Начало                        Научные школы и направления


В університеті успішно діють 4 сформовані наукові школи:

Наукові школи:

Ливарного виробництва

Металознавства і термообробки

Зварювальних процесів і матеріалознавства

Матеріалознавства в машинобудуванні  

нові творчі колективи 

 


І. Наукова школа в галузі ливарного виробництва - заснована в 1946 р. проф. Шульте Ю.А. , науковий керівник доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Луньов В.В. Основний напрям діяльності - дослідження впливу неметалевих включень на фізико-механічні властивості сталей та сплавів; зокрема:

- вдосконалення технологій одержання виливків жароміцних сплавів методом спрямованої кристалізації для деталей авіаційної техніки;

- застосування рідкоземельних та лужноземельних елементів при виробництві ливарних сплавів для гірничо-металургійної та гірничодобувної промисловості та інших галузей техніки;

- вдосконалення технологій виробництва чавунних виливків та кольорових сплавів;

- розробка теоретичних та практичних основ з удосконалення процесу електрошлакової технології.

   Над вирішенням наукових проблем працюють науково-педагогічні працівники кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» і штатні наукові співробітники науково-дослідної лабораторії (НДЛ) «Зносостійких і холодостійких сталей та стопів», з яких 2 доктори наук, професори, 1 професор, 16 кандидатів наук. Колективом наукової школи у 2010 році виконувалися 2 держбюджетні науково-дослідні роботи: одна за кодом програмної класифікації 2201020 (фундаментальні дослідження) і одна за кодом 2201040 (прикладні дослідження), а також кафедральна тема (друга половина робочого дня викладачів).

     За період 2008-2010 рр. було виконано 2 держбюджетні теми і 5 госпдоговірних робіт, проведена 1 міжнародна науково-технічна конференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах». Проводиться підготовка магістрів, аспірантів, докторантів. Опубліковано за три роки 129 наукових праць у періодичних виданнях, одержано 22 патенти України, видана 1 монографія.

    Налагоджені і діють творчі зв’язки з провідними підприємствами України: з ВАТ «Мотор Січ», заводами «Дніпроспецсталь», ЗЕРЗ, з Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАНУ, а також із зарубіжними партнерами в Німеччині, Росії, Білорусі, Польщі.

    Розробки колективу у вигляді технологій та нових матеріалів застосовані в різних галузях промисловості.


 

  Вверх


2. Наукова школа в галузі матеріалознавства і термообробки - заснована професором, докт.техн.наук. Натаповим Б.С. у 1977 р. Нині науковий керівник - академік АІНУ, професор, доктор технічних наук Коваль А.Д. Основними напрямками науково-дослідної діяльності є розв'язання таких актуальних проблем:

- дослідження, розробка та впровадження в промислове виробництво жароміцних сплавів на нікелевій основі з високою стійкістю до високотемпературної газової корозії та технологічних процесів термічної обробки виробів з цих сплавів;

- дослідження композиційних жароміцних корозійностійких матеріалів з металевою основою;

- дослідження якості феритних неіржавіючих сталей;

- легування цементованих конструкційних сталей високої теплостійкості та їх хіміко-термічна обробка (ХТО).

Колектив наукової школи, до складу якої входять 3 доктори наук, професори і 8 кандидатів наук, у 2010 році виконував дві держбюджетних науково-дослідних роботи (1 фундаментальна, 1 прикладна), одну госпдоговірну роботу, кафедральну тему.

На базі наукової школи за період з 2008р. по 2010р. проведено 1 міжнародну науково-технічну конференцію: «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності і довговічності виробів». Підготовлено 2 кандидата технічних наук.

За три роки опубліковано 126 публікацій, отримано 2 патенти України.

Колектив співпрацює з науково-дослідними інститутами, КБ та провідними підприємствами: національним університетом «Львівська політехніка», ВАТ «Мотор-Сич», м. Запоріжжя, ЗМКБ «Прогрес», НВТ «Резонанс», м. Запоріжжя.

Одним з важливих напрямків є співробітництво з КБ «Південне» з використання композиційних матеріалів для виготовлення деталей ракет. Результати випробування таких деталей свідчать про високі експлуатаційні характеристики розроблених школою матеріалів. Дефіцит легувальних елементів в Україні зобов’язує матеріалознавців вести активні розробки економнолегованих, у тому числі і жаростійких, корозійностійких сплавів. Розроблені працівниками школи безнікелеві неіржавіючі сталі феритного класу є надійними замінниками дорогих хромонікелевих сталей, які застосовують для виготовлення глушників автомобілів, цистерн для перевезення хімічних речовин (виробник – ВАТ «Маріупольтяжмаш»), побутової техніки. Колективом науковців школи розроблені цементовані сталі підвищеної та високої теплостійкості, які здатні працювати в умовах дії температур 200…400°С. Ці матеріали успішно використовуються на запорізьких, миколаївських газотурбінних двигунах і спроможні задовольнити вимоги моторобудівників на найближчі десятки років.


