Запорізький національний технічний університет
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра програмних засобів


Науково-дослідні теми

Виконання наукових робіт співробітниками кафедри проводилося відповідно до координаційних планів Міністерства освіти і науки України та ЗНТУ, згiдно з державними науково-технiчними програмами “Системний аналіз, методи та засоби керування процесами різної природи; методи оптимізації, програмне забезпечення та інформаційні технології у складних системах” та “Нові вітчизняні інтелектуальні комп’ютерні засоби.

Починаючи з 2003 р. на кафедрі проводяться науково-дослідні роботи за такими держбюджетними темами:

 • З 2011 р співробітники кафедри (Олійник А.О., Олійник О.О, Субботін С.О.) беруть участь у держбюджетній науково-дослідній роботі "Методи, моделі та пристрої прийняття рішень в системах розпізнавання образів" (керівник - професор, д.т.н. Д.М. Піза. Обсяг фінансування: 75 тис. грн. Термін виконання 2011-2012 рр.)
 • У 2010 р. співробітники кафедри (Олійник А.О., Олійник О.О, Субботін С.О.) брали участь у госпдоговірній науково-дослідній роботі "Аналіз прогресивних технологій моделювання, оптимізації та інтелектуальної автоматизації етапів життєвого циклу авіаційних двигунів" (№ ДР 0110U002624, керівник - к.т.н., доцент Д.В. Павленко. Обсяг фінансування 25 тис. грн. Термін виконання 2010 р.)
 • У 2010 р. розпочато роботу над держбюджетною науково-дослідною темою "Розроблення методов та інформаційних технологій для моделювання процесів керування і прийняття рішень та моделей і методів оцінювання якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних систем" (керівник - к.т.н., доцент Г.В. Табунщик. Термін виконання 2010-2013 рр.)
 • У 2009 р. розпочато роботу над держбюджетною науково-дослідною темою "Моделі, методи і інформаційні технології прийняття рішень і технічного діагностування" (№ ДР 0109U007672, керівник - В.І. Дубровін, обсяг фінансування - 79,8 тис. грн, Термін виконання: 2009-2012 рр.) http://dubrovin.zntu.edu.ua
 • "Інформаційні технології автоматизації розпізнавання образів і прийняття рішень для діагностування в умовах невизначеності на основі гібридних нечікологічних, нейромережних та мультиагентних методів обчислювального інтелекту" (№ ДР 0109U007673 керівник - доцент, кт.н. С.О. Субботін, обсяг фінансування - 36,6 тис. грн. Термін виконання: 2009-2012 рр.) http://www.csit.narod.ru
 • «Електронна бібліотека ЗНТУ» (№ ДР 0107U007672).
 • "Науково-методичнi основи та математичне забезпечення для автоматизацiї й моделювання процесiв керування та пiдтримки прийняття рiшень на основi процедур розпiзнавання й еволюцiйної оптимiзацiї в нейромережевому та нечiткологiчному базисах" (№ ДР 0106U008621, тривалість: 2006-2008 рр., обсяг фінансування – 15,7 тис. грн., науковий керівник – доцент С.О. Субботін);
 • «Інтелектуальний аналіз даних та прийняття рішень» (№ ДР 0106U008620, тривалість: 2006-2008 рр., обсяг фінансування – 17 тис. грн., науковий керівник – доцент В.І. Дубровін);
 • «Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень» (№ ДР 0104U005743, тривалість: 2003-2006 рр., обсяг фінансування – 11 тис. грн, науковий керівник – доцент В.І. Дубровін);

Викладачі та студенти кафедри за договором творчої співдружності між ЗНТУ та ТОВ "МПА Групп" брали участь у виконанні госпдоговірних НДР ТОВ "МПА Групп" та італійської фірми Multinetworks s.r.l.:

 • "Розробка математичного та інформаційного забезпечення інтелектуальної системи візуального контролю транспортних засобів" (№ ДР 0106U012013, тривалість: 2006-2007 рр., обсяг фінансування – 150 тис. грн., науковий керівник – доцент С.О. Субботін );
 • "Розроблення методів і програмних засобів на підставі навчання, розпізнавання, оптимізації та адаптації для прийняття рішень в автоматизованих системах управління транспортними засобами" (№ ДР 0107U006781, тривалість: 2007-2008 рр., обсяг фінансування – 150 тис. грн., керівник – доцент С.О. Субботін).

За наукову роботу «Прогресивні технології та математичне забезпечення для моделювання, оптимізації та інтелектуальної автоматизації процесів виготовлення й експлуатації деталей авіадвигунів нового покоління» А.О. Олійнику та С.О. Субботіну Постановою Верховної Ради України № 2875-VI від 23.12.2010 присуджено Премію Верховної Ради України в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

За наукову роботу "Методи та алгоритми синтезу нейромережевих діагностичних і прогнозуючих моделей" С.О. Субботіну Указом Президента України № 1451/2004 від 9.12.2004 р. на підставі подання Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки присуджено Премію Президента України.

Постановами Президії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки Субботіну С.О. (у 2001 р.), Табунщик Г.В. (у 2006 р.), Олійнику А.О. (2009 р.) та Олійнику О.О. (у 2010 р.) призначено стипендії Кабінету Міністрів України. Стипендію Президента України призначено Олійнику А.О. (2009 р.).