ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
П Р А В И Л А прийому до Запорізького національного технічного університету в 2011 році >>>>
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) >>>>
   Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) веде свій родовід з1900 року - від часу створення у повітовому місті Олександрівську механіко-технічного училища. Відтоді навчальний заклад розвивався, змінював назву і з 2001 року отримав статус національного (Указ Президента України №591/2001 від 07 серпня 2001 року). ЗНТУ сьогодні - це 5 інститутів, 9 факультетів; 38 кафедр; 9 навчально-лабораторних корпусів із новітнім обладнанням; 5 студентських гуртожитків на 2300 місць, у тому числі - одне сімейне; бібліотека з книжковим фондом понад однин мільйон примірників літератури; розвинені інформаційні мережі з виходом у глобальну комп'ютерну систему Internet та мережу Міністерства освіти і науки Уран; комп'ютерна друкарня; дві спортивно-оздоровчі здравниці - на Дніпрі та Азовському узбережжі, санаторій-профілакторій, медичний центр, спортивний та харчовий комплекси, потужна адміністративно-господарча частина тощо.
  В бібліотеці університету відкрито зал електронної інформації. Користувачі можуть працювати з електронними копіями журналів та видань Інформелектро, мають доступ до повнотекстових журналів інформаційного центру ЕВСКО та видавництва Soringer, є можливість роботи в провідних бібліотеках світу.
В університеті в останні роки інтенсивно впроваджуються інформаційні та комп'ютерні технології, значно зросла кількість сучасних комп'ютерів; зараз вона складає понад 650 одиниць. Такий показник відповідає сучасному західноєвропейському рівню.
Університет готує бакалаврів, спеціалістів (інженерів), магістрів за 31 спеціальностями.
   Викладацький склад налічує понад 560 осіб, з яких 400 мають наукові ступені і вчені звання, в тому числі 47 докторів наук, професорів. Із числа викладачів 24 чоловіка обрано дійсними членами і членами-кореспондентами Національної Академії наук і галузевих академій України. 11 чоловік мають почесні звання заслужених діячів науки і тех-ніки, заслужених працівників освіти, лауреатів Державної премії.
  Нині в університеті навчається близько 10 тисяч студентів, з них близько 5 тисяч студентів стаціонару.
Університет має військову кафедру з підготовки офіцерів запасу одночасно з навчанням на денній формі.
Підготовча робота з майбутніми абітурієнтами здійснюється на факультеті довузівського навчання у формі підготовчого відділення, підготовчих курсів, школи вихідного дня.
  На факультеті післядипломної освіти здійснюється підготовка та перепідготовка фахівців за чотирма спеціальностями. Особи, які вже мають вищу освіту, а також студенти денної форми навчання мають можливість одержати другу вищу освіту з отриманням відповідного диплому.
Понад 1200 студентів здобувають спеціальності на перших двох курсах заочно на факультеті дистанційного (заочного) навчання.
Затим заочники оволодівають фахом на інших факультетах.
   Університет очолює професор С.Б.Бєліков. Під його керівництвом ЗНТУ став потужним навчальним і науково-дослідним комплексом, який оснащено сучасним дослідницьким обладнанням, він виконує великий обсяг фундаментальних і прикладних досліджень. У ньому працюють відомі наукові школи в таких галузях: ливарне виробництво; матеріалознавство і термічна обробка; зварювальні процеси; радіотехніка і мікроелектроніка; механіка динамічних систем; теплотехніка; технічна кібернетика; фізика твердого тіла.
Університет видає три науково-технічних журнали: "Нові матеріали в металургії та машинобудуванні", "Радіоелектроніка, інформатика, управління", "Електротехніка та електроенергетика", "Вісник двигунобудування".
В університеті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі і докторантурі, працюють спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій.
За роки свого існування університет підготував понад 60 тисяч фахівців, серед яких майже 1000 - громадяни іноземних країн Азії, Африки, Європи, Латинської Америки. Підтримуються ділові, наукові, освітянські та культурні зв'язки з навчальними закладами Китаю, Німеччини, Польщі, Росії, Франції, Югославії тощо.
При ЗНТУ створено "Запорізький регіональний центр політехнічної освіти", який об'єднує понад 40 шкіл, ліцеїв, коледжів, технікумів міста Запоріжжя та області, випускники яких мають відповідні пільги при вступі до університету.
До складу ЗНТУ входить Токмацький механічний технікум.
Відкрито навчальне відділеня "Освіта для бізнесу", яке готує кадри для бізнес-структур.
 

