр., що затверджена вченою радою у жовтні 2006 р., визначені пріоритетні напрямки роботи бібліотеки. Одним із напрямків є розширення інформаційного потенціалу бібліотеки для забезпечення навчального процесу і проведення наукових досліджень університету. Сьогодні електронні інформаційні ресурси як такі, що створюються бібліотекою, а також такі, що купуються (наприклад, з 2006 р. після укладення договору з Російською державною бібліотекою), відповідно до "Програми створення віртуальних читальних залів", дають професорсько-викладацькому складові, науковцям та студентам університету унікальну можливість скористатися доступом до бази даних повнотекстових електронних дисертацій РДБ. Науковою бібліотекою створений і підтримується доступ до 36 баз даних, наприклад таких, як електронний каталог, база електронних статей, картотека праць викладачів та співробітників ЗНТУ, каталог рідкісних та цінних книг бібліотеки ЗНТУ, краєзнавство та інші. У бібліотеці відкрито 4 автоматизовані читальні зали, серед яких - зал електронних каталогів (10 комп'ютерів) з постійною виставкою нової літератури та зал комп'ютерної літератури і електронних ресурсів (15 комп'ютерів), де читач може працювати з друкованою книгою та одержати інформацію з комп'ютерної мережі університету або з мережі Internet. З 2008 р. новий рівень інформатизації почала забезпечувати електронна бібліотека, яка створена за фінансування Міністерства освіти і науки України в рамках Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" Впроваджується дистанційне навчання, яке базується на застосуванні інформаційних технологій. Створено україномовну оболонку дистанційного навчання, яка пройшла апробацію у відділі підвищення кваліфікації університету. ЗНТУ за 18 договорами надав освітянські послуги за дистанційною формою навчання програмістам районних центрів "Укртелекому".
7. Національне виховання студентів, як фактор цілісного формування особистості
Національне виховання, як створена народом упродовж віків система поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, покликано цілісно формувати світоглядні позиції та ціннісні орієнтири студентів університету в загальній системі виховання громадянина України. Головною метою національного виховання студентів університету є цілісне формування особистості, свідомого громадянина - патріота України, представника української національної еліти, активного провідника національної ідеї, через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних цінностей. До основних напрямів виховної діяльності університету відносяться національно-патріотичне виховання, інтелектуально-духовне виховання, громадянсько-правове виховання, морально-етичне виховання, екологічне виховання, художньо-естетичне виховання, професійне трудове виховання, фізичне виховання та утвердження здорового способу життя. Організація виховного процесу спрямована на вирішення важливих завдань з адаптації першокурсників, розвитку студентського самоврядування, естетичного виховання, військово-патріотичного виховання, формування інтелектуального професійного потенціалу студентів, залучення студентів до правоохоронної діяльності, масової фізичної культури і спорту та формування здорового способу життя. Університет набув вагомого досвіду з розвитку студентського самоврядування та студентських профспілкових організацій. У 2005 р., за ініціативи студентів, створено самостійну студентську профспілкову організацію, членами якої є понад 12800 студентів університету та його відокремлених структурних підрозділів. Діяльність органу самоврядування студентів направлена на вдосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу. Двічі на місяць проводяться засідання студентських деканатів, на яких розглядаються питання навчання студентів. Особлива увага приділяється роботі зі студентами на сесії, протягом якої організовується "Штаб сесії" та проводиться акція "Чисті руки" для запобігання виникненню будь-яких проявів хабарництва. Під час екзаменаційних сесій діє телефон довіри, за яким студенти, що зіткнулися з хабарництвом, можуть анонімно повідомити про ці факти. Раз на рік (до Міжнародного дня студентів) студентськими деканатами проводяться "Зльоти відмінників", на яких нагороджуються сотні відмінників. Серед них також близько двох сотень почесних відмінників - це студенти, які закінчили 5 або більше сесій поспіль на "відмінно". Щорічно проводиться університетський тур обласного конкурсу "Студент року", переможці якого відзначаються спеціально