Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Гуманітарний факультет

Кафедра філософії

Наукова  діяльність,  наукові  школи  та  напрями  наукових  досліджень  викладачів  кафедри  філософії:

Проф. Бондаренко О.В.  
Основна сфера наукових інтересів – наукові розвідки за напрямками: філософія та соціологія проблематики ментального, економічна ментальність, українська національна ментальність, українська національна економічна ментальність.
Тема кандидатської дисертації: «Соціокультурні засади підприємницької активності: досвід соціологічної інтерпретації» (за спец. 22.00.03 - соціологія праці та економічна соціологія, зараз спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології).
Тема докторської дисертації: «Українська економічна ментальність: соціально-філософський аналіз» (за спец. 09.00.03 - соціальна філософія і філософія історії).

Доц. Арсеньєва Г.О.   
Основна сфера наукових інтересів – історія філософії, сучасна європейська некласична філософія, психологія, методика викладання у вищій школі.
Тема кандидатської дисертації: «Спілкування як сумісна діяльність людей: соціально-філософський аналіз» (за спец. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

Доц. Бондаревич  І.М.   
Основна сфера наукових інтересів – дослідження у галузі: філософської антропології та філософії культури; соціальної філософії; філософії освіти.
Тема кандидатської дисертації: «Духовна цілісність особистості як атрибут саморозгортання людини» (за спец.09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури).

Доц. Головко  Л.В.   
Основна сфера наукових інтересів – дослідження у галузі релігієзнавства, зокрема формування світогляду студентської молоді; форми і методи викладання у вищій школі.
Тема кандидатської дисертації: «Особливості формування науково-атеїстичного світогляду молоді» (за спец.09.00.06 – науковий атеїзм, історія релігії і атеїзму).

Доц. Дєвочкіна Н.М.   
Основна сфера наукових інтересів – дослідження у галузі соціальної філософії, психології, методика викладання у вищій школі.
Тема кандидатської дисертації: «Сучасні політичні трансформації як предмет філософської рефлексії» (за спец. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

Доц. Ємельяненко Є.О.   
Основна сфера наукових інтересів – феномен маргінальності, проблеми маргіналізації суспільства, проблеми етногенезу та походження мов, метафізика мови, проблеми свідомості та мови у феноменології, екзистенційність постмодерного сприйняття та творення світу у різних сферах (мистецтва, релігії, науки, способу життя тощо).
Тема кандидатської дисертації: «Стратагемне мислення у моделюванні політичної поведінки: соціально-філософський аналіз» (за спец. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

Ст. викл. Коваль В.М.   
Основна сфера наукових інтересів – дослідження у галузі соціальної філософії, філософії освіти, методи і форми викладання у В.Н.З., а також практична робота в етико-естетичному плані.

Ст. викл. Лук’янова О.І.   
Основна сфера наукових інтересів – практична робота з молоддю, психологічні проблеми спілкування, нестандартні форми занять.

Доц. Повзло О.М.   
Основна сфера наукових інтересів – дослідження у галузі філософії пізнання, формальної логіки.
Тема кандидатської дисертації: «Філософські аспекти марксистської концепції виховання й освіти та їх сучасне значення» (за спец.09.00.01 – діалектичний та історичний матеріалізм).

Доц. Тарадайко  С.М.   
Основна сфера наукових інтересів – історія філософії й сучасна західна філософія, філософська есеїстика, розвиток авторського сайту, спілкування з читачами: семінари, виступи, соціальні мережі. Телевізійна філософська й суспільно-політична публіцистика.
Тема кандидатської дисертації: «Предметна специфіка соціального пізнання» (за спец. 09.00.01 – діалектичний і історичний матеріалізм).
 

Проф.  Бондаренко О.В.

