Фізика твердого тіла (лекції):

  Вступ - Основні етапи розвитку фізики твердого тіла. Зв'язок дисципліни з іншими розділами фізики та напрямками сучасних технологій.
  Тема 1. Елементи механіки Лагранжа - Узагальнені координати. Принцип Гамільтона. Рівняння Лагранжа. Закони збереження: енергії (однорідність часу), імпульсу (однорідність простору), моменту імпульсу (ізотропія простору).
  Тема 2. Трансляційна симетрія кристалів - Кристалічна структура твердого тіла. Індекси Міллера. Елементарна комірка, вектори трансляції. Гратки Браве. Базис. Обернена гратка та її властивості. Теорема Блоха. Зони Бріллюена
  Тема 3. Дефекти в кристалах - Класифікація точкових дефектів. Термодинаміка, міграція, самодифузія дефектів. Кластери дефектів. Радіаційні дефекти: каскад зіткнень, каналювання та фокусування зіткнень. Види дислокацій. Вектор Бюргерса. Густина дислокацій та їх пружна енергія.
  Тема 4. Класифікація твердих тіл. Енергія зв'язку - Характер заповнення енергетичних зон. Металеві, іонні, ковалентні та молекулярні кристали. Потенціали міжатомної взаємодії. Енергія зв'язку кристалічної гратки.
  Тема 5. Теплові властивості твердого тіла - Теплоємність кристалічної гратки. Теорії теплоємності: Дюлонга і Пті, Ейнштейна, Дебая. Теплове розширення твердих тіл.
  Тема 6. Електронні стани в кристалах - Розв'язок рівняння Шредінгера для вільних електронів у твердому тілі. Наближення зонної теорії (Борна-Оппенгеймера, одноелектронне наближення). Число і густина станів в енергетичній зоні. Наближення сильного зв'язку. Невироджений і вироджений напівпровідники. Рівень Фермі, концентрація носіїв. Ефективна маса електронів і дірок у напівпровідниках.
  Тема 7. Кінетичні явища в металах і напівпровідниках - Класична та квантова теорії електропровідності. Розсіювання носіїв заряду в металах і напівпровідниках. Розсіювання електронів, час релаксації. Закон Ома.
  Тема 8. Контактні явища - Робота виходу. Контакти. Одноелектронні прилади.
  Тема 9. Магнітні властивості кристалів - Магнітні моменти атомів. Намагніченість, магнітна проникність. Діамагнетики, парамагнетики, феромагнетики.