КАФЕДРА ФіЗИКИ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ФІЗИКИ

Кафедра фізики ЗНТУ заснована в 1930 році, коли відбулося перетворення індустріального технікуму в інститут сільгоспмашинобудування. До 1938 року кафедру очолював професор Згустинський В.П., а з 1938 - старший викладач Симоновський І.П. Розробляються прилади для науково-дослідних робіт, що проводились на заводі ім. Баранова по дослідженню зразків металів на лінійне та об'ємне розширення. Кафедра веде навчальну роботу на І-ІІ курсах інституту з дисципліни "загальна фізика".

Лабораторія кафедри фізики, 1938 р.

В 1945 році кафедру фізики очолив доцент Недвига П.Я. На той час кафедра мала такі лабораторії: "Механіка", "Молекулярна фізика", "Електромагнетизм" і "Оптика".

(Зліва направо) Завідувач кафедри фізики доцент Недвіга Петро Яковлевич, старший викладач Цепков Анатолій Васильович, старший викладач Паталах Георгій Васильович, асистент Федорченко Валентина Євгеніевна

В 1958 році кафедру очолив професор Клюшин Г.В. Працівники кафедри виконують великий обсяг навчальної та методичної роботи, наполегливо поліпшуючи методику викладання, матеріально-технічний стан лабораторій та лекційних демонстрацій. Тематика наукової роботи тоді стосувалася створення рідинних інтерферометрів для визначення концентрації метану в шахтах.

В 1960 році кафедра розділилась на дві частини: кафедру електротехніки і кафедру фізики. Кафедру фізики очолив молодий, енергійний кандидат технічних наук Кучін Василь Дмитрович (Томський політехнічний інститут).

Завідувач кафедри фізики Василь Дмитрович Кучін

В.Д. Кучін розпочав активну діяльність по створенню нової матеріальної бази навчальних та наукових лабораторій. Фактично вперше в Запорізькому машинобудівному інституті була організована навчальна лабораторія з фронтальною методикою проведення лабораторного практикуму.

Лілія Степанівна Богачова веде лабораторні заняття зі студентами, 1962 р.

Під керівництвом і заохоченням молодого завідувача кафедри Кучіна В.Д. молоді викладачі разом із своїми старшими колегами енергійно взялися освоювати методику викладання в вищій школі, розширювати лабораторну базу як навчального процесу, так і наукової роботи.

Напрямок наукової роботи на той час визначався науковими інтересами доцентів Кучіна В.Д. і Горбаня О.М. Кучін В.Д. займався дослідженням фізичних процесів в високоомних матеріалах під впливом електричних полів, а Горбань О.М. вивчав люмінесцентні явища в класичних кристалічних люмінофорах під дією вільних радикалів. Спочатку до наукової роботи по своїй тематиці Горбань О.М. залучив Корніча В.Г. Вже весною 1962 року Корніч В.Г. змонтував вакуумну установку для отримання тонких плівок окису цинку з метою дослідження їх люмінесценції та електропровідності під дією вільних атомів водню. Воловик М.В. в той же час виконував підготовчу роботу для проведення дослідів по електролюмінесценції. Ним була освоєна технологія отримання напівпровідникових прозорих плівок двоокису олова на поверхні скляних підкладинок. За цей же навчальний рік асистентами кафедри були запроваджені в навчальний процес п'ять нових лабораторних робіт.

На протязі наступного періоду з 1962 року по 1969 рік особовий склад кафедри суттєво і якісно змінився. Доцент Волков P.A. повернувся до Москви, Конєв В.В. став працювати в Обнінську, де пізніше захистив кандидатську дисертацію, Воловик М.В. вступив до аспірантури в Києві, Корніч В.Г. вступив до аспірантури на кафедрі оптики Дніпропетровського державного університету. Свої дослідження під час аспірантури Корніч В.Г. виконував на кафедрі фізики ЗМІ під керівництвом Горбаня О.М. Дисертацію захистив в 1966 році.

Кучін В.Д. перейшов на посаду старшого наукового співробітника для закінчення докторської дисертації, а кафедрою став завідувати Горбань О.М. На кафедрі стали працювати доценти: Андріанов А.С. (закінчив Казанський ДУ), Маслєнніков I.I. ( Алма-Атинський ДУ), Желтоногов П.О. (Томський ДУ), Прогрущенко О.В.( Київський ДУ), Лєбєдєв Р.С., Сукачов А.В.