Бондаренко, О. В. Сучасний український соціум у вимірі основних принципів соціально-економічного життя [Текст] / О. В. Бондаренко // Культурологічний вісник: Наук.-теор. Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2014. – Вип. 32. – С. 102-109.
Bondarenko O. Forming of the culture as a specific space: socio-economic measuring [Text] / Olga Bondarenko // The Advanced Science. Open access journal. – 2013. – Vol. 2. – P. 20-26.
Бондаренко, О. В. Соціально-економічні підвалини формування культури як особливого середовища [Текст] / О. В. Бондаренко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 54. – С. 91-103.
Бондаренко, О. В. Особливості розвитку ментальних властивостей сучасного українця в економічній суспільній сфері: соціально-філософський контекст // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 50. – С. 146-155.
Бондаренко, О. В. Ментальність як фактор освітньої культури [Текст] / О. В. Бондаренко // Філософія освіти. – 2009. – № 1-2 (8). – С. 118-125. – [виданий навесні 2011 р.]
Бондаренко, О. В. Економічна культура: національна специфіка (підвалини соціально-філософського тлумачення) [Текст] / О. В. Бондаренко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 49. – С. 224-233.
Bondarenko O. The Specialities of National Economical Mentality of Ukraine [Text] / Olga Bondarenko // The Advanced Science. Open access journal. – 2011. – Vol. 6. – P. 33-39.
Bondarenko O. Political mentality of Ukraine: national measurements [Text] / Olga Bondarenko // The Advanced Science. Open access journal. – 2011. – Vol. 11. – P. 35-41.
Бондаренко, О. В. Національно-культурний аспект економічної життєдіяльності українського соціуму [Текст] / О. В. Бондаренко // Актуальні проблеми духовності: Зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 11. – С. 336-343.
Бондаренко, О. В. Ментальний вимір підприємницької активності: теоретико-методологічні засади дослідження [Текст] / О. В. Бондаренко, Зоря О. П. // Зб. наук. праць "Гілея (науковий вісник)". – 2010. – Вип. 35. – С. 328-336.
Бондаренко, О. В. Соціально-економічний культурний процес в Україні: національний вимір [Текст] / О. В. Бондаренко // Наукові праці іст. факультету Запорізького нац. ун-ту. – 2010. – Вип. ХХУШ. – С. 313-319.
Бондаренко, О. В. Освіта як чинник соціальних змін [Текст] / Olga Bondarenko // Fides: International Forum for the Development of Education and Science: Proceedings. – 2010. – Vol. 5. – P. 8-14.
Bondarenko O. Economic mentality of Ukraine: national measurements [Text] / Olga Bondarenko // International Science Ukrainian Edition: Humanities and Medical Science. – 2010. – Vol. 6. – P. 5-15.
Бондаренко, О. В. Українська національна економічна ментальність і «дух капіталізму» [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА: Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 37. – С. 167-179.
Бондаренко, О. В. Українська національна ментальність і «дух капіталізму» [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наук. праць. – 2009. – Вип. 82. – С. 76-86.
Бондаренко, О. В. Українська ментальність як політична цінність [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА: Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 36. – С. 57-68.
Бондаренко, О. В. Українська національна ментальність та освітня культура: точки стикання [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА: Зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 34. – С. 180-187.
Бондаренко, О. В. "Некласичність" української культури й ментальності в особливостях політичної свідомості сучасного українця [Текст] / О. В. Бондаренко // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. – 2008. – № 36. – С. 170-182.
Бондаренко, О. В. Політичний простір сучасної України у специфіці національних ментальних рис [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – 2008. – Вип. 73. – С. 58-68.
Бондаренко, О. В. Українська ментальність у розмаїтті національних ментальних формоутворень й архетипів: історико-культурний аспект // Гуманітарний вісник ЗДІА: Зб. наук. праць. – Вип. 32. – Запоріжжя, 2008. – С. 66-78.
Бондаренко О.В. Українська емоційність як феномен національної ментальності та культури [Текст] / О. В. Бондаренко // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 31. – С. 167-178.
Бондаренко, О. В. Українська емоційність як феномен національної ментальності та культури [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – Сер. 7. Релігієзнавство, Культурологія. Філософія. – 2007. – Вип. 16 (29). – С. 287-294.
Бондаренко, О. В. Українська національна економічна ментальність: сучасний європейський контекст [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – Сер. 7. Релігієзнавство, Культурологія. Філософія. – 2007. – Вип. 15 (28). – С. 177-187.
Бондаренко, О. В. Економічна ментальність України: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку [Текст] / О. В. Бондаренко // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 27. – С. 65-76.
Бондаренко, О. В. Сутність економічної ментальності в аспекті співвідношення "індивідуалізм – колективізм" [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – Сер. 7. Релігієзнавство, Культурологія. Філософія. – 2007. – Вип. 14 (27). – С. 167-176.
Бондаренко, О. В. Релігійна свідомість в історії України: "західні" чи "східні" пріоритети [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2007. – Вип. 30. – С. 63-74.
Бондаренко, О. В. Особливості економічної ментальності України як наслідок історико-культурного розвитку її релігійної духовності [Текст] / О. В. Бондаренко // Ноосфера і цивілізація. – 2007. – Вип. 5 (8). – С. 86-90.
Бондаренко, О. В. Феномен національної ментальності в розмаїтті суспільних форм життєдіяльності народів // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – Вип. 66. – К., 2007. – С. 73-83.
Бондаренко, О. В. Економічна ментальність як фактор побудови модерного українського суспільства [Текст] / О. В. Бондаренко // Зб. наук. праць "Гілея (науковий вісник)". – 2007. – Вип. 8. – С. 38-46.
Бондаренко, О. В. Фактори формування української національної ментальності: соціально-філософський контекст [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – 2007. – Вип. 63. – С. 91-102.
Бондаренко, О. В. Особливості соціально-філософського дослідження ментального феномену в аспекті “індивідуалізм – колективізм” [Текст] / О. В. Бондаренко // Мультиверсум. – 2006. – № 55. – С. 137-146.
Бондаренко, О. В. Економічний індивідуалізм: соціально-філософський аналіз щодо ситуації сучасної України [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – Сер. 7. Релігієзнавство, Культурологія. Філософія. – 2006. – Вип. 7 (20). – С. 192-210.
Бондаренко, О. В. Західноєвропейський вимір й контекст економічної ментальності щодо України та українців [Текст] / О. В. Бондаренко // Ноосфера і цивілізація. – 2006. – Вип. 3 (6). – С. 101-114.
Бондаренко, О. В. Особливості релігійної духовності в історії України та їх вплив на стан економічної ментальності сучасної України [Текст] / О. В. Бондаренко // Вчені записки Таврійського національного ун-ту ім. В.І.Вернадського. Науковий журнал. – 2006. – Т. 19 (58), № 1, Сер. Філософія. – С. 258-262.
Бондаренко, О. В. Релігійна духовність в історії України як підґрунтя формування національної економічної ментальності [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2006. – Вип. 24. – С. 156-167.
Бондаренко, О. В. Сутність, історія та сучасність української та західноєвропейської економічної ментальності: монографія [Текст] / О. В. Бондаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 253 с. – Бібліогр.: с. 227-253. – 310 прим. – ISBN 966-7809-42-0.
Бондаренко, О. В. Національна ментальність як джерело вивчення підприємницьких властивостей народу України [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – Сер. 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – 2005. – Вип. 6 (19). – С. 41-50.
Бондаренко, О. В. Філософія ментальності у проблемах та концепціях [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2005. – Вип. 23. – С. 48-61.
Бондаренко, О. В. Економічний індивідуалізм в структурі економічної ментальності // Соціальні виміри суспільства. – 2005. – Вип. 8. – С. 95-104.
Бондаренко, О. В. Особливості релігійної свідомості в історії України та їх вплив на національну економічну ментальність [Текст] / О. В. Бондаренко // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики (М/нар межвузовский сборник научных работ) – 2005. – Вып. 26. – С. 35-49.
Бондаренко, О. В. “Економічна поведінка” як різновид соціальної поведінки у життєдіяльності суспільства [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Сер. 11 - Соціологія. – 2004. – Вип. 2 .– С. 5-9.
Бондаренко, О. В. Економічна ментальність України: етапи історичного розвитку (соціологічний вимір) [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – 2004. – Вип. 36. – С. 210-215.
Бондаренко, О. В. Особливості релігійної духовності в історії України як покажчик співвідношення індивідуалізму/колективізму у суспільному житті [Текст] / О. В. Бондаренко // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики (М/нар межвузовский сборник научных работ) – 2004. – Вып. 23. – С.24-30.
Бондаренко, О. В. Ментальність та економічна сфера суспільства. Економічна ментальність [Текст] / О. В. Бондаренко // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики (М/нар межвузовский сборник научных работ) – 2004. – Вып. 22. – С.30-35.
Бондаренко, О. В. Пріоритети української ментальності: індивідуалізм чи колективізм? Історичні аспекти вирішення проблеми [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – 2001. – Вип. 22. – С. 70-85.
Бондаренко, О. В. Світ кінця ХХ століття про підприємницьку активність людини: погляд у століття ХХІ [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – 2000. – Вип.. 14. – С. 139-147.
Бондаренко, О. В. Бизнес и человек. Историко-философско-социологический экскурс в предпринимательство: монография [Текст] / О. В. Бондаренко. – Запорожье: РА «Тандем-У», 1997. – 125 с. – 300 экз. – Библиогр.: с. 111-119. – ISBN 966-7089-51-7.
Бондаренко, О. В. Социокультурный тип предпринимателя Украины [Текст] / О. В. Бондаренко // Предприниматель Украины: эскизы к социальному портрету: монография / Отв. ред. В. М. Ворона, Е. И. Суименко. – Ин-т социологии НАНУ. – К., 1995. – 186 с. – Гл. 4.4. – С. 122-129.