 

  Вверх


3. Наукова школа в галузі зварювальних процесів і матеріалознавства - наукова і педагогічна школа заснована доктором технічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України В.С.Поповим у 1964 році. Науковий керівник на даний час доктор технічних наук, зав.каф. обладнання і технології зварювального виробництва Бриков М.М. Школа виконує наукові і впроваджувальні роботи у напрямках зварювання, газополум'яного і плазмового наплавлення, механічних випробувань, міцності та підвищення зносостійкості. Проводиться експериментальна і теоретична робота з вивчення механізму зношування і корозійного руйнування деталей обладнання, з розробки економнолегованих зносостійких сплавів, зі збільшення термінів служби установок, уражених корозією, за рахунок використання технологій відновлення деталей наплавленими матеріалами, з дослідженням зварних з’єднань титанових сплавів зваркою тертям. Працює аспірантура і докторантура, захищено 2 кандидатських і 1 докторську дисертацію. Склалися традиційно тісні стосунки з інститутом зварювання ім. Є.О.Патона НАН України, з машинобудівними підприємствами - ЗАЗ «АвтоЗАЗ», ВАТ «Запоріжтрансформатор», ВАТ «Мотор-Січ», АТ «Завод металоконструкцій».

За період 2008-2010 р. працівниками наукової школи виконані одна держбюджетна фундаментальна тема і 5 госпдоговірних робіт. За цей період видано 1 монографія, 1 навчальний посібник, надруковано понад 100 статей в наукових фахових виданнях. Найефективнішими роботами є альтернативні технології і матеріали, реалізація яких дозволила підвищити термін експлуатації прес-форм вогнетривкого виробництва в 4-6 разів, провести заміну електродів іноземного виробництва (які раніше закуповували в Швеції). Зріс термін експлуатації димососів ДРЕС (з одного до трьох років), дробарок індукційно-роторного дроблення коксу (у два рази), лопаток ТВД газотурбінних установок (у два рази).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Вверх

 

 

 

 

 

 

 


4. Наукова школа в галузі матеріалознавства в машинобудуванні - науковий керівник Волчок І.П., - заслужений діяч науки і техніки України, член European Structural Integrity Society - ESIS, професор, доктор технічних наук, зав. каф. «Технологія металів».

Основний напрям наукової школи – вивчення процесів структуроутворення залізовуглецевих та кольорових сплавів в процесі кристалізації та під дією легування, модифікування, термічної обробки та розробка литих сплавів з підвищеними показниками міцності, зносостійкості, в’язкості руйнування, втоми, корозійної та кавітаційної стійкості.

Найбільш важливі розробки, що виконані колективом науковців школи за останні три роки, такі:

- розроблені і впроваджуються у виробництво технологічні процеси підвищення якості алюмінієвих сплавів, що одержані з використанням вторинної сировини;

- створено склади та технологію виробництва економнолегованих графітизованих сталей, що займають проміжне положення між вуглецевими сталями та чавунами, завдяки чому мають високі механічні, технологічні та експлуатаційні властивості.

За матеріалами досліджень захищено 2 докторських та 1 кандидатську дисертації. Працівники школи здійснюють наукову співпрацю з вузами та науковими установами України та зарубіжжя: Ченстоховською (Польща) та Білоруською політехніками, Краківською гірничо-металургійною академією, Білоруським державним технологічним університетом, Інститутом легких сплавів Польської АН, Фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка НАН України та ін. У рамках цієї співпраці виконуються спільні науково-дослідні роботи, ведеться підготовка докторів та кандидатів наук, здійснюється обмін викладачами та студентами. За період з 2008-2010 роки працівниками школи опубліковано 1 підручник, 2 навчальний посібника, 78 статей в наукових фахових виданнях, 11 статей в закордонних журналах, більше 30-ти доповідей на конференціях, отримано 8 патентів України. Наукова школа займає в університеті провідну роль у підготовці науково-педагогічних кадрів. Наукова робота майбутніх кандидатів та докторів наук, як правило, починається зі студентської лави. Незважаючи на стагнацію виробництва та руйнацію звязків з промисловістю наукова робота школи триває. Пріоритетним завданням на найближчі роки для школи є створення нових прогресивних технологій та конкурентоспроможних зразків техніки, підвищення її якості та економічності.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вверх