створеною комісією за сьома номінаціями та нагороджуються грошовими преміями. Органом самоврядування студентів університету створено центр працевлаштування, який допомагає студентам у працевлаштуванні в позанавчальний та канікулярний періоди. Щорічно центром надаються місця для тимчасового та короткострокового працевлаштування понад 2000 студентів. Університет має значні здобутки у фізичному вихованні студентів, серед яких слід відзначити масовість фізкультурної та спортивної роботи. За період з 2002 по 2009 р. виріс рівень збірних команд університету, в тому числі: команди "Мотор-ЗНТУ-ЗАБ" з гандболу (чоловіки) - суперліга чемпіонату України. У 2008 році команда ЗНТУ-ЗАБ посіла четверте місце серед команд суперліги та отримала право участі в Міжнародному кубку виклику (Challenge Cup); команди ЗНТУ з баскетболу "Феро-ЗНТУ", з 2008 року -учасник суперліги;
збірної ЗНТУ з аеробіки: чемпіони Європи 2006 року, учасники чемпіонатів світу (2004-2008 рр.), фіналісти чемпіонатів Європи 2003-2007 років, багаторазові переможці і призери змагань республіканського рівня, володарі кубку України, переможці універсіади України 2005, 2007 років, переможці та призери чемпіонатів України 2003 - 2007 років, переможці чемпіонату України серед студентів 2009 р., 3 місце в міжнародному турнірі в Білорусі (м. Мінськ), 2 місце в міжнародному турнірі в Чехії (м.Ліберець). З 2009 року завдяки зусиллям тренерів та спортсменів ЗНТУ аеробіка введена до програми всесвітньої студентської універсіади. збірної ЗНТУ з міні-футболу (чоловіки) - участь у іграх першої ліги; пауерліфтингу - переможці чемпіонату, кубку 2004-2007 року та універсіади України 2007 року, підготовлено 2 призери чемпіонату України, 2 чемпіони області та 3 призери чемпіонату області. плавання - переможці та призери чемпіонатів України серед студентів 2005 - 2007 років та універсіади України 2007 року; двобою теквандо - призери чемпіонату Європи, переможці чемпіонатів України; академічне веслування - переможці та призери чемпіонатів України, універсіади України; волейболу, настільного тенісу, легкої атлетики, кульової стрільби, шахів тощо. За 2002-2009 роки підготовлено: майстрів спорту України міжнародного класу -10; майстрів спорту України - 44; кандидатів у майстри спорту України - 98; першорозрядників - 195. У центрі студентського самоврядування (гуртожиток №4) активно діє спортивна кімната з сучасними спортивними тренажерами, комп'ютерний клас, більярдна, кабінет працевлаштування тощо. За сприяння профспілки студентів, аспірантів та докторантів університету в 2009 році введено в експлуатацію потужний центр студентського самоврядування гуртожитку №3, до складу якого входять студентська фотостудія, спортивний зал (фітнесу, аеробіки та айкідо), міні-пральня для мешканців гуртожитків. З питань профілактики правопорушень та правового виховання студентів слід відзначити роботу юридичної клініки, ДНД факультетів та оперативного студентського підрозділу "Щит", бійці якого пройшли відповідну правову, фізичну та спеціальну підготовку і повністю забезпечують збереження правопорядку під час масових студентських заходів як в університеті, так і в місті. Станом на 01.09.2009 р. державну стипендію отримують 3387 студентів, з них 412 отримують підвищену стипендію як відмінники. Понад 200 студентів пільгових категорій мають додаткове державне забезпечення, 47 осіб - стипендію аспіранта, 3 особи - стипендію докторанта, 11 студентів - стипендію вченої ради ЗНТУ, 2 - Верховної Ради України, 1 - соціальну стипендію Верховної Ради України, 2 - Президента України, 100 - стипендію міського голови, 1 - стипендію Запорізької обласної ради, 1 - стипендію Запорізької обласної державної адміністрації, 1 - стипендію ім. М.Грушевського. Встановлено також іменні стипендії ВАТ "Мотор-Січ" ім. В.І.Омельченка. У 2009 р. студентам надано матеріальну допомогу на суму 91 тис. Грн., а також за поданням профкому здійснено преміювання на суму понад 42 тис. Грн. Ефективно працює Центр культури та дозвілля студентів. Традиційний фестиваль художньої самодіяльності "Студентська весна" є важливим моментом естетичного виховання. Кожен факультет готує концертну програму, до якої входять виставка досягнень факультету за рік, 20 жанрів - від фольклору до аеробіки. З 1999 р. університет започаткував міжнародний фестиваль студентських театрів естрадних мініатюр, який протягом 6 днів проведення збирає близько 200 учасників з Росії, Білорусії та України, а також понад 6000 глядачів.
