|   Кафедра     |    Студент    |    Абітурієнт    |    Наукові розробки    

Home
MapInfo       

Кафедра

 
Умови вступу

                            П Р А В И Л А   П Р И Й О М У (за станом на 10 грудня 2008 року)

          1. До Запорізького національного технічного університету (ЗНТУ) приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
          2. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (зі змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні"(зі змінами) та від 05.08. 98 р. № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів".
Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.
При принятті на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра осіб, які подають документ про здобутий в іноземних державах освітньо-кваліфікаційний рівень, обов'язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.
Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, при вступі до ЗНТУ за напрямами підготовки галузей знань "мистецтво", "гуманітарні науки", "журналістика та інформація", "соціально-політичні науки" користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, в тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання з оцінками (кількістю балів) сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань згідно з пунктом 11 цих Правил.
При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено ЗНТУ як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки .
          3. Громадяни України мають право на безоплатну освіту в ЗНТУ незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин, їм гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів у ЗНТУ за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.
Громадяни України, які за станом здоров'я втратили можливість виконувати службові та посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, мають право безкоштовно отримати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) в ЗНТУ за наявності висновків медико-соціальної експертної комісії.
Прийом громадян до ЗНТУ здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей, незалежно від джерел фінансування навчання.
          4. Прийом до ЗНТУ здійснюється за переліком спеціальностей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.97 № 507 "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями (зі змінами), та переліком напрямів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1719 від 13.12.2006р.Прийом до університету здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» за конкурсом, незалежно від джерел фінансування навчання.
Нормативний зміст та термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідає стандартам вищої освіти.
Прийом фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
Прийом за кошти фізичних (юридичних) осіб фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра здійснюється також на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.
Прийом на перший курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, може здійснюватися, зокрема, для продовження навчання зі скороченим терміном підготовки бакалавра за умови вступу на відповідний напрям підготовки.
          5. Фінансування підготовки фахівців у ЗНТУ здійснюється:
за рахунок видатків Державного бюджету України - за державним замовленням;
за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;
за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб. Обсяги прийому на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра, спеціаліста та магістра за рахунок видатків Державного бюджету визначаються щороку МОН України.
Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі в конкурсі відповідно до встановленої ЗНТУ квоти.
          6. Організацію прийому здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора ЗНТУ. Приймальна комісія діє згідно з «Примірним положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України, та „Положенням про приймальну комісію ЗНТУ".
Прийом до відокремлених структурних підрозділів (ВСП) ЗНТУ здійснюється приймальними комісіями відповідних ВСП за власними Правилами прийому, узгодженими із ЗНТУ.
          7. Конкурсний відбір вступників із загальноосвітніх предметів, визначених у цих Правилах прийому, здійснюється приймальною комісією за сумою балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, виданих вступникам у поточному році.
Для проведення вступних випробувань для окремих категорій вступників, визначених цими Правилами, на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра створюються предметні екзаменаційні комісії; для проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» - атестаційні комісії. Склад предметних екзаменаційних і атестаційних комісій затверджується ректором.
          8. Прийом документів для вступу на денну форму навчання до ЗНТУ здійснюється з 29 червня по 29 липня.
          9. Вступники особисто подають заяву про вступ до ЗНТУ, в якій вказують напрям підготовки, форму та джерела фінансування навчання. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.
До заяви вступник додає :
- документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього, за особистим вибором в оригіналі або його копію, завірену в ЗНТУ або нотаріально (окремо додаються дві незавірені ксерокопії);
- медичну довідку за формою 086 - о (оригінал або її завірену копію);
- 6 кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
- сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) з загальноосвітніх предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначеному правилами прийому до ЗНТУ, для участі в конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність), подаються в терміни, передбачені для прийому документів. Приймаються сертифікати, отримані тільки в 2009 році.
Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаток до нього, оригінал сертифіката (сертифікатів) та оригінал медичної довідки за формою 086-О (при поданні їх копій) вступник подає особисто.
Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.
При вступі на напрям підготовки "дизайн" абітурієнт може додатково подати на розгляд предметної комісії до 9 художніх робіт з живопису, рисунка та композиції для оцінки попередньої художньої підготовки вступника.
Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або декількох напрямів підготовки (спеціальностей) в ЗНТУ, у п'ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов'язані подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів до приймальної (відбіркової) комісії ЗНТУ.
При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в ЗНТУ або іншому вищому навчальному закладі за різними формами навчання) оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додаток до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, медична довідка зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання.
Особи, які в установлений термін (п'ять днів) не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригіналу документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, втрачають право зарахування на навчання за кошти державного бюджету, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.
Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник має право подати до приймальної (відбіркової) комісії завірені ксерокопії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додаток до нього, копії сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки за умови його одночасного навчання в ЗНТУ або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою і формою навчання. Зазначені ксерокопії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, в якому зберігаються оригінали документів.
Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.
Особи, які вступають до ЗНТУ на підготовку, що фінансується з коштів державного бюджету, на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане МОН України, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали угоди з ЗНТУ відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Місця для цільового прийому виділяються в межах обсягу підготовки за державним замовленням, але їх кількість не повинна перевищувати 25%.
          10. Порядок і терміни прийому документів, поданих іноземцями, відповідають Постанові КМУ від 05.08.1998 р. № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів" та положенню ЗНТУ „Про прийом іноземців та осіб без громадянства до ЗНТУ"
          11. Конкурсний відбір вступників із загальноосвітніх предметів, визначених у цих Правилах прийому, здійснюється приймальною комісією за сумою балів з двох загальноосвітніх предметів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, виданих вступникам в 2009 році (за шкалою від 100 до 200 балів), та/або за результатами творчих конкурсів, вступних випробувань (для категорій вступників, визначених цими Правилами).
Приймальною комісією ЗНТУ для напряму 6.050702 (Електромеханика)  визначено такий перелік сертифікатів (вступних випробувань) Українського центру оцінювання якості освіти:
- математика або фізика;
- українська мова та література.
Сертифікати з нижчим від встановленого рівня (124 бали за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів) приймальною комісією ЗНТУ не приймаються.
Вступні фахові атестаційні випробування, творчі конкурси проводяться в ЗНТУ та оцінюються за 100-бальною шкалою УЦОЯО від 100 до 200 балів
Програми творчих конкурсів для вступу на навчання до ЗНТУ на напрями підготовки дизайн, фізичне виховання, журналістика розробляються ЗНТУ і затверджуються МОН України не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів.
При прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра програми фахових вступних випробувань визначає ЗНТУ.
Вступники, не атестовані з української мови, можуть складати випробування з російської мови.
Абітурієнти, які складали вступні випробування в ЗНТУ та не пройшли за конкурсом на навчання за державним замовленням, мають право перезарахувати отримані результати при вступі на інші форми навчання (за умови складання однакових вступних випробувань).
          12. Категорії вступників із числа громадян України, які здобули повну загальну середню освіту за межами України, військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та державної спеціальної служби транспорту, звільнених з військової служби в рік вступу до ЗНТУ, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти чи з кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених цими Правилами прийому.
Категорії осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп, діти-інваліди) за бажанням беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти чи з кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених цими Правилами прийому за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.
          13. Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступні випробування на денну форму навчання проводяться з ЗО липня 2009 р.
Зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра проводиться до 10 серпня 2009 року.
Прийом документів на заочну форму навчання та в екстернат розпочинається з 01 серпня 2009 року та закінчується до початку установчої сесії Конкурс  сертифікатів та вступні випробування на заочну     форму навчання розпочинається не пізніше ніж за 30 днів після прийому документів.
Зарахування проводиться не пізніше ніж через 10 днів після закінчення конкурсу.
Прийом документів, проведення фахових вступних випробувань та зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра здійснюється:
- до 5 серпня (за згодою Міністерства освіти і науки України - до 30 серпня 2009 р.); на заочну форму навчання (навчальні плани підготовки бакалаврів 9 семестрів):
- до 22 березня 2009 року.
          14. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування в зазначений за розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено балами, нижчими від установленого рівня (124 бали за 100-бальною шкалою оцінювання знань від 100 до 200), та ті, хто забрав документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.
За наявності поважних причин, які підтверджені документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу відповідального секретаря Приймальної комісії в межах установлених строків проведення випробувань.
          15. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених ЗНТУ, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої відповідає «Положенню про апеляційну комісію ЗНТУ» поточного року і затверджується наказом ректора.
Заява вступника на апеляцію подається особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів вступного іспиту і розглядається апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.
          16. Іноземці зараховуються до ЗНТУ на конкурсній основі за контрактом (окрім категорій вступників зазначених в п.2), якщо інше не передбачено законодавством України.
          17. Переважне право на зараховуються до ЗНТУ за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижчими від установлених цими Правилами рівня:
- учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет, зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступне випробування з предмету), з якого вони були учасниками олімпіад;
- призери (особи, нагороджені дипломами І-ІИ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є вступне випробування з предмету, з якого вони є призерами олімпіад. Якщо число поданих заяв від призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін на певний напрям підготовки (спеціальність) перевищує 50% від обсягу державного замовлення, доведеного ЗНТУ на цей напрям підготовки (спеціальність), зарахування за рішенням приймальної комісії може проводитись за сумою балів сертифікатів УЦОЯО.
Дія цього пункту стосовно учасників та призерів олімпіад і конкурсів поширюється відповідно тільки на учасників та призерів олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у поточному навчальному році в 11-х, 12-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів.
