|   Кафедра     |    Студент    |    Абітурієнт    |    Наукові розробки    

Home
MapInfo       

Кафедра

 
Профорієнтація


Кафедра Електропривод та автоматизація промислових установок (ЕПА)
ГОТУЄ:

Бакалаврів (4 роки навчання)
Напрям підготовки: 6.050702 – Електромеханіка
Інженерів-спеціалістив (5 років навчання)
Спеціальність: 7.092203 – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.
Магістрів  з  електромеханіки (5 років навчання)
Спеціальність: 8.092203 – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.
Спеціалізації:
Маємо 2 форми навчання:
денна і заочна

Кафедра електропривода і автоматизації промислових установок (ЕПА) була заснована в запорізькому машинобудівному іституті у 1963 році, невздовзі після організації електротехнічного факультету.
ЕПА одна з провідних в університеті.
Вона має такі показники:
 •  навчальний процес і наукову роботу забезпечують квалі­фіковані спеціалісти: 4 професора доктора наук, 9 доцентів кандидатів наук;
 •  щорічно попит на молодих спеціалістів суттєво пере­вищує число випускників кафедри,
 •  кафедра готує інженерів-спеціалістів та магістрів з електромеханіки;
 •  є докторантура і аспірантура;
 •  кращі студенти залучаються до науково-дослідних робіт під керівництвом провідних вчених кафедри і за термін навчання в університеті мають публікації в провідних науково-технічних журналах;
 •  кафедра має комп’ютерний і мікропроцесорний класи з сучасною обчислювальною технікою та стендами фірми Moeller Electric;
 •  кафедра має тісні стосунки з провідними інофірмами;
 • для навчання студентов на кафедрі використовується лицензійна версія SCADA-системи Trace Mode 6, викладачі кафедри пройшли курс навчання у авторизованому навчальному центрі Adastra у Київі;
 • на базі кафедри працює Запорізький обласний осередок Асоціації інженерів-електриків України;
 •  на кафедрі спільно з фірмою Siemens в Україні на базі найсучаснішої техніки створена лабораторія автоматизації та електроприводу;
 •  науково-практична робота виконується та впроваджується на провідних промислових підприємствах регіону;
 • лабораторні та практичні заняття студенти виконують в п’яти лабораторних приміщеннях кафедри оснащеними лабораторним обладнанням в галузі електропривода і автоматизації.

Науково-практична робота виконується та впроваджується на провідних промислових підприємствах регіону в таких напрямках:

 1. дослідження та розробка систем дискретно­го електропривода з мікропроцесорним керуванням на базі нетрадиційних електричних двигунів з спрощеною або відсутньою механічною части­ною;
 2. наукові дослідження із синтезу та аналізу робастних систем керування рухомими об'єктами, підвладними невизначеним зовнішнім впливам;
 3. дослідження з енергозбереження та підвищення ефективності металургійного обладнання;
 4. спеціалізовані методики дослідження і розрахунку нестаціонарних електромагнітних про­цесів в електротехнічному обладнанні систем різко змінних навантажень;
 5. векторне керування електроприводами в умовах реальних експлуатаційних параметрів;
 6. моделювання електромеханічних систем;
 7. інтелектуальні системи керування технологічними процесами і електроприводам на базі нейроних систем; електротехнічна діагностика та оптимізація електротехнічного і електротехнологічного обладнання.

  Шановні абітурієнти !

  Кафедра Електропривод та автоматизація промислових установок запрошує Вас приєднатись до колективу фахівців з питань автоматизації та електропривода.
  Ми готуємо універсальних спеціалістів широкого профілю в галузі високих технологій на стику енергетики, автоматизації, комп’ютерних наук, проектування, здатних одночасно підкоряти наукові, інноваційні та комерційні вершини.
  Ми гарантуємо глибокі багатопрофільні знання з фундаментальних, природничих, комп’ю-терних, загальноінженерних, прикладнихнаук в поєднанні з навичками діяльності в промисловості та науковій сфері. Це забеспечує можливість випускникам зробити швидку кар’єру в будь-якій сфері суспільного життя.
  Навчання на кафедрі ведеться за допомогою сучасних європейських та світових технологій в контексті Болонського процесу з міжнародними визнанням дипломів. Кожний студент забеспечений окремим місцем з персональним комп’юте-ром. Іногородні студенти кафедри забеспечуються гуртожитком.

 8. Чекаємо на вас! листуйте до нас | навчальні аудиторії | розклад    Copyright © 2008 Uragan