У 2009 р. відбувся ХІ Міжнародний фестиваль "Студентські жарти - 2009" за участі 19 команд ВНЗ України, Росії та Білорусії. Тільки за 2008 р. у санаторії-профілакторії ЗНТУ пройшли оздоровчо-профілактичний курс лікування понад тисяча студентів. Порівняно з попередніми роками така значна кількість оздоровлених студентів стала можливою завдяки активній спільній роботі з "Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності" і як результат - збільшення фінансування санаторію-профілакторію. Працює студентська програма "ВНЗ - партнер". У програмі: оздоровлення студентів, ознайомлення з історичними та культурними пам'ятками, обмін науковим досвідом та інше. Взимку студенти мають можливість відвідати міста Київ, Львів, Санкт-Петербург, Бердянськ, а також Карпати. Вони знайомляться з пам'ятниками слов'янської давнини, відвідують Софіївський собор, Києво-Печерську лавру, Маріїнський палац, Невську лавру, "Арсенал", Петропавловську фортецю, скелі Довбуша, музеї та театри. Вартість відшкодування витрат студентами становить 150-250 Грн. за 6 діб мешкання та харчування. Щороку проводиться День донора за участю понад 150 студентів. У гуртожитках мешкає понад 1500 іногородніх студентів, з них понад п'ятдесят студентів пільгових категорій. Регулярно проводяться рейди з перевірки дотримання умов положення про студентський гуртожиток, умов проживання студентів, дотримання правил внутрішнього розпорядку, правил пожежної безпеки та інше. В кожному гуртожитку діють підзвітні студентській раді університету студентські ради гуртожитків, що дає змогу отримати достовірну та оперативну інформацію про проживання студентів у гуртожитках, їх проблеми. Студенти-активісти нашого університету є відомими на обласному рівні. Багато з наших студентів є громадськими радниками начальників управлінь обласної держаної адміністрації, ведеться робота з міським виконавчим комітетом, з народними депутатами України та депутатами обласної ради.
За 2008-2009 рр. до роботи із зовнішніх зв'язків залучено ще більше студентської молоді, що дало можливість організувати багато цікавих міжнародних заходів, серед яких: зустріч студентів європейських ВНЗ з метою обговорення питань обміну досвідом та ідеями, розроблення довгострокових проектів між студентськими організаціями, процесу і засобів обміну знаннями між студентами, технології навчання, засобів та методів пошуку інформації; зустріч студентського активу ЗНТУ зі студентами технічних ВНЗ Європи; всеукраїнські інженерні змагання "BEST Engeneering Competition"; осінній академічний курс з економіки на тему : "Без кризи - немає сліз: витоки глобальної фінансової кризи, її вплив та перспективи відновлення!". На базі університету відкрито школу молодого кореспондента, в якій навчаються і працюють школярі шкіл та студенти ЗНТУ. До роботи в школі запрошуються журналісти обласних та міських засобів масової інформації. Члени прес-служби профкому студентів ЗНТУ є засновниками обласного осередку "Асоціації молодіжної преси України", що дало змогу вийти їм на всеукраїнський рівень роботи. Профком студентів оперативно реагує на скарги студентів. Діє комісія громадського контролю, яка перевіряє роботу їдальні, кафе на території університету, точок реалізації їжі та інших підвідомчих ЗНТУ структур та орендних підприємств. Реорганізовано роботу студентської їдальні, що покращило якість харчування та обслуговування студентів, співробітників тощо. 8. Розвиток науково-дослідної роботи Напрями науково-дослідної діяльності університету визначаються пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в Україні, науково-технічними програмами і планами Міністерства освіти і науки, потребами регіональних організацій і підприємств та спрямовані на вирішення актуальних народногосподарських завдань. За 9 місяців 2009 р. науковці ЗНТУ вирішували проблеми регіону за 19 договорами на замовлення підприємств і організацій, у тому числі: ВАТ "Мотор Січ", ВАТ "Запоріжсталь", КП "Запорізький титано-магнієвий комбінат", Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" та інші підприємства міст України, таких як Кременчук, Херсон, Дніпропетровськ, Київ. Загальний рівень надходжень коштів від науково-технічної діяльності має тенденцію до збільшення. Так, у 2009 році відносно 2002 р. фінансування зросло майже у 3 рази. При цьому частка надходжень за госпдоговорами (незважаючи на нерівномірне збільшення обсягу по роках) у загальному обсязі зменшується. Навпаки, фінансування з державного бюджету постійно зростає і в 2009 році надходження коштів складають 66,3% від усіх отриманих коштів. Загальна чисельність наукових працівників за основною діяльністю зменшується, але збільшується кількість науково-педагогічних працівників, що виконують НДДКР за сумісництвом. В університеті успішно діють наукові школи: Ливарне виробництво. Заснована 1946 р. лауреатом Ленінської премії проф. Ю.А.Шульте, науковий керівник - доктор техннічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України В.В.Луньов. Основний напрям діяльності - дослідження впливу неметалевих включень на фізико-механічні властивості сталей та сплавів. Матеріалознавство і термообробка. Заснована професором, доктором технічних наук Б.С.Натаповим у 1947 р., нині науковий керівник - академік АІНУ, професор, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України А.Д.Коваль. Зварювальні процеси і матеріалознавство. Наукова і педагогічна школа заснована доктором технічних наук, професором, Заслуженим діячем науки і техніки України В.С.Поповим у 1964 році. Школа виконує наукові і впроваджувальні роботи у напрямках зварювання, газополуменевого і плазмового наплавлення, механічних випробувань, міцності та зносостійкості. Матеріалознавство в машинобудуванні. Науковий керівник - І.П.Волчок професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри "Технологія металів", Заслужений діяч науки і техніки України. Основний напрям - підвищення механічних і технологічних властивостей корозійностійких хромистих сталей. Радіоелектроніка і мікроелектроніка. Науковий керівник - Д.М.Піза професор, доктор технічних наук, науковий напрям - розроблення і створення завадостійких радіотехнічних систем, систем розпізнавання рослинних об'єктів, автоматизованих систем проектування. Технічна кібернетика. Науковий керівник - Є.М.Потапенко професор, доктор технічних наук. Науковий напрям - аналіз, синтез і розроблення робастних систем керування складними об'єктами (електропривод, космічний апарат і ін.) в умовах невизначеного зовнішнього впливу. Механіка динамічних систем. Науковий керівник - професор, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України Асатурян А.Ш. Науковий напрям - теорії пружності, гідромеханіки, взаємодії іонних пучків з твердими поверхнями, теплотехніка. Машинобудування і матеріалознавство. Науковий керівник - професор, доктор технічних наук Ю.М.Внуков. Науковий напрямок - підвищення несучої здатності деталей енергетичних установок поверхневим пластичним деформуванням. Указом Президента України за № 1121/2008 від 01 грудня 2008 р. присуджено Державну премію України за 2008 рік в галузі науки і техніки роботі "Розробка та впровадження інтегрованих комплексних технологій для виробництва наукоємних виробів машинобудування (авіаційних двигунів нового покоління)". В числі лауреатів - три працівники ЗНТУ (С.Б.Бєліков - ректор, Ю.М.Внуков - проректор з наукової роботи, О.Я.Качан - завідувач кафедри технології авіаційних двигунів), а також працівники ВАТ "Мотор-Січ", ДП ЗМКБ "Івченко-Прогрес", Державного машинобудівного заводу ФЕД, НТУ "Харківський політехнічний інститут". Використання у виробництві цієї роботи дозволило в 5-6 разів скоротити термін освоєння виготовлення складних деталей, зменшити трудомісткість, витривалість відповідальних деталей газотурбінних двигунів і агрегатів підвищилась на 30-45%. Річний економічний ефект становить 380 млн. грн.