          18. За умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижчими від установленого цими Правилами рівня за наслідками співбесіди зараховуються до ЗНТУ особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", надане таке право.
Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.
Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у загальному конкурсі за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого цими Правилами рівня.
          19. Поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях) не нижче встановленого цими Правилами рівня зараховуються:
особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;
діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років;
інваліди І та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);
особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків;
члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф. Засядька", згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року № 6 "Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників".
          20. За інших рівних умов (однаковий конкурсний бал) переважне право на зарахування до ЗНТУ мають :
особи, яким Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (із змінами) надане таке право;
особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді";
особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007  № 849  "Про  рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році";
особи, яким Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;
випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю;
особи, які проживають на території населеного пункту, якому в установленому порядку надано статус гірського;
особи, які мають вищий бал сертифікату УЦОЯО з профільної дисципліни;
особи, які мають вищий середній бал у додатку до документу про повну загальну середню освіту (документу про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень).
          21. При зарахуванні на місця заочної форми навчання, що фінансуються з держбюджету, при інших рівних умовах може надаватись перевага абітурієнтам, які працюють за обраною або спорідненою спеціальністю на промислових підприємствах та в державних установах.
          22. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до ЗНТУ понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.
          23. Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідного напряму на навчання зі скороченими термінами підготовки, приймаються на перший (за скороченою програмою) або старші курси (на програму з нормативним терміном навчання). Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за умови навчання за інтегрованими навчальними планами за результатами фахових вступних випробувань, що проводяться атестаційною комісією ЗНТУ. Фахове вступне випробування оцінюється за шкалою балів Українського центру оцінювання якості освіти з урахуванням коефіцієнта ( х2 ).
          24. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідним напрямом підготовки, незалежно від джерел фінансування, форми навчання, беруть участь у загальному конкурсі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за результатами фахових вступних випробувань, що проводяться атестаційною комісією.
При однаковому конкурсному балі перевага надається вступникам, які:
- мають друковані роботи у фахових наукових виданнях;
- брали участь у олімпіадах зі спеціальних дисциплін;
- брали участь у наукових конференціях, «тижнях науки» студентів;
- брали участь у кафедральних наукових дослідженнях.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра в ЗНТУ (в попередні роки) або в іншому вищому навчальному закладі за відповідним напрямом підготовки, беруть участь у конкурсі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за результатами фахових вступних випробувань.
Випускники ЗНТУ, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", за відповідним напрямом підготовки в поточному навчальному році, при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» мають право зарахувати результати державної атестації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (державні іспити) як фахове вступне випробування.
У разі наявності однакового конкурсного бала враховується середній бал додатка до диплома бакалавра.
Поза конкурсом при одержанні позитивних оцінок на фахових вступних випробуваннях зараховуються категорії вступників, зазначені в п.19.
          25. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у ВНЗ України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.1995 року № 340 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.1996 року за № 1/1026.
          26. Зарахування на навчання з оплатою за рахунок пільгових державних кредитів здійснюється відповідно до Постанови КМУ від 16.06.2003 року № 916.
          27. Прийом на кафедру військової підготовки ЗНТУ для підготовки громадян на посади осіб офіцерського складу здійснюється відповідно до «Положення про кафедру військової підготовки ЗНТУ» від 08.09.2004 р №178, розробленого відповідно до наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 11.11.2004 №531/857 «Про затвердження інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів» та наказу ЗНТУ «Про організацію конкурсного відбору студентів вищих навчальних закладів м. Запоріжжя для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу» поточного року.
          28. Роботи вступників, які не зараховані до ЗНТУ, зберігаються 1 рік, потім знищуються, про що складається акт. Якщо вступник є рекомендованим до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних випробувань, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу на відповідний запит.
          29. За наявності вакантних місць приймальна комісія ЗНТУ має право допускати до участі в конкурсі для зарахування осіб, які мають відповідні сертифікати та/або склали вступні випробування з позитивними оцінками в ЗНТУ або іншому вищому навчальному закладі відповідного рівня акредитації, за умови складання однакових вступних випробувань.
          30. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з університету. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали необхідні сертифікати та/або склали вступні випробування до ЗНТУ чи іншого навчального закладу відповідного рівня акредитації, за умови складання однакових вступних випробувань.
          31. Усі питання, пов'язані з прийомом до університету, вирішуються приймальною комісією ЗНТУ.

Орієнтовна вартість навчання в ЗНТУ по спеціальності Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (грн. за семестр)

- Денна форма............................................2962 грн.
- Заочна форма...........................................1352 грн. (за станом на 10 грудня 2008 року)ТЕЛЕФОНИ: Приймальна комісія 69-83-15.
Підготовчих курсів 64-24-46
Адреса університету: 69063, Запоріжжя,вул.Жуковського, 64

Детальніше з умовами вступу Ви маєте можливість ознайомитись на офіційному сайті ЗНТУ
www.zntu.edu.ua листуйте до нас | навчальні аудиторії | розклад    Copyright © 2004 Uragan