Начало                        Научные разраотки и услуги


Вчені Запорізького державного технічного університету, одного з найвідоміших вищих навчальних закладів України, пропонують увазі керівників підприємств свої наукові розробки, що можуть бути впроваджені сьогодні в Україні та інших країнах.       Завантажити повну інформацію >>>>


Ливарний жароміцний нікелевий сплав

Розроблений ливарний жароміцний сплав ЗМІ-3УМ2 (ЖС-32Е), економнолегований ренієм та іншими дефіцитними елементами, призначений для отримання литих деталей методом спрямованої (моно) кристалізації до стаціонарних енергетичних і газоперекачувальних агрегатів, що працюють в умовах високотемпературного впливу агресивних середовищ, з метою заміни сплавів ЖС-26 та ЖС-32.

Автори: Коваль А.Д., Андрієнко А.Г., Гайдук С.В., Кононов В.В., Михайлов С.Б., та інші.

Догори


Розвиток теорії та технологій підвищення якості литва з магнієвих сплавів

Розробка технологічних засобів підвищення комплексу механічних і експлуатаційних властивостей металу виливків для авіадвигунів за рахунок вдосконалення теорії підвищення якості магнієвого литва.

Автори: Цивірко Е.І., Шаломеев В.А., Бурова Н.А., Самойлов Ю.В.

Догори


Фізико-механічні властивості металів в умовах впливу ударних хвиль, електричних та магнітних полів

Багаторазова обробка ударними хвилями металевих зразків приводить до зниження величини залишкової розтягуючої напруги, зростання інтенсивності бета ліній, а також поліпшення плоськонапруженного стану матеріалу поверхневого шару. Встановлено, що багаторазова електроімпульсна обробка зразків приводить до зміни залишкових макронапружень як у матеріалі покриття, так і у матеріалі підложки. Багаторазова обробка сплавів титану плазмою вибухаючого алюмінієвого провідника приводить до формування розтягуючих макроскопічних напружень близько 300 МПа.

Автори: Лоскутов С.В., Сейдаметов С.В., Єршов А.В., Золотаревський І.В., Правда М.І., Кубишкін А.А.

Догори


Розробка методів ідентифікації об’єктів та аналіз їх стану за результатами зондування

Об’єктом дослідження є отримання та використання інформації при зондуванні природних і біологічних середовищ та мікро- і наноелектронних пристроїв і систем сигналами різної природи (оптичне випромінювання, гравітаційні, ультразвукові, високочастотні та НВЧ коливання) для ідентифікації їх стану, видового складу, структури та параметрів.

Автори: Піза Д.М., Морщавка С.В., Гулін С.П., Степаненко О.О.

Догори


Відновлення деталей електрошлаковою технологією

Підвищення довговічності та експлуатаційної надійності деталей, відновлених електрошлаковою технологією, досягається через утворення високоякісних зон з’єднання при наплавленні.

Автори: Петруша Ю.П., Луньов В.В., Чоботар Л.К., Пиріжкова В.П., Бурова Н.М.

Догори


Дослідження процесів кристалізації та структуроутворення графітизованих сталей

Досліджено вплив вуглецю і кремнію, складу модифікатора та швидкості охолодження, термічного оброблення на процеси кристалізації та структуроутворення в графітизованих сталях (структуру металевої основи, кількість та форму графітових включень), тривалість графітизуючого відпалу, механічні та службові властивості графітизованої сталі.

Автори: Волчок І.П., Савченко В.О., Яковлєв О.Ю., Акімов І.В.

Догори


Спосіб визначення допусків на електричні параметри радіоелектронних пристроїв

Запропоновано спосіб призначення допусків на електричні параметри елементів радіоелектронної апаратури, який полягає в тому, що створюють набір можливих допускових областей параметрів у формі брусів, оцінюють їх придатність та обирають допускову область максимального об’єму за допомогою генетичної оптимізації, який відрізняється тим, що корегують придатність допускової області для цього визначають коефіцієнти чутливості параметрів шляхом вимірювання вихідних характеристик радіоелектронної апаратури при відхиленнях електричних параметрів, оцінюють приналежність брусу області працездатності методом гіршого випадку, якщо брус не належить області працездатності, виконують зсув брусу з використанням коефіцієнтів чутливості та остаточно оцінюють його приналежність області працездатності методом аналізу граней, задають придатність допускової області як об’єм брусу або як відстань брусу від області працездатності.

Автори: Артюшенко Б.А., Шило Г.М., Грищук В.М.

