завідувач кафедри
професор, кандидат економічних наук
Нестеренко Жанна Кирилівна
тел. 228-16-17 
КАФЕДРА ФІНАНСІВ І БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
 
Кафедра “Фінанси і банківська справа” знаходиться за адресою:
вул. Жуковського, 64 (головн. корпус, к.277а); тел. 769-82-86.
Головною метою кафедри є підготовка високопрофесійних фахівців, здатних об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів і фінансів господарських суб’єктів, розробляти і вирішувати актуальні питання розбудови фінансової системи і забезпечення фінансової стабілізації в державі..

   Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:
    7.050104 “Фінанси”

   ФІНАНСИ. В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, кредитування, інвестиційна діяльність, бухгалтерський облік тощо) тісно пов’язані з фінансами. Перебудова економічної системи України, її переорієнтація на ринкові закони ставлять нові вимоги до підготовки високопрофесійних спеціалістів, а тому мета і завдання освітньої діяльності кафедри відповідають пріоритетам розвитку фінансової системи.

   Кафедра фінансів і банківської справи
створена у 1996 році. За цей час її очолювали: к.е.н., доцент Нестеренко Ж.К. (1996-1997 рр.), к.е.н., доцент Кущик А.П. (1997-1999 рр.), д.е.н., професор Семенов Г.Л. (1999-2000 рр.), к.е.н., доцент Кущик А.П. (2000-2001рр.), з березня 2001 року кафедру знову очолює професор Нестеренко Ж.К.
   Штатний склад викладачів складає 24 осіб. Із них 1 професор, 11 доцентів, що складає 50% якісного складу кафедри.
  У 2009 році спеціальність "Фінанси" згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії вдруге визнана акредитованою за ІІІ рівнем і ліцензована до 2019 року з ліцензованим обсягом підготовки фахівців за спеціальністю "Фінанси" 100 осіб на денній формі і 80 на заочній. Спеціальність "Облік і аудит" має ІV рівень акредитації, ліцензована до 2017 року з ліцензованим обсягом підготовки: спеціалістів 80 осіб на денній формі, 80 осіб на заочній формі; 20 магістрів на денній формі, 20 магістрів на заочній формі навчання.
  За кафедрою закріплено 25 економічних дисциплін по фінансам, а по обліку і аудиту - 34. Кожний ведучий викладач читає 3-4 дисципліни, що сприяє підвищенню відповідальності за навчально-методичне забезпечення та його якість. На кафедрі постійно розробляється та обновлюється навчально-методичне забезпечення, маються робочі навчальні плани за ОКР " Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр", освітньо-кваліфікаційні характеристики по освітньо-кваліфікаційним програмам. Тільки за І-й семестр 2009/2010 н/року підготовлено 28 навчально - методичних видань, з яких половина уже надруковано.
  За останні 5 років захистило 7 викладачів кандидатські дисертації. Одержали вчене звання: доцента - 3 чоловіка, професора - 1 чол. На кафедрі є два докторанти; 5 аспірантів; 4 пошукачі; 24 магістра.
  На кафедрі проводиться значна наукова робота. Тільки за період з 2006 по 2010 роки колектив кафедри підготував та видав: монографії - 4; наукові статті - 102; тези наукових конференцій - 61; підручників з грифом МОНУ - 4. До кінця 2010 року плануємо видати 3 монографії, 2 підручника та 2 навчальних посібника з грифом МОНУ.
  Кафедра має тісні науково-виробничі зв'язки з багатьма підприємствами, установами та ВНЗ України (ЗАТ ЗАЗ, ВАТ "Запоріжсталь", ВАТ "Мотор Січ", НБУ, УСБ, Приватбанк, Укрсиббанк, 1-й Український Міжнародний банк, Мегабанк, КРУ, ДПІ, Запорізька державна інженерна академія, Одеський державний економічний університет та іншими).
  Студенти зі спеціальності "Фінанси" вивчають такі дисципліни: економіка підприємств; гроші і кредит; національна і міжнародна економіка; банківські операції; фінанси підприємств; страхування; страхові послуги; менеджмент; бюджетна система; податкова система; бухгалтерський облік; економічний аналіз; аудит; фінансова статистика; інвестиції; фінансовий ринок; міжнародні валютно-фінансові відносини і інші.
  Студенти зі спеціальності "Облік і аудит" вивчають такі дисципліни: економіка підприємств; гроші і кредит; фінанси; фінанси підприємств; національна та міжнародна економіка; менеджмент; менеджмент персоналу; міжнародний менеджмент; фінансовий менеджмент; статистика; бухгалтерський облік; фінансовий облік; управлінський облік; облік у банках; облік у бюджетних установах; страхування; економічний аналіз; фінансовий аналіз; облік зовнішньоекономічної діяльності; облік у зарубіжних країнах; податкова система; судово-бухгалтерська експертиза; внутрішньогосподарський контроль та інші.
  Випускники кафедри вміють аналізувати фактори, які впливають на виробництво; оцінювати структуру ринкових потреб з метою їх максимального задоволення; розробляти та реалізовувати стратегію розвитку виробництва; залучати інвестиції з урахуванням економічної кон'юктури, ресурсо-сировинної і кредитно-фінансової ситуації; йти на визначений ризик; дотримуватися етичних норм бізнесу; орієнтувати підприємство на комерційний успіх; відчувати себе відповідальним перед суспільством за справу, яку робиш.
  За роки існування кафедра випустила багато фахівців з фінансів та обліку і аудиту, які плідно працюють на підприємствах і в організаціях різних форм власності, в тому числі в банках, фінансових, податкових, контрольно-ревізійних органах, казначействі, бюджетних установах, страхових, фінансових компаніях.