При кафедрі була відкрита аспірантура. До аспірантури вступили Богачова Л.С. (керівник Андріанов A.C.), Корніч Л.П., Богатков A.B., Шапаренко В.І. (керівник Горбань О.М.). Доцент Желтоногов П.О. створив стенд для дослідження внутрішнього тертя в металах в широкому інтервалі температур. Під керівництвом доцента Прогрущенко О.В. стали створювати експериментальну установку для дослідження температурної залежності теплоємності металів старший викладач Паталах Г.В. та асистент Шевченко В.А. Пізніше Шевченко В.А вступив до аспірантури і продовжив цю роботу, яка закінчилася захистом кандидатської дисертації.

Після захисту докторської дисертації доцент Кучін В.Д. знову став завідувачем кафедри фізики в 1966 році. В тому ж році на молодому електротехнічному факультеті відкрили нову спеціальність «напівпровідникові прилади». При дуже великому конкурсі була набрана одна група на денний відділ. А в 1969 році для цієї спеціальності була створена кафедра, яку очолив доцент Горбань О.М. Оскільки для викладачів нової кафедри навчального навантаження не вистачало, то було прийняте рішення частину навчального навантаження кафедри фізики передати новій кафедрі разом з частиною викладачів. Нова кафедра стала вести навчальний процес, який містив в собі викладання спеціальних предметів з напівпровідникових приладів і одного розділу з фізики (фізика твердого тіла) на протязі третього семестру вивчення фізики. Фактично відбувся розділ кафедри фізики на дві частини. На нову кафедру разом з Горбанем О.М. перейшли доценти Корніч В.Г. та Маслєнніков І.І., старший викладач Федорченко В.Є., старший викладач Кравцов О.В., асистент Богатков A.B., асистент Шапаренко В.І., аспірант Корніч Л.П., завідуючий лабораторіями Грушко Б.П.

На новій кафедрі колишні співробітники кафедри фізики під енергійним керівництвом Горбаня О.М. практично за два роки створили лабораторну базу з усіх навчальних предметів і в тому числі з фізики твердого тіла. Був розроблений детальний лекційний курс і створена велика методична база даних для запровадження технічних засобів в навчальний процес. Крім цього велася значна наукова робота. Розширилися дослідження взаємодії вільних атомів водню з поверхнею твердих тіл. Цю тематику на протязі 1969?1977 років активно розробляли Корніч В.Г., Корніч Л.П., Пінчук В.П. (Одеський ДУ, фізфак), Савченко М.М. (Дніпропетровський ДУ, фізфак), Швець Ю.О. (ЗМІ, кафедра напівпровідникових приладів), Манько В.К.(ЗМІ, кафедра напівпровідникових приладів), Напора І.О. Аспіранти Корніч Л.П. і Пінчук В.П. на протязі цього часу захистили кандидатські дисертації, а Савченко М.М., Манько В.К. і Швець Ю.О. захистили дисертації трохи пізніше. Разом з цією держбюджетною тематикою почалася довготривала наукова робота по створенню електролюмінісцентних і напівпровідникових матриць, яка фінансувалася Харківським філіалом спеціального конструкторського бюро по електроніці.

Олександр Миколайович Горбань – перший проректор – директор науково - навчального комплексу Класичного приватного університету, професор, доктор фізико-математичних наук

На основі досліджень по взаємодії вільних атомів і радикалів з поверхнею твердих тіл в 1973 році Горбань О.М. успішно захистив докторську дисертацію. В цей же час кафедра фізики поповнилася новими викладачами. Почали працювати асистент Чижов В. В. (Азербайдж.ДУ, фізфак), асистент Мітін Г.Г. (Одеський ДУ), Безсонов А.Ф., асистент Трофіменко К. Р., асистент Світенок В.М.. Лабораторна база кафедри поповнюється новими лабораторними роботами, які розробляють асистент Білан Д.П. (лабораторія оптики), асистент Швецова Р.Є. (лабораторія механіки), асистент Трофіменко K.P. (лабораторія електрики), асистент Мажара В.П. (лабораторія ядерної фізики).