Догори


Комп’ютерна програма «програма паралельного допускового аналізу вібраторних антен»

Запропоновано програму аналізу впливу допусків довжин та кутів нахилу дротів вібраторної антени на її діаграму спрямованості. Програма працює у середовищі багатопроцесорного обчислювального комплексу.

Автор: Артюшенко Б.А.

Догори


Моделювання процесів масоперенесення при напилюванні тонких плівок
енергетичними частинками

Побудовані математична і молекулярно-динамічна моделі напилювання плівок низько енергетичними частинками і кластерами дозволяють дослідити зміну концентрацій компонентів системи в будь який момент часу на будь-якому шарі підкладинки в залежності від параметрів напилювання плівки, здобути коефіцієнти розпилення і прилипання, а також побудувати матрицю атомних перескоків з прошарку в прошарок, глибину проникнення частинок в підкладинку, розподіл пружних втрат частинок, що бомбардують, за глибиною.

Автори: Корніч Г.В

Догори


Витратний порошковий електрод

Суть розробки заключається в покращенні властивостей литого металу в результаті більш інтенсивного рафінування при ЕШВ порошковим електродом. Застосування порошкового електроду вирішує проблему отримання витратних електродів із інструментальних сталей в умовах машинобудівних, інструментальних і ремонтних підприємств.

Автори: Попов В. С., Білоник І. М., Капустян О. Є., Петрашов О. С.

Догори


Керування асинхронним електроприводом на основі автономного інвертора струму та активного випрямляча

Розроблено Розроблено способи прогнозуючого релейно-векторного керування автономним інвертором струму (АІС) та активним випрямлячем у складі асинхронного електропривода (ЕП), які дозволяють створити ефективний ЕП змінного струму широкого загальнопромислового призначення при спрощенні технічної реалізації та здешевленні системи автоматичного керування ЕП, а також при забезпеченні високої точності і швидкодії регулювання і поліпшеної електромагнітної сумісності зазначеного ЕП з мережею живлення. В створеному асинхронному ЕП на основі АІС та активного випрямляча отримана за допомогою запропонованого керування нормована висока якість регулювання параметрів ЕП в робочих діапазонах зміни швидкості і навантаження, що характеризується: часом відпрацьовування двократного завдання на активну проекцію вектора статорного струму менше 10мс; смугою пропускання за швидкістю 32Гц; загальним коефіцієнтом гармонійних спотворень для статорного та мережного струмів менше, ніж 5%; загальним коефіцієнтом потужності трифазної мережі живлення більше, ніж 0,99; збільшеним в (3 – 5) раз і більше (за рахунок зменшення крутості фронтів напруги живлення) терміном служби асинхронного двигуна в експлуатації.

Автори: Волков О.В., Косенко І.О.

Догори


Спосіб керування активним фільтром та енергозберігаюча система електроживлення на його основі

Запропоновано релейно-векторний спосіб керування активним фільтром, на основі якого створена енергозберігаюча система електроживлення для трипровідної та чотирипровідної трифазних мереж живлення. Зазначена система електроживлення забезпечує: компенсацію реактивної потужності і потужності спотворень (що характеризується коефіцієнтом потужності мережі у динамічних режимах – більше 0,98, а в сталих режимах – більше 0,99); симметрування діючих значень мережних фазних струмів (з відмінністю між собою менше, ніж ±3%); зменшення практично до нуля струму в нейтральному проводі чотирипровідної мережі живлення; загальний коефіцієнт гармонійних спотворень мережних струмів менше, ніж 5%; зменшення втрат потужності – в (1,5-4) і більше раз.

Автори: Волков О.В., Волков В.О.

Догори


Розробка високоточних методів автоматичного керування рухомими об’єктами та технологічними процесами

Для забезпечення робастності розроблені комбіновані методи керування з оцінкою невизначеностей. Ідея методу полягає у наступному. У динамічній системі всі невідомі зовнішні дії, дії, що пов’язані із нелінійностями, нестаціонарностями, параметричними невизначеностями динамічної моделі, об’єднуються в один вектор. Цей вектор ідентифікується динамічним фільтром (спостережником) та компенсується однією із складових закону керування, а за допомогою другої складової забезпечується керування повністю детермінованою лінійною стаціонарною системою, що залишилася. При цьому показники якості загальної нелінійної нестаціонарної невизначеної системи керування будуть описані показниками якості, що отримані для лінійних систем. Розроблені методи дозволяють синтезувати системи керування без детального знання динаміки об’єктів керування, яку у багатьох випадках складно, а у деяких випадках взагалі неможливо математично описати.

Автори: Потапенко Є.М., Казурова А.Є., Душинова Є.В., Назарова О.С.