Доц.  Арсеньєва Г.О.

Арсентьєва Г.О. Структура та елементи феномена спілкування [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Актуальні проблеми філософії та соціології: зб. наук пр. Одеського нац. університету “Одеська юридична академія”. – Херсон: Видавничий дім: ”Гельветика”, 2015 р. – Вип. 5. – 240 с. – С. 7-10. – Бібліогр.: с. 9.
Арсентьєва Г.О.  Порівняльний аналіз комунікації і спілкування [Текст] / О.Г. Арсентьєва // Актуальні проблеми філософії та соціології: зб. наук пр. Одеського нац. університету “Одеська юридична академія”. – Херсон: Видавничий дім: ”Гельветика”, 2015 р. – Вип. 5. – 240 с. – С. 11-14. – Бібліогр.: с. 13.
Арсентьєва Г.О. Транс как инструмент развития сознания [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. пр. Серія: психологічні науки. – Херсон: Видавничий дім: ”Гельветика”, 2014 р. – Вип. 1. – Т. 2. – 197 с. –  С. 163-167. – Бібліогр.: c. 167.
Арсентьєва Г.О. До питання про взаємодію держави й етносів в сучасній Україні: соціально-філософський вимір  [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної  академії: зб. наук. праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. – Запоріжжя, ЗДІА, 2011. – Вип. 45. – 205 с. – С. 117-127. – Бібліогр.: с. 126-127.
Арсентьєва Г.О. Консенсусна форма соціальної інтеграції для України [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Наукові праці історичного факультету ЗНУ. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. 21. – 560 с. – С.474-477. – Бібліогр.: с. 477.
Арсентьєва Г.О. Діалогічний дискурс [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П. Бех.– К.: Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип. 44. – 232 с. –  C. 24-29. – Бібліогр.: с. 29.

