КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ
Кафедра "Фінанси і банківська справа" знаходиться за адресою:
вул. Жуковського, 64 (головн. корпус, к.281) тел. (061) 769-85-79.
   Головною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних спеціалістів в галузі маркетингу, що володіють теоретичними знаннями й практичними навичками та здатні їх ефективно застосовувати в бізнесовій діяльності компаній для забезпечення їх сталого розвитку, отримання прибутку та ефективної ринкової діяльності як на національному та міжнародному ринках.
   Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 7.050108 "Маркетинг".

МАРКЕТИНГ.
Термін “маркетинг" походить від англійського “market” і означає діяльність у сфері ринку. Американська асоціація маркетингу визначає маркетинг як процес планування і втілення задуму щодо ціноутворення, просування і розподілу ідей, товарів і послуг через обмін, який задовольняє цілі окремих осіб та організацій. Таким чином маркетинг є однією з функцій управління тобто координації (інтеграції) всієї діяльності підприємства. Його статус повинен бути найвищим серед інших підрозділів підприємства, аби він задавав темп виробництву.
Фахівець з маркетингу повинен володіти теоретичними положеннями функціонування ринкової економіки, вміти продукувати ідеї, пов’язані з маркетинговою стратегією підприємств чи організацій і сприяти активній їх діяльності на цільовому ринку. Маркетолог, як спеціаліст, стає відповідальним за наслідки розробки і впровадження у виробництво управлінської політики, пов’язаної з формуванням і підтримкою раціонального попиту на готову продукцію (послуги).
З 2005 року кафедра маркетингу випустила більше 250 фахівців денного і заочного відділень, які активно працюють на підприємствах і в організаціях різних форм власності України та зарубіжжя. Навчально - виховний процес кафедри забезпечують 7 викладачів.

Перелік професійно-орієнтованих навчальних дисциплін кафедри маркетингу, що вивчають студенти:
Спеціальність 6.030507 “Маркетинг” (підготовка бакалаврів)
Спеціальність 7.03050701 “Маркетинг” (підготовка спеціалістів)
● мікроекономіка
● макроекономіка
● Регіональна економіка
● економіка підприємств
● менеджмент
● маркетинг
● фінанси
● гроші і кредит
● фінанси підприємства
● страхування
● інфраструктура товарного ринку
● електронна комерція
● економіка праці і соціально-трудові відносини
● міжнародна економіка
● електронна комерція
● бренд-менеджмент
● економічний аналіз
● маркетингове ціноутворення
● інвестування
● логістика
● маркетингова товарна політика
● маркетингові дослідження
● маркетингові комунікації
● інформаційні системи і технології в маркетингу
● економічний механізм маркетингу
● маркетинг промислового підприємства
● маркетинг послуг
● поведінка споживача
● товарознавство
● мерчендайзинг
● PR
● маркетинг у банках
● стратегічний маркетинг
● рекламний менеджмент
● комерційна діяльність посередницьких підприємств
● маркетингова політика розподілу
● інтелектуальна власність
● фінансовий менеджмент
● біржова справа
● маркетинговий менеджмент
● товарна іноваційна політика
● стандартизація і сертифікація продукції та послуг
● поведінка споживачів
● міжнародний менеджмент

Факультет економіки та управління