Догори


Титановий сплав у наноструктурованому стані для авіаційної техніки

Титановий сплав у наноструктурованому стані.

Автори: Шевченко В.Г., Овчинников О.В., Омельченко О.С.

Догори


Технологічні аспекти формування жаростійких композиційних матеріалів

Розробка технологічних підходів до процесів формування великогабаритних тонкостінних металокомпозитних оболонок зі стальними матрицями, а також дослідження температурної стабільності та властивостей розроблених матеріалів

Автори: Бєліков С.Б., Ольшанецький В.Ю., Лавренко А.С.

Догори


Зарядові та розмірні ефекти в наноструктурах і кластерах

Розроблено оригінальний метод розрахунку вольт-амперних характеристик тунельних структур на металевих квантових точках. Вперше розрахунки виконані із використанням реалістичного (нееквідестантного) спектра, завдяки чому виявлено, що розмірна залежність струмової щілини може мати немонотонних характер, пов’язаний із магічністю кластерів. Побудовано теорію оптичних характеристик субатомних металевих плівок і дротиків. В розрахунках враховані специфічні особливості, пов’язані з розмірним квантуванням і немонотонною залежністю енергії Фермі від товщини. Дослідження впливу деформації та діелектричного покриття металевої поверхні на енергетичні характеристики металу показали, що діелектричне покриття призводить до зменшення роботи виходу і збільшенню поверхневої енергії.

Автори: Погосов В.В., Васютін Є.В., Коротун А.В.

Догори


Дослідження впливу атомарного водню на тонкі металеві плівки та гетероструктури з металевими плівками

Робота присвячена встановленню основних фізичних закономірностей протікання процесів, що мають місце в тонких металевих плівках та гетероструктурах на їх основі під впливом дії атомарного водню. На базі виявлених процесів взаємодії атомарного водню із тонкими металевими плівками та гетероструктурами на їх основі можливо сформулювати концепції технології низькотемпературного керування як електрофізичними властивостями тонких металевих плівок, так і гетероструктур на їх основі.

Автори: Матюшин В.М., Жавжаров Є.Л., Антонченко Н.А..

Догори


Ливарний жароміцний корозійностійкий сплав

Розроблений ливарний корозійностійкий жароміцний сплав ЗМІ-3УМ призначений для отримання литих деталей методом як спрямованої (моно) і так рівновісної кристалізації до стаціонарних енергетичних і газоперекачувальних агрегатів, що працюють в умовах високотемпературного впливу агресивних середовищ, з метою заміни сплавів IN-738LC та ЗМІ-3У.

Автори: Андрієнко А.Г., Гайдук С.В., Кононов В.В., Михайлов С.Б., Петрик І.А.

Догори


Розробка технологічних основ забезпечення якості обробки нежорстких деталей при високошвидкісному різанні

Розроблено новий спосіб гасіння вібрацій при фрезеруванні нежорстких деталей з використанням керованого антирезонансу. Використання розробленого способу гасіння коливань дозволяє покращити якість поверхонь нежорстких деталей, які фрезеруються.

Автори: Внуков Ю.М., Шамровський О.Д., Качан О.Я.

Догори


Комп'ютерна модель радіотехнічних систем з врахуванням нелінійних перетворень сигналів

Створена концепція керованого динамічного насичення, яка дозволяє узагальнити і уніфікувати методику розробки математичних моделей функціональних модулів сигнальних трактів РТС різного призначення. Запропоновано метод апроксимації нелінійних характеристик активних компонентів і структур на основі функцій динамічного насичення. За своїми можливостями запропонований метод перевищує можливості методу апроксимації з використанням степеневих рядів та поліекспоненціальної апроксимації.

Автори: Гулін С.П., Залевський О.П., Піза Д.М., Сіренко А.С.

Догори


Бойки балок струсу осаджувальних електрофільтрів

Матеріал бойків електрофільтрів, одержаних методом спеціальної електрошлакової виплавки з наступною термічною обробкою, має суттєві переваги
механічних (зносостійкість вище у 1,5-2,0 рази) і фізичних (демпфування вище в 1,7-1,8 рази) властивостей у порівнянні з властивостями бойків, що виготовляються із серійного прокату низьковуглецевих сталей.

Автори: Попов В.С., Білоник І.М., Капустян О.Є.,Бережний С.П., Петрашов О.С.

Догори


Пристрій для випробування матеріалів на тертя при різній швидкості відносного переміщення зразка та контртіла

Пропонується пристрій, який дозволяє проводити випробування матеріалів на тертя в широкому діапазоні швидкостей ковзання зразка по поверхні, що зношує. Причому мінімально можлива швидкість значно менше 1 мм/с. Це дозволяє проводити різноманітні дослідження в галузі трібології та тріботехніки.