За 2002-2009 рр. університет узяв участь у 32 виставках , 16 з яких - міжнародні. На базі університету в 2009 році проведено 6 наукових та науково-практичних виставок, 4 з яких - міжнародні. Загальна кількість експонатів, які були представлені на виставках в України та за її межам, складає 370 одиниць. В університеті видаються монографії, методичні рекомендації, збірники наукових праць за матеріалами конференцій та чотири науково - технічні журнали, зареєстровані у ВАК України, періодичністю двічі на рік: "Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні" "Радіоелектроніка. Інформатика. Управління." "Електротехніка та електроенергетика" "Вісник двигунобудування"(журнал, заснований разом із ВАТ "Мотор-Січ" і Національним аерокосмічним університетом ім. Жуковського "ХАІ"). На базі ЗНТУ було проведено 99 науково-технічних, практично-методичних конференцій і семінарів ( у тому числі 50 міжнародних). Учасниками конференцій були співробітники, аспіранти і студенти ВНЗ нашого міста, України та зарубіжжя. За період 2002 - 2009 рр. співробітниками університету видано 5731 друковану роботу, в тому числі: монографій, підручників, навчальних посібників - 122 одиниці (таких, що мають гриф Міністерства освіти і науки України - 43, інші затверджені Вченою радою університету та кафедрами); 3581 статей і тез доповідей у вітчизняних наукових журналах і збірниках наукових праць, в т.ч. 608 статей зі студентами; 159 статей в іноземних журналах. Науково-дослідна робота студентів є важливою складовою інтенсифікації навчального процесу, посилення його привабливості та результативності. Ця робота спрямована на формування у студентів творчих здібностей, виховання особистості, здатної до саморозвитку як під час навчання у вищій школі, так і в подальшій професійній діяльності. За статистичними даними, в 2002-2009 рр. 106 студентів ЗНТУ стали переможцями всеукраїнських студентських олімпіад з різних дисциплін та спеціальностей. Дипломами переможців всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за три останні роки були відзначені 48 студентів ЗНТУ (всього за вісім років - 61 студент). 33 студентські наукові роботи стали Лауреатами конкурсу студентських наукових робіт для обдарованої молоді, який запроваджений Запорізькою обласною державною адміністрацією (в тому числі 6 робіт -за 2009 р.). Активну участь беруть студенти у щорічній університетській науково-практичній конференції "Тиждень науки" (у 2002 р. - 504 доповіді, 2003 р. - 588 доповідей, 2004 р. - 551 доповідь, 2005 р. - 875 доповідей, 2006 р. - 579 доповідей, 2007 р. - 629 доповідей, 2008 р. - 934 доповіді, 2009 р. - 1056 доповідей). У 2004 р. Премією Національної академії наук України за кращу студентську наукову роботу нагороджено наукову роботу студента В.Шевченка "Українська Центральна рада - національно-визвольні змагання і проблема державотворення". У 2005 р. студентка Г.Яковлєва у співавторстві з доцентом кафедри деталей машин та підйомно-транспортних механізмів Г.І. Камелем отримала 5 патентів на винаходи. У 2005/2006 навчальному році студент машинобудівного факультету Д.Карзов посів І місце на всеукраїнській студентській олімпіаді "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" та ІІ місце на всеукраїнській студентській олімпіаді "Деталі машин та основи конструювання". З 2002 по 2007 р. студент ЗНТУ Р.Одайський очолював команду ЗНТУ, яка постійно брала участь у міжнародних олімпіадах з програмування (2004 р. - ІV місце на регіональному турі , 2005 рік - ІІ місце, 2006 рік - І місце). Три роки поспіль Р.Одайський нагороджується дипломами за І та ІІ місця на всеукраїнських олімпіадах з фізики та математики. У жовтні 2006 р. студентка ЗНТУ С. Хваткова виступила з дуже змістовною доповіддю на міжнародному конгресі "Українська освіта в світовому просторі". У 2009 р. студенти брали участь як у вузівському турі олімпіади, так і у всеукраїнському. На рівні університету олімпіада проходила з 23 спеціальностей та 43 дисциплін (165 студентів-переможців вузівського туру). У ІІ етапі всеукраїнської студентської олімпіади брали участь 92 студенти - переможці вузівського туру олімпіади, 19 студентів вибороли призові місця. На всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у 2009 р. було представлено 58 робіт (66 студентів). Лауреатами всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт стали 16 студентів. Наукова робота студентів знайшла відображення у публікаціях. Протягом 2009 р. опубліковано 190 статей та тез доповідей (у співавторстві), отримано 3 патенти у співавторстві студентів з викладачами. У 2009 р. в ЗНТУ було проведено 2 всеукраїнські олімпіади: зі спеціальності "Організація і регулювання дорожнього руху" та за напрямом "Комп'ютерна інженерія".