Доц.  Бондаревич  І.М.

Бондаревич, І.М. Объяснительный потенциал античной философии в труде Аристотеля «Метафизика»: слабые и сильные стороны [Текст] / І. М. Бондаревич // Вестник Гродненского уиверситета им. Я. Купалы. Серия 1 «История и Археология. Философия. Политология. – № 3 (203), 2015. – С. 86-95.
Бондаревич, І. М. Педагогічні технології як умова розкриття потенціалу гуманітарних дисциплін [Текст] / І. М. Бондаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Вип. 58. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014. – 286 с. – С.117-127.
Бондаревич, І. М. «Vita heroica» – «vita minima» – полярні екзистенційні модуси українців [Текст] / І. М. Бондаревич // Вісник Черкаського університету ім. Б.Хмельницького. Серія «Філософія» / гол. редактор Марченко О. В. – № 31 (284). – Черкаси: Вид-во Черкаський університет, 2013. – 141 с. – С. 55-61.
Бондаревич, І. М. Специфіка пізнавальних можливостей як засада суб’єктивності істини [Текст] / І. М. Бондаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Вип. 51. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2012. – 283 с.– С. 191-198.
Бондаревич, І. М. Сучасний контекст розуміння духовності: діалогічність і коеволюційність [Текст] / І. М. Бондаревич // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (63). – 2011. – № 3. – С. 104-109.
Бондаревич, І. М. Українська філософія в світовому філософському полілозі [Текст] / І. М. Бондаревич // Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2010. – Вип. 42 (№12). – 724 с. – С. 163-169.
Бондаревич, І. М. Колізії позитивізму і некласичної філософії в епоху кризи раціоналізму [Текст] / І. М. Бондаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Вип. 43. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2010. – 258 с. – С.83-90.
Бондаревич, І. М. Архаїчні слов’янські міфи і українська «філософія серця» [Текст] / І. М. Бондаревич // Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2010. – Вип. 41. – 656 с. – С. 291-298.
Бондаревич, І. М. Контексти розуміння духовності людини: історія і сучасність [Текст] / І. М. Бондаревич // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. праць / Гол. ред.. Г. П.Шевченко – Вип. 2(31). – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2009. – 208 с. – С. 17-22.
Бондаревич, І. М. Перспективи дослідження діалогічності як стрижневої характеристики буття [Текст] / І. М. Бондаревич // Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип. 24. – 444 с. – С.160-166.
 Бондаревич, І. М. Психосоматичний аспект філософського діалогу [Текст] / І. М. Бондаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб. наук. праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Вип.37.– Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2009 – 243 с. – С.194-202.
Бондаревич, І. М. Духовна цілісність особистості: дійсність та перспектива: монографія. / І. М. Бондаревич. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2008. – 162 с.
Бондаревич, І. М. Становлення поняття «духовність» в історії соціально-гуманітарного пізнання [Текст] / І. М. Бондаревич // Нова парадигма: журнал наукових праць / Гол. ред. В. П. Бех. – Вип. 63. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова,2007. – 231 с. – С 36-47.
Бондаревич, І. М. Духовна цілісність людини – структурно-функціональний вимір [Текст] / І. М. Бондаревич // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 18. – 210 с. – С.186-188.

Доц.  Головко  Л.В.

Головко, Л.В. Субъектно-деятельностный подход к обучению студентов [Текст] / Л.В. Головко // Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник нижньої Наддніпрянщини [гол. ред. В.І. Воловик]. – 2014. – С. 195-202. – Бібліогр.: с. 202.
Головко, Л.В. Философия риска [Текст] / Л.В. Головко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [гол. ред. В.Г. Воронкова]. – 2013. – Вип. 54. – С. 187-206. – Бібліогр.: с. 206.
Головко, Л.В. Проблема буття релігії та суспільство [Текст] / Л.В. Головко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [гол. ред. В.Г. Воронкова]. – 2012. – Вип. 50. – С. 125-133.– Бібліогр.: с. 133.
Головко, Л.В. Релігійна мораль і бізнес [Текст] / Л.В. Головко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [гол. ред. В.Г. Воронкова]. – 2011. – Вип. 44. – С. 134-139. – Бібліогр.: с. 139.
Головко, Л.В. Виникнення філософії освіти як окремої дисципліни [Текст] / Л.В. Головко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2011. – Вип. 49. – С. 269-276. – Бібліогр.: с. 276.
Головко Л.В. Проблема християнського екуменізму і природа громадянської релігії [Текст] // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [гол. ред. В.Г. Воронкова]. – 2010. – Вип. 39. – С. 238-246. – Бібліогр.: с. 246.