На початку листопада 1976 року ректорат запропонував доценту Корнічу В.Г. виконувати обов'язки завідувача кафедри фізики у зв'язку з переходом професора Кучіна В.Д. в інший вуз. В лютому 1977 року Корніч В.Г. був обраний на цю посаду за конкурсом. Молодий завідувач енергійно взявся за радикальну перебудову матеріально-технічної бази навчальних лабораторій з метою переходу на фронтальну методику виконання лабораторних робіт. Завідуючому кафедрою доценту В.Г. Корнічу вдається створити на кафедрі майже унікальну творчу атмосферу наполегливої дружньої праці колективу, взаємодопомоги, доброзичливих відносин.

Завідувач кафедрою фізики доцент, кандидат фізико-математичних наук Володимир Григорович Корніч

В 1980 році на кафедрі став працювати як обраний за конкурсом професор, доктор технічних наук В.В. Левітін. Після закінчення Харківського державного університету він працював на посаді інженера-дослідника металургійного заводу на Уралі, та згодом старшим науковим співробітником Уральского інституту чорних металів (м. Свердловськ). Тоді В.В. Левітін вивчав процеси розкладу твердих розчинів на межах кристалітів, розробляв нові економні спеціальні сталі, застосовував численні фізичні методи для рішення різноманітних завдань. В 1962-му році він захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук. Після повернення на Україну працював завідуючим лабораторією фізичних методів дослідження наново створеного в місті Запоріжжі Українського науково-дослідного інституту спеціальних сплавів, сталей та феросплавів, де підготував чотирьох кандитатів фізико-математичних наук, згодом захистив докторську дисертацію. На протязі років продовжував теоретичну та експериментальну роботу та здійснив заходи, щоб створити і розвинути Запорізьку школу металофізиків. Наукові інтереси В.В. Левітіна полягають в галузі фізичних основ втоми та повзучості металів, природи міжатомних зв’язків, вивчення міцності та плинності на атомно-молекулярному рівні, фізики поверхневих явищ. Він є автором трьох книг, 12 винаходів та більш 130 статей в рецензованих журналах.

Професор, доктор технічних наук Валім Володимирович Левітін

В.В. Левітін одразу відкрив на кафедрі аспірантуру із спеціальності „Фізика твердого тіла”. В наступні роки до неї вступили С.В. Лоскутов, С.П. Лущін, М.I. Правда, Б.O. Серпецький, Ю.С. Павлюткін. Водночас розвиваються різноманітні творчі зв’язки з Запорізьким заводом „Мотор - Січ” та підприємством СКБ „Прогрес”.

Завдяки клопотанням професора Левітіна В.В. кафедра придбала два сучасних рентгенівських дифрактометра. На основі цих приладів професор Левітін В.В. розгорнув роботу по дослідженню залишкових напружень в тонкому поверхневому шарі металів. В роботі беруть участь доцент Шевченко В.А., інженер Стороженко А.I.

На кінець 80-х – 90-ті роки припадає розквіт науково-дослідницької діяльності групи у складі на той час В.В. Левітіна, С.В. Лоскутова, В.В. Погосова, В.К. Манько, М.I. Правди, Б.О. Серпецького, Ю.С. Павлюткіна. Група водночас з проведенням якісного учбового процесу глибоко вивчає тонку структуру поверхневих шарів різноманітних металів сучасними фізичними методами, розробляє теорію явищ. С.В. Лоскутов за власною ініціативою розвиває дослідження впливу пластичної деформації на роботу виходу електрону з поверхневого шару металів. Співробітники групи вперше відкривають, що робота виходу електрону дозволяє завчасно провістити зародження тріщин втоми на металічній поверхні. Окрім теоретичного, це відкриття має велике практичне значення, зокрема, для деталей газотурбінних двигунів. В.В. Погосов розробляє нову кількісну теорію впливу деформації на роботу виходу електрону з поверхні металевих тіл. В.К. Манько створює відповідну апаратуру, вперше розробляє та впроваджує комп’ютерну програму, що дає можливість on-line обробляти результати рентгенівських досліджень та одержати різноманітні параметри тонкої структури твердих тіл. Велику кількість експериментів проводять М.I. Правда та Б.О. Серпецький, використовуючи рентгеноструктурні дослідження, вимірювання роботи виходу електрону, випробування матеріалів на втому. Дослідження виконуються на такому рівні, що представляє інтерес для міжнародної наукової спільноти; результати вчасно публікуються колективом в авторитетних міжнародних наукових журналах. В.В. Левітін узагальнює багаторічні експериментальні та теоретичні дослідження, що кладуться в основу написаної ним монографії „Атомні коливання в твердих тілах”. Монографія виходить в Кембриджі англійською мовою.