Автори: Бриков М.М., Андрущенко М.І., Куликовський Р.А..

Догори


Пристрій для випробування матеріалів на тертя при різній швидкості відносного переміщення зразка та контртіла

Пропонується пристрій, який дозволяє проводити випробування матеріалів на тертя в широкому діапазоні швидкостей ковзання зразка по поверхні, що зношує. Причому мінімально можлива швидкість значно менше 1 мм/с. Це дозволяє проводити різноманітні дослідження в галузі трібології та тріботехніки.

Автори: Бриков М.М., Андрущенко М.І., Куликовський Р.А..

Догори


Пристрій для випробування матеріалів на тертя при різній швидкості відносного переміщення зразка та контртіла

Пропонується пристрій, який дозволяє проводити випробування матеріалів на тертя в широкому діапазоні швидкостей ковзання зразка по поверхні, що зношує. Причому мінімально можлива швидкість значно менше 1 мм/с. Це дозволяє проводити різноманітні дослідження в галузі трібології та тріботехніки.

Автори: Бриков М.М., Андрущенко М.І., Куликовський Р.А..

Догори


Підвищення несучої здатності лопаток компресора ГТД шляхом застосування
комплексного зміцнення

Проведення аналізу основних експлуатаційних пошкоджень і технологічних мікродефектів, що знижують несучу здатність лопаток компресорів
двигунів ТВ3-117 і ТВ3-117ВМА-СБМ1; обґрунтування нового підходу до фінішної обробки пера лопаток з титанових сплавів, заснованого на деформаційному зміцненні кульками і нанесенні дифузійних ерозійностійких покрить; виконання системних досліджень характеристик поверхневого шару, параметрів
витривалості і ударної міцності лопаток, оброблених комплексними методами; металографічних та металофізичних досліджень зруйнованих лопаток, а також дослідження впливу зміни геометричних параметрів лопаток під час комплексної обробки на частоту власних коливань.

Автори: Пухальська Г.В., Гончар Н.В.

Догори


Математичне моделювання розсіювання електромагнітних хвиль геометрично
складними та імпедансними структурами

Суттю розробки є створення алгоритмів розв’язків крайових задач для рівняння Гельмгольця, застосовних у перспективних інформаційних технологіях та системах зв’язку, трансформерів електромагнітних хвиль, з геометрично складними та імпедансними межами або заповнених неоднорідним
фрактальним середовищем.

Автори: Чумаченко В.П., Онуфрієнко В.М., Крапивний О.В., Зіненко І.І., Місюра А.А., Ващенко В.В.

Догори


Енергозберігаюче керування в системах автоматизованого електропривода та удосконалення оплати електроспоживачів за реактивну енергію

Запропоновані уточнені залежності для розрахунку втрат потужності у частотно-регульованих асинхронних електроприводах з широтно-імпульсною модуляцією та втрат електроенергії в енергосистемі від впливу реактивної потужності окремого електроспоживача.
Створенні енергозберігаючі алгоритми керування вказаними електроприводами та енергосистемами, уточнені методики оплати електроспоживача за реактивну електроенергію (які враховують фактичні збитки, нанесені енергосистемі реактивною потужністю окремого електроспоживача).

Автори: Волков О.В., Антонов М.Л., Мірошниченко О.Г., Скалько Ю.С., Лохматов А.Г., Крикота С.М.

Догори


Пристрій для кріплення ріжучого інструменту

Різець встановлюється в корпусі на опорний елемент і притискається через пластину та сталеву пластину затискними болтами . У процесі обробки зміна сили різання приводить до виникнення вібрації ріжучого інструменту і безпосередньо передаються опорному та накладному елементу – пластинам з псевдосплаву
залізо-мідь. За рахунок мікропластичної деформації міді відбувається розсіювання енергії пружних коливань і відбувається гасіння енергії. Застосування сталевої пластини приводить до збільшення жорсткості за рахунок збільшення площі прикладання сили яка утворюється затискними болтами.

Автори: Івщенко Л.Й., Циганов В.В., Глушко П.В.

Догори


З питань додаткової інформації і співробітництва звертайтеся за адресою:

Запорізький національний технічний університет,

Науково-дослідний сектор,

    тел./факс:/061/ 224-42-36

E-mail:nic@zntu.edu.ua


  Вверх

(c) 2011 НДС, ЗНТУ, Запоріжжя, Україна

(c) 2011 SRD, ZNTU, Zaporizhzhe, Ukraine

Last updated: 18 Apr 2011