9. Міжнародне співробітництво Запорізького національного технічного університету в 2002-2009 рр.
Міжнародна діяльність університету здійснюється за такими основними напрямками: підготовка спеціалістів та науково-педагогічних кадрів для зарубіжних країн; участь у міжнародних освітніх організаціях, фондах та конкурсах, що проводяться з метою одержання грантів; обмін інформацією про науково-методичні розробки, участь у конференціях, виставках, семінарах, спільні публікації тощо; співробітництво із закордонними ВНЗ, у тому числі обмін викладачами та студентами.
Університет має біля 40 чинних угоди з університетами, освітянськими організаціями та підприємствами Республіки Білорусь, Болгарії, Китаю, Німеччини, Великобританії, Польщі, Російської Федерації, Чехії, Швеції, Азербайджана. Динамічно розвивається співпраця між ЗНТУ та компанією DELCAM PLC (м. Бірмінгем, Великобританія). У ЗНТУ створений головний навчальний центр Delcam, який здійснює координацію реалізації проекту "Передові комп'ютерні технології для університетів України". У 2008 р. Запорізький національний технічний університет було прийнято до Мережі університетів країн Причорноморського регіону (BSUN). Членом міжнародного виконкому BSUN від України було обрано ректора ЗНТУ С.Б.Бєлікова. 27 травня 2009 р. на базі ЗНТУ відбулася конференція Мережі університетів країн Причорномор'я. У 2007 р. ініціативну групу студентів ЗНТУ - членів правління BEST було прийнято до Європейської спілки студентів вищих технічних навчальних закладів. У липні 2008 р. на базі ЗНТУ було проведено академічний курс з автоматизації виробничих процесів для студентів - членів BEST з Європейських країн. У березні і жовтні 2009 р. в ЗНТУ були проведені зустрічі студентів європейських ВНЗ. З 1999 р. університет співпрацює з Консорціумом з удосконалення бізнес-освіти України. Викладачі університету за ці роки брали участь у роботі трьох національних конференцій, літніх шкіл, навчальних турів, а також у конкурсах кращих ситуаційних вправ. Університет підписав установчий договір зі створення Асоціації розвитку менеджмент-освіти в Україні як співзасновник. У 2004 р. був створений Центр "Магдебург-Запоріжжя" та започаткований проект "Підвищення кваліфікації випускників ЗНТУ та ЗНУ на підприємствах Землі Саксонія-Ангальт" (Німеччина). Зараз у рамках цього проекту 8 випускників ЗНТУ працюють у Німеччині, підвищують свою професійну майстерність, ще 3 випускники оформлюють документи для стажування. Після закінчення стажування вони будуть використовувати набутий досвід на підприємствах м. Запоріжжя. Усього за цим проектом пройшли стажування в Німеччині 15 випускників ЗНТУ.
Проекти, що виконувались у рамках Міжнародної програми " TEMPUS": "Вивчення міжнародних фінансів у ВНЗ України" (2002 р.); "Європейський досвід університетського фандрайзингу для ВНЗ України" (2006-2007 рр.); "Європейсько-український ступінь магістра з програмного забезпечення" (2009 р.); "Практикум для удосконалення української системи дистанційної освіти" (2007-2008 рр.); "Тренінг з автоматизованого промислового дизайну для українських інженерів" (2009 р.). У цілому за 2007-2009 рр. ЗНТУ брав участь у виконанні 4-х проектів програми "Темпус", в результаті чого викладачі, співробітники і студенти мали можливість відвідати університети у Польщі, Чехії, Німеччині і Іспанії, пройти стажування або навчання в зарубіжних ВНЗ. Значним результатом участі в проектах було отримання ЗНТУ комп'ютерного обладнання, оргтехніки, ліцензійних програм та літератури на суму майже 100 тис. євро. Також внаслідок участі в проектах у ЗНТУ було створено відділ фандрайзингу. У 2009 р. Запорізький національний технічний університет у партнерстві з іншими українськими та зарубіжними ВНЗ подав заявки на участь у 7 проектах програми "Темпус", що фінансується Європейською комісією. У 2007-2008 рр. інститут інформатики та радіоелектроніки ЗНТУ працював над виконанням міжнародних проектів "Розробка та дослідження інформаційних технологій підтримки космічних систем дистанційного зондування Землі" та "Інформаційна технологія обробки просапних культур з використанням методів розпізнавання рослинних об'єктів". Партнером по проектам був Інститут досліджень у електроніці (м. Каїр, Єгипет). Результати виконання проектів "Темпус" у ЗНТУ являють собою значний внесок до освітнього та академічного потенціалу університету, підвищують його конкурентоспроможність на міжнародному освітянському ринку, а також укріплюють дружні стосунки з європейськими ВНЗ. За останні роки активізувалась участь ЗНТУ в міжнародних виставках авіадвигунобудування (м. Москва, 2006,2008 рр.), міжнародних аерокосмічних салонах "МАКС-2007" та "Макс-2009" (м. Жуковський, Росія), міжнародних освітянських виставках "Academia - Siria" (м. Алеппо, м. Дамаск, Сирія, 2006, 2007 рр.).