Крім наукової роботи, що велася під керівництвом професора Левітіна В.В., на кафедрі виконувалась наукова робота і в інших напрямках. Вивчення електролюмінесценції, що було розпочате доц. Андріановим A.C. і Богачовою Л.С., було продовжене далі Білан Д.П. і Кубишкіним A.A. На основі цих досліджень була підготовлена кандидатська дисертація Білан Д.П. Доцент Работкіна Л.Р. разом з асистентом Бабченко І.А. виконала дуже корисну роботу на замовлення ЗТМК по реєстрації субмікронних частинок в рідкому силані. Корніч В.Г. змонтував нову дослідницьку установку для продовження вивчення різноманітних ефектів, що виникають при взаємодії атомів водню з поверхнею твердих тіл. На основі цієї установки декілька років виконувалась господарча робота з науковим підприємством Зеленограда «Електрон». Ця робота була започата асистентом Лущіним С.П., який потім вступив до аспірантури при кафедрі. Дослідження Лущіна С.П. і Корніча В.Г. стосувалися взаємодії вільних атомів водню з поверхнею ЦТС кераміки. Отримані результати дали змогу Лущіну С.П. успішно захистити кандидатську дисертацію. Під керівництвом Корніча В.Г. була виконана актуальна для Запоріжжя господарча робота, що фінансувалась інститутом УкрНДІгаз, по дослідженню електропровідності пилу, який вловлюється електрофільтрами, в умовах кондиціювання пилового шару водяною парою. На основі проведених досліджень співробітник інституту Огибалов Ю.С. захистив кандидатську дисертацію. В кінці 1989 року Корніч В.Г., Манько В.К., Барвінок О.Д., Парушев O.K. власноруч перебудували аудиторію № 321, де розмістили серійну вакуумну установку УВН-75 для виготовлення тонких плівок металів, напівпровідників і діелектриків, Установку привели повністю в робочий стан в 1990 році. В цьому ж приміщенні була також встановлена вакуумна лабораторна установка ВУП-4, яка призначена для вакуумного виготовлення тонких плівок термічним або катодним розпиленням. Кафедра планувала широке наукове співробітництво з підприємствами електронного профілю. Але обставини склалися, на жаль, так, що електронні технології на території України, починаючи з 1991 року, миттю перестали існувати. Незважаючи на це, вакуумні установки кафедра використовує і сьогодні в держбюджетній науковій роботі.

В вісімдесятих роках в складі кафедри одночасно працювало 28 ? 29 викладачів і 10 співробітників учбово-допоміжного персоналу. Викладачі кафедри постійно підвищували свою кваліфікацію шляхом стажування в провідних вузах країни. Кафедра виконувала функції опорної кафедри по Кримському регіону. Це давало можливість регулярно проводити науково-методичні семінари з колегами інших технічних вузів регіону і ділитись досвідом учбової, методичної та наукової роботи. Завідувач кафедри фізики Корніч В.Г. входив до складу науково-методичної комісії з фізики при міністерстві освіти України і один раз на рік мав можливість під час чергової наради знайомитись з кафедрами фізики інших вузів України. Ця неофіціальна інформація оперативно доводилась до відома кафедр свого регіону, що давало можливість регулярно порівнювати стан навчально-методичної роботи власної кафедри з кафедрами інших вузів України. Ці порівняння в багатьох випадках були на користь кафедри фізики ЗМІ.

Зауважимо, що англійська мова об’єктивно стала мовою міжнародного спілкування вчених. Вперше в Україні при нашій кафедрі почала працювати студентська група з англійською мовою викладання курсу фізики (викладачі Левітін В.В., Лоскутов С.В., Лущін С.П.). В.В. Левітін розробив тръохсеместровий курс лекцій англійською мовою, підготував методичні вказівки для практичних робіт. Це дозволяло, зокрема, іноземним студентам скоротити час навчання на цілий рік. Студенти також вивчали математику, нарисну геометрію та інші предмети цією мовою. Ініціатором викладання англійською мовою був в „роки перебудови професор Єгоров Я.О. Студентську групу із англійською мовою навчання було організовано за підтримкою ректорату ЗМI (ректор професор Попов В.С., проректор доцент Сипко А.В.). Корисну допомогу викладачам при підготовці учбових матеріалів надала кафедра іноземних мов (доцент Соболь Ю.О., старший викладач Сокол Т.О.). Старший викладач Білан Д.П. працює із студентами з Китаю, розробляє корисний фізичний китайсько – англійсько – український словник.