Ас.  Гордійченко В.В.

Гордійченко, В.В. Християнська символіка та алегорія у образотворчому мистецтві Т.Г.Шевченка [Текст] / В.В. Гордійченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г.Воронкова. – Вип. 54. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2013. – С.34-47.
Гордійченко, В.В. Філософія з неандертальцями [Текст] / В.В. Гордійченко // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (10 березня 2011). – Красноармійськ, КІІ ДонНТУ, 2011. – С.28-34.

Доц. Дєвочкіна Н.М.

Дєвочкіна Н.М. Концепції й моделі політичних трансформацій [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2015. – Вип. 94. – С. 191-196.
Дєвочкіна Н.М. Політична трансформація – рушійна сила формування сучасного суспільства [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2014. – Вип. 91. – С. 215-219.
Дєвочкіна Н.М., Повзло О.М. Освіта: загальнолюдський та класовий аспекти [Текст] / Н.М. Дєвочкіна, О.М. Повзло // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014. – Вип. 56. – С. 52-63.
Дєвочкіна Н.М. Повзло О.М. Діалектика категорій «загальнолюдське» та «класове» у виховно-освітньому процесі [Текст] / Н.М. Дєвочкіна, О.М. Повзло // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Науковий журнал. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 121-129.
Дєвочкіна Н.М., Ємельяненко Є.О. Вплив соціально-політичних трансформацій на специфіку культурного середовища [Текст] / Н.М. Дєвочкіна, Є.О. Ємельяненко // ”Гілея: (науковий вісник)": Збірник наукових праць. / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2012. – Вип. 61. – C. 447-453.
Дєвочкіна Н.М. Ідеологія та індивідуальна свідомість в умовах політичної трансформації суспільства [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці: «Рута», 2008. – Вип. 414-415. Філософія. – С. 53-57.
Дєвочкіна Н.М. Політична соціалізація як політико-культурний процес трансформації суспільства [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Мультиверсум. Філософський альманах: Збірник наукових праць. – К., 2008. – Вип. 73. – С. 105-114.
Дєвочкіна Н.М. Нариси до теорії трансформаційних процесів [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Нова парадигма: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції 8-9 лютого 2006 р. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – С. 329-331.
Дєвочкіна Н.М. Визначення об’єкта і суб’єкта трансформаційних процесів [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2006. – № 1. – С.220-225.
Почерніна Н.М. (Дєвочкіна Н.М.) Особливості процесів трансформації сучасного суспільства [Текст] / Н.М. Почерніна // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – Вип. 40. – С. 44-54.

Доц.  Ємельяненко Є.О.