Наша адреса:
вул. Жуковського, 64, 4-ий корпус, ауд. 494
тел. (061) 769-82-29
 
        (061) 228-16-01


О Б Е Р И   С О Б І   С П Е Ц І А Л Ь Н І С Т Ь
МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ
 

МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

До складу факультету входять шість кафедр:
чотири випускаючі (профілюючі): технологія авіадвигунів та машинобудування, металорізальні верстати та інструменти, деталі машин і підйомно-транспортні машини, обробка металів тиском;
три загальноосвітні: вищої математики, фізичного виховання.
Факультет здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання за такими спеціальностями:
технологія машинобудування; технологія будування авіадвигунів; двигуни та енергетичні установки літальних апаратів; металорізальні верстати та системи (спеціалізація - комп'ютерне проектування і дизайн верстатного обладнання); дизайн; підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання; обладнання для обробки металів тиском.
 ТРАНСПОРТНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
До складу факультету входять п'ять кафедр:
дві випускаючі (профілюючі): автомобілів, транспортних технологій;
три загальноінженерних: технічної механіки, нарисної геометрії і креслення, теплотехніки і гідравліки.
Факультет здійснює підготовку фахівців аа денною та заочною формами навчання за такими спеціальностями та спеціалізаціями:
двигуни внутрішнього згоряння;
колісні та гусеничні транспортні засоби (спеціалізації - автомобілебудування; випробування і діагностика автомобіля, діагностика обладнання);
організація перевезень і управління на автомобільному транспорті;
організація і регулювання дорожного руху.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
До складу факультету входять шість кафедр:
три випускаючі (профілюючі): машини і технологія ливарного виробництва, фізичного матеріалознавства, обладнання та технології зварювального виробництва;
три загальноосвітні і загальноінженерні: хімії та екології, технології металів, охорони праці та навколишнього середовища.
Факультет здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання за такими спеціальностями:
ливарне виробництво чорних і кольорових металів;
обладнання ливарного виробництва;
прикладне матеріалознавство;
технологія та устаткування зварювання (спеціалізація- виробництво зварних конструкцій);
технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій.
  ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

До складу факультету входять шість кафедр:
чотири випускаючі (профілюючі): електричних машин, електричних апаратів, електроприводу та автоматизації промислових установок, електропостачання промислових підприємств;
дві загальноінженерні: фізики, теоретичної та загальної електротехніки.
Факультет готує фахівців за такими спеціальностями спеціалізаціями:
електричні машини і апарати (спеціалізації - розрахунок, конструювання і технологія виробництва електричних машин;
розрахунок, конструювання і технологія виробництва електричних апаратів);
електромеханічні системи автоматизації та електропривод (спеціалізації - автоматизований електропривід виробничих механізмів, автоматизація технологічних процесів);
електротехнічні системи електроспоживання;
енергетични менеджмент.


ІНСТИТУТ ІНФОРМАТИКИ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
 РАДІОПРИЛАДОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

До складу входять випускаючі кафедри: конструювання і технології виробництва радіоапаратури; мікроелектроніки та напівпровідникових приладів; радіотехніки (випускаючі), а також кафедра прикладної математики. Факультет готує фахівців за денною і заочною формами навчання:
мікроелектроніка і напівпровідникові прилади (спеціалізація - комп'ютерне моделювання і програмне забезпечення виробів мікроелектроніки);
радіотехніка;
системи захисту інформації від несанкціонованого доступу;

інформаційні мережі зв'язку
;
захист інформації в комп'ютерних системах та мережах.

 ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
До складу входять кафедри: комп'ютерних систем та мереж; програмних засобів; системного аналізу та обчислювальної математики. Факультет готує фахівців за такими спеціальностями і спеціалізаціями:
комп'ютерні системи та мережі (спеціалізація - високопродуктивні обчислювальні системи та паралельні обчислення);
спеціалізовані комп'ютерні системи;
програмне забезпечення автоматизованих систем (спеціалізація - програмне забезепчення у бізнесі, менеджементі та підприємництві); системний аналіз.
ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ
  ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

До складу входять дві випускаючі кафедри: менеджменту і маркетингу; фінансів і банківської справи, а також кафедри політичної економії; економіки та організації виробництва.
Факультет готує фахівців за спеціальностями:
маркетинг;
менеджмент організацій;
фінанси;
облік і аудит.

  ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
До складу входять кафедри: міжнародних економічних відносин; іноземних мов; українознавства;філософії, політології і права; педагогіки, психології та соціології.
Факультет готує фахівців за спеціальностями: міжнародні економічні відносини, переклад (технічний), дизайн.

Інститут управління та права
  Факультет міжнародного туризму та управління

До складу входять кафедри: кафедра міжнародного туризму; кафедра управління трудовими ресурсами; кафедра інформаційних технологій в туризмі; кафедра іноземної мови професійного спілкування.
Факультет готує фахівців за спеціальностями:
8.050401 - Туризм;
8.050109 - Управління трудовими ресурсами.

  Гуманітарно-правовий факультет

До складу входять кафедри: кафедра правознавства; кафедра соціальної роботи; кафедра психології; кафедра журналістики.
Факультет готує фахівців за спеціальностями:

8.040202 - Соціальна робота;
8.050401 - Психологія;
8.050401 - Журналістика;

8.050109 - Правознавство

  Факультет управління фізичною культурою та спортом

До складу входять кафедри: кафедра управління фізичною культурою і спортом; кафедра фізичної реабілітації та рекреації; кафедра приватної охоронної діяльності.
Факультет готує фахівців за спеціальностями:
8.010201 - Фізичне виховання;
8.010202 - Фізична реабілітація.


 
 
Такі комп'ютерні класи, як на транспортному факультеті, діють на всіх факультетах і майже на всіх кафедрах університету. Студенти -транспортники на занятті.
 

ІНСТИТУТ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
 ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Ліцензійний обсяг прийому на ФПО сьогодні складає 150 осіб (ліцензія ВРД-Р №089842 від 11 травня 1998р.) Зараз на ФПО за замовленням обласного Центру зайнятості населення, підприємств міста та області, фізичних осіб здійснюється підготовка фахівців за чотирма спеціальностями:
комп'ютерні системи та мережі;
програмне забезпечення автоматизованих систем;
менеджмент організацій;
фінанси.
На ФПО використовуються такі види навчальної роботи:
лекції;
лабораторні,практичні та семінарські заняття;
курсове проектування;
консультації;
контрольні роботи;
переддипломна практика;
індивідуальні заняття;
заліки та екзамени;
дипломне проектування;
рецензування дипломних проектів (робіт);
участь у роботі державних екзаменаційних комісій.
Науково-методичне забезпечення навчального процесу у відповідності до вимог якісної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня передбачає наявність:
освітньо-професійних програм підготовки фахівців;
навчальні плани за кожною спеціальністю, затверджені Міністерством освіти і науки України;
робочі навчальні плани; робочі навчальні програми нормативних дисциплін, спецкурсів та дисциплін спеціалізації;
підручники та навчальні посібники; методичні вказівки до виконання окремих видів навчальної роботи, що розроблені викладачами ФПО;
методичні матеріали з використання комп'ютерних технологій та інших технічних засобів навчання.
Факультет здійснює навчання за денною та вечірньою формами, тривалість навчання відповідно 9 місяців та 1 рік.
Для вступу на факультет необхідно пройти співбесіду та атестування з відповідної спеціальності. Вступники подають особисту заяву про вступ, в якій указують обрану спеціальність та форму навчання.
До заяви додаються:
диплом про вищу освіту (оригінал з копією);
додаток до диплому (оригінал з копією);
довідка з місця роботи;
4 фотокартки 3x4.
Паспорт вступник пред'являє особисто. Подання заяв з 15 травня до 5 вересня. Початок занять 15...20 вересня.
Навчання здійснюється повністю на контрактній основі.
Повна вартість навчання 3500...4000 гривень в залежності від обраної спеціальності.
Слухачам, які успішно завершили навчання на факультеті. в т. ч. захистили дипломну роботу, видається диплом про другу вищу освіту державного зразка.
 ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
Факультетом організовані такі форми підготовки школярів до вступу і подальшого навчання в ЗНТУ: дев'яти-, шестимісячні і короткострокові підготовчі курси, підготовче відділення, школа вихідного дня, заочна школа. Підготовчі курси призначені для одинадцятикласників м. Запоріжжя. Заняття на них проводяться в будні дні у вечірній час. На підготовчому відділенні навчаються особи, що вже мають середню освіту. Як правило, це абітурієнти, що не змогли перебороти планку вступних іспитів. Школа вихідного дня була спеціально створена для сільських школярів. Заняття в ній проводяться по суботах. У заочну школу запрошуються учні з віддалених районів, що не можуть відвідувати заняття при університеті.
Таке різномаїття форм підготовки дозволило охопити максимально можливе число учнів. В даний час на ФДП проходять підготовку біля двох тисяч учнів із п'ятьох областей України (ліцензія - серія АА №007234 від 16.05.2001 р.).
Навчання із слухачами ФДП ведеться за трьома напрямками: інженерно-технічною, комп'ютерною й економічною. Навчальними планами передбачені контрольні роботи, заліки, самостійна робота. Рекомендацію до вступу в ЗНТУ одержують лише ті слухачі, що цілком виконали програму підготовки. Відзначимо, що таких -переважна більшість.
 ФАКУЛЬТЕТ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Якщо у вас немає можливості навчатися на стаціонарі, факультет пропонує свої послуги - заочну форму навчання. Строк навчання - 6 років. Студенти-заочники мають можливість оволодіти усіма спеціальностями, як і на денній формі навчання. А оплата за нього (контрактна форма) вдвічі менша, ніж на стаціонарі.
На факультеті на перших двох курсах навчається понад 500 студентів.

 ТОКМАЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ ЗНТУ
Технікум здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:
Спеціальності рівня молодший спеціаліст:
виробництво двигунів; обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях; бухгалтерський облік; технічне обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів; робоча професія: оператор комп'ютерного набору IV розряду.
Проводить підготовку на курсах за програмою центру зайнятості: оператор комп'ютерного набору.

ОСВІТА ДЛЯ БІЗНЕСУ
Запорізький національний технічний університет відкрив нове навчальне відділення "Освіта для бізнесу". Тепер усі керівники підприємств, підприємці, фізичні особи, студенти 5-х курсів ВНЗ, зацікавлені у підвищенні ефективності свого бізнесу, можуть обрати навчальні програми. Вони опановують знаннями з менеджменту, маркетингу, планування, зовнішньоекономічної діяльності, ін-формаційних технологій. Це дозволить їм, заощадивши свій час, зробити позитивні кроки у своєму житті, кар'єрі, зрозуміти бізнес - процеси сучасної конкурентноздатної організації.
Навчальне відділення "Освіта для бізнесу" оголосило набір на наступні програми нового навчального року:
- Бухгалтер, гол. бухгалтер фірми (підприємства) - 4 міс.
- Ефективний маркетинг - 1 міс.
- Менеджмент організацій - 3 міс.
- Міжнародний бізнес - 3 міс.
- Користувач персонального комп'ютера - 1 міс.
- Програмування в середовищі
Delphi - 3 міс. (можлива дистанційна форма навчання).
- Системи керування базами
даних на прикладі СУБД
Informix - 3 міс. (можлива дистанційна форма навчання).
Заняття розпочинаються у вересні-жовтні.
Впровадження дистанційної форми навчання в ЗНТУ (з використанням Internet) дозволяє сьогодні вивчити "Програмування в середовищі Delphi", системи керування базами даних на прикладі СУБД "Informix" знаходячись на робочому місці і вдома, а восени машинобудівники зможуть дистанційно вивчати програму AutoCud.
Якщо Ви відчуваєте необхідність професійного росту, зацікавлені в процвітанні і розширенні власного бізнесу, ласкаво просимо до навчального від-ділення "Освіта для бізнесу" ЗНТУ!
      тел. (061) 769-83-51      e-mail : degtyar@zntu.edu.ua