Починаючи з 1990 року, поступово, завдяки безперервним змінам навчальних планів, різкому скороченню навчальних часів на викладання фізики, реформам вищої освіти, жорсткій економії коштів, штати кафедри невпинно скорочуються. За 15 років склад кафедри зменшився практично вдвічі.

Майже припинилась наукова робота на замовлення підприємств, лише групі В.В. Левітіна ще вдавалося плідно продовжувати господоговорні роботи з заводом „Мотор-Січ”. Продовжувалися також систематичні публікації цієї групи в авторитетних журналах в Україні, Росії, та в тому числі за кордоном англійською мовою.

Незважаючи на скрутні обставини, що виникли на початку 90-х років, на кафедрі продовжувалась досить активна методична та наукова робота. Закінчивши аспірантуру у професора Левітіна В.В., Лоскутов С.В у 1991 році захищає кандидатську дисертацію і продовжує без перепочинку дослідження, розширюючи фронт наукових пошуків. Правда М.І. теж після аспірантури у Левітіна В.В. захищає дисертацію в 1996 році. Під керівництвом Левітіна В.В та Лоскутова С.В. в 2000 році захищає дисертацію Серпецький Б.О.

В.В. Погосов після закінчення цільової аспірантури і захисту кандидатської дисертації в теоретичному відділі ІВТ AH СРСР в 1987 році повертається на кафедру і працює до 1993 року на посаді доцента. В цьому ж році він поступає в докторантуру до ІВТ АН РФ, яку успішно закінчує і в 1997 році знову він повертається на кафедру доктором фізико-математичних наук з дипломом російського зразка. Тематикою наукової роботи Погосова В.В. являється теоретичне дослідження квантових ефектів в металевих кластерах. Через деякий час В.В. Погосов очолив кафедру напівпровідникових приладів.

Професор, доктор фізико-математичних наук, завідуючий кафедрою напівпровідників Валентин Вальтерович Погосов

Курбацький В.П. почав працювати на кафедрі з 1980 року через деякий час після закінчення Московського державного університету (спеціальність теоретична фізика). Маючи прекрасну освіту, він однак не одразу зміг визначитись з напрямком наукової роботи. Професор В.В. Погосов запропонував йому спробувати свої сили в теоретичних дослідженнях по своїй тематиці. Спроба виявилась дуже вдалою, і в 2005 році Курбацький В.П. успішно захищає кандидатську дисертацію.

Єршов А.В. закінчив факультет „Двигуни літальних апаратів” Московського авіаційного інституту ім. Серго Орджонікідзе у 1971р. і був залишений на спецкафедрі для виконання науково – дослідної роботи та навчання в аспірантурі. Одночасно виконував обов'язки вченого секретаря Всесоюзного міжгалузевого наукового семінару „Енергоперенесення у газоразрядних пристроях” під керівництвом академіка М.М. Рикаліна та професора І. Г. Панєвіна, де був введений у коло різноманітних актуальних питань створення нової плазмової техніки і технології. У 1979 р. під керівництвом професора І.Г. Панєвіна захистив дисертацію за спецтемою та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.08 – перетворення видів енергії. Має понад 60 наукових праць.

Єршов A.B. почав працювати на посаді доцента кафедри фізики в 1984 році. Веде активну наукову роботу по дослідженню процесів в плазмі, яка утворюється між електродами низьковольтної дуги та в плазмотронах. В 2002 року вступає до докторантури кафедри зварювання ЗНТУ і в 2010 р. захищає докторську дисертацію.

Професор кафедри фізики д.т.н. – Єршов Анатолій Васильович. На кафедрі з 1984 р. Закінчив у 1971 р. Московський авіаційний інститут.

Лоскутов С.В., продовжуючи активну наукову роботу після захисту кандидатської дисертації, в 1999?2002 роках закінчує докторантуру і в 2005 році захищає в інституті металофізики НАН України ім. Г.В. Курдюмова докторську дисертацію.