Yemelyanenko, Ye.O. Prospects of the Ukrainian national identity formaition by means of cultural policy and patriotic education [Text] / Ye.O.Yemelyanenko // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to intagraition. – 2015. – Issue 6. – P. 432-437.
Ємельяненко, Є.О. Урбаністичні перспективи і свобода сучасної людини [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Вісник КНТЕУ. – Вип.2 (101). – 2015. – С. 60-72.
Ємельяненко, Є.О. Гендерна маргінальність в освітньому середовищі: вчора, сьогодні, завтра [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» – Острог. – 2015. – Вип. І. – С. 55-65.
Ємельяненко, Є.О. Стимуляційні функції та компетенції викладачів [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача: [колективна монографія] ; редкол. В.П.Андрущенко, Г.О.Нестеренко, Є.О.Ємельяненкота ін. – К.: Аграр Медіа Груп, 2015 – С. 167-184.
Ємельяненко, Є.О. Маргінальна свобода як сутність людської екзистенції [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Культурологічний вісник Вип. 34. – 2015 р. – С. 143-147.
Ємельяненко, Є.О. Перехідність та маргінальність в епоху глобалізації [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2015. – Вип. 98. – С. 222-226.
Ємельяненко, Є.О. Проблема меншин у визначенні маргінальних груп: бідність та безчесність як фактори стигматизації та накладання табу [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2015. – Вип. 100. – С. 101-105.
Ємельяненко, Є.О. Витоки та підґрунтя феноменів маргінального [Текст] / Є.О,Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 84. – С. 314-318.
Ємельяненко, Є.О. Конструювання маргінальності та агенти цього процесу [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 86. – С. 178-181.
Ємельяненко, Є.О. Прояви маргінальності в гетерогенних групах: проблеми формування компетенцій викладача в межах інклюзивної освіти [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 87. – С. 215-218.
Ємельяненко, Є.О. Особливості репрезентації форм маргінального в різні історичні епохи [Текст] // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 88. – С. 156-160.
Емельяненко, Е.О. Экзистенциально-личностные предпосылки маргинализации [Текст] / Е.О.Емельяненко // Jurnal Az?rbaycan G?nc Alim, Aspirant v? Magistrl?r C?miyy?tinin t???bbüsü v? Az?rbaycan Respublikas?n?n.
G?ncl?r v? ?dman Nazirliyinin maliyy? d?st?yi il? çap olunmu?dur. – Baki, 2014. – S. 9-13.
Yemelianenko Ye. Islamism as a marginal reaction of Mohammedan countries on policy of energy and fuel [Text] / Ye. Yemelianenko // Journal of Modern Science/ – Tom 3-/18-2013. – Józefów, 2013. – C. 259-279.
Ємельяненко, Є.О. Прояв маргінальності серед молоді: особливості молодіжного дозвілля [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2013. – Вип. 75. – С. 241-243.
Ємельяненко, Є.О. Хто живе на краю? (або маргінал ХХІ століття) [Тест] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2013. – Вип. 76. – С. 112-115.
Ємельяненко, Є.О. Проектувальна активність особистості: моделювання соціально-політичної поведінки [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації: [монографія] ; під ред. В.П.Беха. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – ?С. 231-335.
Ємельяненко, Є.О. Вплив соціально-політичних трансформацій на специфіку культурного середовища [Текст] / Є.О.Ємельяненко, Н.М.Дєвочкіна // Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2012. – вип. 61. – С. 447-453
Ємельяненко, Є.О. Формування естетичного світогляду українців в контексті особливостей національної ментальності / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2012. – Вип. 57. – С. 307-314.
Ємельяненко, Є.О. Діяльнісна природа громадянської активності [Текст] / Є.О. Ємельяненко // Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства [монографія]; Ред. В.П.Бех, наук. ред. Г.О.Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011. – С. 153-177.
Ємельяненко, Є.О. Антропологічний вимір феномену мислення в історії філософської думки [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2011. – Вип. 44. – С. 268-279.
Ємельяненко, Є.О. Походження даосизму в контексті проблеми викладання філософських дисциплін у вищих навчальних закладах [Текст] / Є.О.Ємельяненко, О.І.Лук’янова// Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2011. – Вип. 51. – С. 208-216.

Ст. викл.  Коваль В.М.

Коваль, В.М. Теоретична модель управлінської компетентності майбутнього інженера металурга [Текст] / В.М. Коваль // Вісник (Нац. пед. ун-т імені  М.П.Драгоманова) : Зб. Наукові записки / укл. Л.Л. Макаренко – 2014. – Вип. CXYII (117). – С. 99-61.
Коваль, В.М. Професіограма майбутнього інженера металурга в контексті особливостей управління металургійним виробництвом[Текст] / В.М. Коваль // Вісник (Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова) : Зб. Наукові записки / укл. Л.Л. Макаренко – 2014. – Вип. CXYIII (118). – С. 99-110.
Коваль, В.М. Проблеми підготовки майбутнього інженера до реалізації управлінських функцій на виробництві [Текст] / В.М. Коваль // Вісник (Луганського національного університету ім. Т.Шевченка) : Зб. Наукових праць / Гол. ред. В.С. Курилов. – 2012. – Вип. 22 (275). – С. 80-86.
Коваль, В.М. Психолого-педагогічний аналіз змісту понять «компетентність» та «управлінська компетентність» [Текст] / В.М. Коваль // Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору»:  Зб. Наукових праць / Гол. ред. І.В. Маноха. – 2011. – Додаток 1 до Вип. 2, т. 5 . – С. 248-254.

Ст. викл.  Лук’янова О.І.

Лук’янова, О.І. Сучасний стан індивідуальних і суспільних механізмів гуманітаризації українського суспільства [Текст] / О.І. Лук’янова // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2013. – № 56. – С. 191-197.
Лук’янова, О.І. Функції процесу виховання студентів в системі вищої освіти [Текст] / О.І. Лук’янова // Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія минуле, сучасне, майбутнє», яка відбулася 24-25 лютого 2012 р., Одеса. – С.45-46.
Лук’янова, О.І. Психолого-педагогічні умови формування професійної спрямованості психологів освітніх закладів [Текст] / Лук’янова О.І., Волярська О.С. // Матеріали Всеукраїнського проблемного семінару, Запоріжжя, КПУ, 2011. – С.63-70.
Лук’янова, О.І. Теоретичний аналіз факторів стимулювання студентів до навчальної діяльності [Текст] / О.І.Лук’янова // Вісник ЗНУ: Збірник наукових статей. Педагогічні науки. – № 1. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – C. 65-70.

Доц. Повзло О.М.