 

 

Сформовані і розвиваються нові творчі колективи в галузях:
- Металорізальні процеси в машинобудуванні, сучасні інтегровані технології.
Науковий керівник - доктор технічних наук, професор Внуков Ю.М.Науковий напрям - підвищення ефективності процесів абразивної та лезвійної обробки, впровадження нових технологій, зокрема:

- підвищення точності обробки фрезеруванням нежорстких деталей;

- підвищення точності шліфування деталей зі складним профілем у поперечному перерізі;

- уточнення розрахункових моделей визначення сил різання, розробка нових технологічних процесів на базі впровадження полімерно-абразивних інструментів. За цикл робіт по розробці й впровадженню інтегрованих технологій при створенні деталей в авіаційній техніці у 2008 році професор Внуков Ю.М. у співавторстві з іншими науковцями отримав Державну премію України в галузі науки і техніки. За останні три роки науковцями школи виконані одна держбюджетна тема, чотири госпдоговірні роботи, підготовлено 3 кандидата технічних наук, які значно збагатили науково-педагогічний потенціал школи.

Опубліковано 1 підручник із грифом МОНУ, 44 статей та отримано 2 патента України. Наукова школа співпрацює з багатьма вченими з ВНЗ України та Росії.


- Високі технології в авіадвигунобудуванні. Науковий керівник – доктор технічний наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки Качан О.Я. Науковий напрям – підвищення працездатності деталей газотурбінних двигунів технологічними методами. Над науковими проблемами працюють 3 доктора наук, професора, 1 професор та понад 7 кандидатів наук. У 2010 році колектив школи виконував одну фундаментальну держбюджетну роботу та чотири госпдоговори. Проводиться підготовка магістрів, аспірантів, докторантів. За три роки захищено 1 дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук, видано 3 монографії, 6 підручників з грифом МОН України, 1 навчальний посібник і опубліковано 48 статей в наукових виданнях. Налагоджені і дають творчі зв’язки з провідними підприємствами України – ВАТ «Мотор Січ», ДП ЗМКБ «Івченко-Прогрес». Видається науково-технічний журнал «Вісник двигунобудування», який висвітлює результати наукових досліджень аспірантів, доцентів, професорів та науковців з актуальних проблем авіадвигунобудування.


- Радіотехніка та кібернетика. Науковий керівник - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Радіотехніки та телекомунікацій», директор інституту «Інформатики та радіоелектроніки» Піза Д.М.

Наукові напрями:

- розробка та створення завадостійких радіотехнічних систем;

- дослідження в галузі інформаційних технологій.

За останні три роки виконувалися дві держбюджетні наукові роботи. Виконано міжнародний науково-технічний проект Україна-Єгипет. Проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Захищено 3 кандидатських дисертацій, одна докторська. Налагоджено творчі зв’язки з провідними ВНЗ України та НВК «Іскра», де створена філія кафедри «Радіотехніки та телекомунікацій». Видано 1 монографія та 2 навчальних посібника з грифом МОНУ, опубліковано понад 110 статей в наукових виданнях, отримано 7 патентів України. Видається науково-технічний журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління», який є фаховим в галузях технічних та фізико-математичних наук. гривень.
- Технічна кібернетика. Науковий керівник - доктор технічних наук Потапенко Є.М. Науковий напрям - аналіз, синтез і розробка робастних систем керування складними об'єктами (електропривод, космічний апарат і ін.) в умовах невизначеного зовнішнього впливу;
- Механіка динамічних систем. Науковий керівник - доктор технічних наук, професор Асатурян А.Ш. Науковий напрям - теорії пружності, гідромеханіки, взаємодії іонних пучків з твердими поверхнями, теплотехніка;
- Теплотехніка. Науковий керівник доктор технічних наук, професор Єгоров Я.О. Науковий напрям - термогазодинамічні процеси в двигунах внутрішнього згорання;
- Дослідження витривалості підйомно-транспортних машин в різних умовах експлуатації. Науковий керівник - кандидат технічних наук Мартовицький Л.М.. Науковий напрям - діагностування їх стану та виготовлення деталей методами порошкової металургії.


  Вверх

(c) 2011 НДС, ЗНТУ, Запоріжжя, Україна

(c) 2011 SRD, ZNTU, Zaporizhzhe, Ukraine

Last updated: 15 Feb 2011