З 25-го серпня 2008 року завідувачем кафедрою фізики стає Степан Васильович Лоскутов. Наукові інтереси Лоскутова С.В. полягають у вивченні фізичних особливостей поверхневого шару твердих тіл, комп’ютерному моделюванні кристалів, фізичних основах явища втоми. С.В. Лоскутов має понад 100 наукових праць, 10 винаходів. Наприкінці 2008-го року він оприлюднив сумісно з В.В. Левітіним монографію „Напружені металеві поверхні: теорія, наноструктування, втомна міцність”. Проводиться науково-дослідна робота по вивченню впливу ударних хвиль, електричних та магнітних полів на структуру і механічні властивості поверхневого шару металів.

Лоскутов Степан Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики

За 80 літній період співробітники кафедри захистили 14 кандидатських і 5 докторських дисертації. За цей час колектив кафедри фізики підготував біля 100 тисяч студентів для подальшого вивчення спеціальних дисциплін на основі формування у студентів наукового світогляду i сучасного фізичного мислення, ознайомлення студентів з методами фізичного дослідження, методами рішення конкретних задач з різних галузей фізики, формування навиків проведення фізичного експерименту.

Звичайно, в цьому короткому огляді багато значних подій із життя кафедри фізики залишились не висвітленими, а може, навіть, втраченими. Але те, про що тут згадано, показує, що викладачі кафедри і навчально-допоміжний персонал завжди віддавали багато сил, часу і вміння, щоб навчальна, методична і наукова робота знаходились на необхідному рівні.

Шістнадцять років поспіль, починаючи з 1995 р. група викладачів кафедри фізики ЗНТУ у складі доцента Курбацького В.П., доцента Правди М.І, Бабченко І.А., здійснює гірські туристичні походи. У 2006 р. до групи приєднався доцент кафедри вищої математики Пьянков В.П. За цей період туристи самотужки розробили і здійснили чисельні походи по горах Криму, де практично не лишилось куточка, де б не ступала їх нога. Останніми роками туристи відвідали Північний Кавказ – 2007 р. (г. Фішт); Північний Урал – 2008 р. (г. Конжаковський камінь); Карпати – 2009 р. (г. Петрос). Група не збирається зупинятись на досягнутому, вважаючи що:

“Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал”.

До нових подорожей новими маршрутами.

Північний Урал. Поблизу г. Конжаковський камінь.Бабченко І.А., Курбацький В.П., Правда М.І.

З початку утворення кафедри фізики різні покоління співробітників доклали багато зусиль для створення матеріально-технічної бази навчального процесу і наукової роботи. Цю діяльність в різні періоди очолювали завідувачі кафедри: професор В.П. Згустинський (1930 – 1938 рр.); ст. викладач І.П. Симоновський (1938 – 1941 рр.); доцент П.Я. Недвига (1945 – 1958 рр.); професор Г.В. Клюшин (1958 – 1960 рр.); доцент В.Д. Кучін (1960 – 1962 рр.); доцент О.М. Горбань (1962 – 1964 рр.); професор В.Д. Кучін (1964 – 1976 рр.); доцент В.Г. Корніч (1976 – 2008 рр.); доцент А.І. Біляк 1981 р.; доцент В.А. Шевченко 1981 р.; доцент В.Г. Корніч (1982 – 2008 рр.); професор С.В. Лоскутов 2008 р. – теперішній час.

Співробітники кафедри фізики, 2010 р.

Верхній ряд зліва направо: доц.. Б.О. Серпецький, ст. лаб. О.О. Косирєв, доц. М.І. Правда, зав. лаб. А.А. Кубишкін ст. лаб. О.К. Суровцев.

Середній ряд: ст. лаб. О.І. Золотаревський, ст. викл. С.В. Сейдаметов, доц. І.В. Золотаревський, проф. А.В. Єршов, доц. С.П. Лущін, доц. В.Г. Корніч, ст. вик. В.В. Чижов, доц. В.К. Манько.

Нижній ряд: ст. вик. О.В. Работкіна, доц. Л.С. Богачова, зав. каф., проф. С. В. Лоскутов, ст. вик. О.І. Денісова, ст. лаб. В.Є. Федорченко, доц. В.П. Курбацький.

 
Кафедра фізики
Телефон: (061)769-83-55
E-mail: svl@zntu.edu.ua
Головна || Електронна бібліотека || Корисні посилання