Начало

Міністерство освіти і науки України

Державний комітет України у справах національностей та міграції

ДержІнститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України

Запорізька обласна державна адміністрація

Запорізький національний технічний університет

 

V Всеукраїнська науково-практична конференція:

“Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України”

 

ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ КОЛЕГО!

Запрошуємо взяти участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції "Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України", яка відбудеться 2-3 жовтня 2003р. в Запорізькому національному технічному університеті.
Передбачається робота секцій:
1. Теоретичні проблеми
етнокультурознавства.
2. Етнічні групи регіону.
3. Правові аспекти державної етнополітики: історія та сучасність.
4. Культурний процес: національний вимір.

Круглий стіл "Врахування етнокультурних особливостей Півдня України при розробці та проведенні державної етнополітики" для представників національно-культурно-національних товариств.

 Для участі в роботі конференції необхідно до 1 червня 2003 року надіслати:
- заявку на участь та відомості про авторів;
- тези доповідей у 2 прим.(обсягом до 5 повних сторінок) і дискету;
- експертний висновок про можливість опублікування статті у відкритому друці
за адресою:
69063, м.Запоріжжя,
вул.Жуковського, 64
ЗНТУ, кафедра українознавства

Контактні телефони оргкомітету
конференції:
8 (06 1 2) 69-85- 19 Шестопалова
Людмила Іванівна

8(0612) 69-83-36 Дєдков
Микола Васильович
e-mail: dedkov@zntu.edu.ua

8(0612)69-84-88 Богданова Людмила
Федорівна
факс: 64-22-74
e-mail: lfb@zntu.edu.ua

Вимоги до оформлення матеріалів:
- матеріали повинні мати не більше 5 пронумерованих сторінок друкованого тексту формату А4;
- розмір шрифту 14, Times New Ro-man, І інтервал;
- поля дзеркальні, ліве 20 мм, праве 20 мм, зверху і знизу - 25 мм;
- безпосередньо під верхньою межею,
праворуч друкується малими
літерами прізвище, ініціали автора та
назва вузу чи установи;
пропустивши два рядки, посередині
ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ друкується
назва доповіді;
пропускаються два рядки і з абзацу
друкується основний текст та
література;
- робочі мови: українська, російська, англійська;
- посилання на документи робляться в тексті в квадратних дужках і виносяться наприкінці за назвою "Список літератури";
- матеріали направляти на дискеті 3,5" MS WORD 7.0 і вище (на дискеті вказати олівцем прізвище автора, назву навчального закладу і тему), а також - роздрукованими в двох примірниках, один з них підписаний усіма авторами

ЗАЯВКА
на участь у роботі V Всеукраїнської
науково-практичної конференції
"Державна етнонаціональна політика: правовий та
культурологічний аспекти в умовах Півдня України "

Прізвище, ім'я та по батькові_______________
________________________________________
Назва доповіді (виступу)___________________
_______________________________-________
Секція___________________________________
Місце роботи________________________________
               (назва навчального закладу, організації)
Посада________________________________

Науковий ступінь та вчене
звання_____________________

Бронювання місця в готелі
або у гуртожитку ЗНТУ бажано
з ___ по ___ жовтня 2003 р.
Адреса автора для направлення
кореспонденції_______________________
____________________________________
Службовий телефон______________
Домашній телефон_______________
e-mail: _________________________
"____"______________________2003р.

Підпис проректора з наукової роботи


МП

 

  Вверх

(c) 2003 НДС, ЗНТУ, Запоріжжя, Україна

(c) 2003 NIS, ZNTU, Zaporizhzhe, Ukraine