Повзло, А.Н. Проблемы современности через философскую «призму» теории абсурда и бунта А.Камю [Текст] / А.Н. Повзло // Культурологічного вісник : науково-теоретичний Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2015. – Вип. 35. – С.115 - 120.
Повзло, О.М. Освіта: загальнолюдський та класовий аспекти [Текст] /О.М. Повзло // Збірник Наукових праць. Гуманітарний вісник Запорізької державної академії. – 2014. – Вип. 56. – С.52-63.
Повзло, О.М. Діалектика категорій «загальнолюдське» та «класове» у виховно-освітньому процесі [Текст] /О.М. Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2014. - Вип. 32. – С.121-129.
Повзло, А.Н. Н.А.Бердяев: философия техники и христианский экзистенциализм [Текст] /А.Н. Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2013. – Вип. 31. – С.135-141.
Повзло, А.Н. Философско-диалектический смысл категории  «общечеловеческое» [Текст] / А.Н. Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2012. – Вип. 28. – С.132-137.
Повзло, А.Н. Марксистский «вектор» диалектики образования в системе рыночных отношений [Текст] / А.Н. Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2011. – Вип. 27. – С.141-146.
Повзло, А.Н. Философские аспекты проблем экологии, ресурсов, народонаселения через призму работы А.Д. Сахарова «Мир через полвека» [Текст] / А.Н. Повзло // Збірник наукових праць. Гуманітарний вісник Запорізької державної академії. – 2010. – Вип. 43. – с.34-48.

Доц. Тарадайко  С.М.

Тарадайко, С.М. Інша філософія. Тертуліан [Текст] / С.М. Тарадайко // Всесвіт. – 2015. – Вип. 5-6, 7-8. – С.265-271, 276-284.
Тарадайко С.М. По сусідству від усього [Текст] / С.М. Тарадайко // Всесвіт. – 2015. – Вип. 1-2. – С.259-264.
Тарадайко, С.М. Чурінга [Текст] / С.М. Тарадайко // Всесвіт. – 2014. – Вип. 5-6. – С.215-221.
Тарадайко, С.М. Ординська напасть [Текст] / С.М. Тарадайко // Всесвіт. – 2013. – Вип. 9-10. – С. 248-255.
Тарадайко, С.М. За мотивами Захер-Мазоха [Текст] / С.М. Тарадайко // Всесвіт. – 2012. – Вип.11-12. – С.182-189.
Тарадайко, С.М. Володимирова провина [Текст] / С.М. Тарадайко // Всесвіт. – 2012. – Вип. 3-4. – С.235-240.
Тарадайко, С.М. Вершник [Текст] / С.М. Тарадайко // Всесвіт. – 2011. – Вип. 5-6. – С.228-235.
Тарадайко, С.М. Методом «тику» [Текст] / С.М. Тарадайко // Філософська думка. – 2011. – Вип. 3. – С.94-103.
Тарадайко, С.М. Мо-Я Ма-Ти [Текст] / С.М. Тарадайко // Філософська думка. – 2007. – Вип. 3. – С.3-10.

Список  наукових  публікацій  студентів  кафедри  філософії

Коваленко, А.Б. Людина як предмет вивчення філософії історії [Текст] / А.Б. Коваленко, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.188-190.
   Кравцова, А.В. Ведична філософія: сприйняття кохання чоловіка і жінки [Текст] / А.В. Кравцова, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.190-191.
   Паталах, Д.Г. Імовірнісний детермінізм у фізичній та філософській картинах світу [Текст] / Д.Г. Паталах, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.191-193.
   Роговська, Е.А. Філософія буття вікторіанської епохи [Текст] / Е.А. Роговська, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.193-194.
   Шавкуненко, А.В. Наукове дослідження ролі філософії для сучасної молоді [Текст] / А.В. Шавкуненко, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Т.3. - С.194-196.
   Гармаш, Г.В. Історичні антропо-епістемологічні підходи в роботі Й. Хейзінги « Осінь середньовіччя» [Текст] / Г.В. Гармаш, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.196-199.
   Литвин, В.А. Чоловік і жінка у філософії кохання [Текст] / В.А. Литвин, В.В. Винокуров, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.199-202.
   Огурцова, А.А. Психологія відносин статі за книгою Дж. Грея «Чоловіки з Марсу, жінки з Венери» [Текст] / А.А. Огурцова, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2013», 15-19 квітня 2013 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 280-282.
   Омельяненко, Є.М. Психічний феномен: синдром Дженовезе [Текст] / Є.М. Омельяненко, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2013», 15-19 квітня 2013 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 282.
   Колодка, Д.М. Психологічний феномен: ефект Рінгельмана [Текст] / Д.М. Колодка, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2013», 15-19 квітня 2013 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 282-283.
   Капустян, Д.М. Взаємозв’язок креативності та інтелекту [Текст] / Д.М. Капустян, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2013», 15-19 квітня 2013 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 283-286.
   Плотнікова, К.О. Походження та трансформація концепції дао: історичний аспект [Текст] / К.О. Плотнікова // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2012», 9-13 квітня 2012 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 240-242.
   Скоробогатова, Н.І. Герменевтика як спосіб осягнення творів мистецтва [Текст] / Н.І. Скоробогатова // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2012», 9-13 квітня 2012 р., м. Запоріжжя. – Т 2. – С. 242-243.
   Лисак, Г.М. Чи впізнає себе пересічний українець у старослов’янських міфах? [Текст] / Г.М. Лисак // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2012», 9-13 квітня 2012 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 243-244.
   Компанець, М.М. Як зрозуміти принцип бездіяльності (лао-цзи) сучасній людині? [Текст] / М.М. Компанець // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2012», 9-13 квітня 2012 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 244-247.
   Кузьмін, В.В Феномен соціалізації особистості у вищий школі [Текст] / В.В. Кузьмін // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 76-78.
   Бондаревич, І.М. Эмоциональный интеллект [Текст] / І.М. Бондаревич, В. Березіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 78-80.
   Глебов, Д.А. Буддизм [Текст] / Д.А.Глебов // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С.80-81.
   Глущенко, А.В. Підходи до розуміння походження прекрасного як естетичної категорії [Текст] / А.В. Глущенко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 81-83.
   Карнаух, М. Пам'ять людська і комп’ютерна [Текст] / М. Карнаух // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 83-85.
   Кругляк, Д.М. Естетичний ідеал краси людини: абсолютність чи відносність? [Текст] / Д.М. Кругляк // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 85-87.
   Муравська, А.А. Потенціал мистецтва як засобу спілкування [Текст] / А.А. Муравська // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 87-88.
   Тимченко, Є.В. Іслам [Текст] / Є.В. Тимченко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011, м. Запоріжжя. – Т. 3. – С.88-90.
   Храпаль, Г.Г. Комічне як естетичне: сила сміху [Текст] / Г.Г. Храпаль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С.90-92.
 