10. Фінансово-господарська діяльність
Постійним завданням для ректорату у звітні роки було фінансування діяльності університету. Державне фінансування збільшувалося з 35,4% (2000 р.) та 32,1% (2002 р.) до 55,3% (2008 р.) та 52,5% (за 9 місяців 2009 р.). Кошти загального фонду державного бюджету спрямовуються переважно на виплату заробітної плати (59% у 2008 р.), стипендію (33,6% у 2008 р.) та комунальні витрати (4,8% у 2008 р.). Головними джерелами коштів спеціального фонду бюджету були надходження, отримані за навчання вітчизняних та іноземних студентів (збільшення з 7614 тис. Грн. у 2000 р. до 34548 тис. Грн. у 2008 р.). У видатках ЗНТУ спостерігається істотне зростання частки видатків на виплату стипендій (з 7,8% у 2006 р. до 20% у 2009 р.) та сумарної частки виплат заробітної плати та стипендії з 47,2% у 2000р. до 85,6% у 2008 р.)
Динаміка змін частки видатків на заробітну плату і стипенію у кошторисі ЗНТУ
Динаміка змін у надходженні коштів загального і спеціального фондів
     Шановні друзі!
Так сталося, що все моє життя пов'язане із Запорізькою "машинкою", як всі ми з любов'ю називаємо нашу аlma mater і яка сьогодні носить горду назву "Запорізький національний технічний університет". Ректором цього славетного закладу я маю високу честь бути протягом дванадцяти років. Наш колектив зберігає традиції десятиріч і при цьому працює на сьогодення, на майбутнє. Ми не лише дотримуємося кращих традицій своїх попередників, а й примножуємо їх, прагнемо досягти нових здобутків у підготовці технічних кадрів, у наукових дослідженнях, розширенні й зміцненні ділових зв'язків із колегами з багатьох навчальних закладів вищої школи України, Росії, країн Європи та Азії. І це додає нашому колективові практичного досвіду в роботі, впевненості у майбутньому. Звітуючи перед нашим колективом, хочу зазначити, що в своїй діяльності я намагався стверджувати деякі важливі для мене принципи. Вони прості: завжди пам'ятати, що своїм становленням і формуванням я зобов'язаний колективу "МАШИНКИ", а тому повинен за будь-яких обставин працювати на її авторитет і престиж, підтримувати і захищати своїх колег, поважати честь і гідність кожної людини незалежно від її громадського статусу чи посади, намагатися розуміти точку зору кожної людини, що приходить до мене, не ставити себе вище над нею, бути доступним, з повагою і шаною ставитися до ветеранів і літніх людей, завдяки яким створено все, що ми сьогодні маємо, які є носієм мудрості та незамінного досвіду для нового покоління, бачити в кожному студентові талановиту особистість, а в кожному співробітникові - однодумця і соратника, бути вдячним за виконання роботи та співпрацю.
Дякую всім працівникам університету за злагоджену, плідну роботу протягом звітного періоду. Нехай наша спільна праця сприятиме подальшому розвитку нашої АLMA MATER та піднесенню рівня освіти і науки в Україні!
Ректор університету С. Бєліков

Редактор
Микола
КЛИМЕНКО

Редакційна колегія:
С.Т.Яримбаш - проректор, голова;
М.В.Клименко - заступник голови

Адреса редакції:
69063, Запоріжжя,
вул..Жуковського, 64 Телефони: 69-84-75,
внутрішній - 4-75

На початок