Стаття  (розділ)  у  колективній  науковій  монографії:

Бондаренко, О. В. Социокультурный тип предпринимателя Украины [Текст] / О. В. Бондаренко // Предприниматель Украины: эскизы к социальному портрету [монографія]; Отв. ред. В. М. Ворона, Е. И. Суименко. – Ин-т социологии НАНУ. – К., 1995. – 186 с. – Гл. 4.4. – С. 122-129.

Бондаревич І. М. Духовна цілісність як атрибут особистості // Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації [монографія]; редкол.: В.П.Бех (голова), Г.О.Нестеренко (заступник голови). – Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 786 с.– С. 293-391.

Бондаревич І. М. Інформаційно-розвиваюче середовище як засіб розв’язання проблеми духовної свободи особистості // Постсучасність: проблеми духовної свободи особистості [монографія]; О. О. Сердюк, М. В. Алфьорова, І. В. Апоніна, М. В. Багрій і ін. ; за ред. О. О. Сердюк. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 249 с. – С. 151-157.

Ємельяненко, Є.О. Стимуляційні функції та компетенції викладачів [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача: [колективна монографія] ; редкол. В.П.Андрущенко, Г.О.Нестеренко, Є.О.Ємельяненко та ін. – К.: Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 167-184.

Ємельяненко, Є.О. Проектувальна активність особистості: моделювання соціально-політичної поведінки [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації: [монографія] ; під ред. В.П.Беха. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – ?С. 231-335.

Ємельяненко, Є.О. Діяльнісна природа громадянської активності [Текст] / Є.О. Ємельяненко // Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства [монографія]; Ред. В.П.Бех, наук. ред. Г.О.Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011. – С. 153-177.

Одноосібні  наукові  монографії:

Бондаренко, О. В. Сутність, історія та сучасність української та західно¬європейської економічної ментальності: монографія [Текст] / О. В. Бондаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 253 с. – Бібліогр.: с. 227-253. – 310 прим. – ISBN 966-7809-42-0.

Бондаренко, О. В. Бизнес и человек. Историко-философско-социологический экскурс в предпринимательство: монография [Текст] / О. В. Бондаренко. – Запорожье: РА «Тандем-У», 1997. – 125 с. – 300 экз. – Библиогр.: с. 111-119. – ISBN 966-7089-51-7.

Бондаревич, І. М. Духовна цілісність особистості: дійсність і перспектива: монографія [Текст] / І. М. Бондаревич. – Запоріжжя, 2008. – 162 с. – 300 прим. – Бібліогр.: с. 146-160. – ISBN 978-966-7809-83-6.
 

Напрями науково-дослідної роботи кафедри (за останні 20 років):

Тематика держбюджетної НДР. Етапи. Керівник.

06210 Особистість у сучасному суспільстві: теоретико-методологічні та соціологічні аспекти. (2000-2003 рр.)

 1. Методологічні критерії суспільної орієнтації особистості у сучасних умовах.
 2. Соціально-психологічний портрет і аналіз розвитку особистості поч. ХХІ ст.
 3. Особливості діалектичного аналізу освіти й виховання у рамках ринкових відносин.

(зав. каф., доц. Повзло О.М.)

05813 Проблема людини у сучасній Україні. (2003-2006 рр.)

 1. Проблема людини як предмет філософського дослідження. Особливості осмислення людини у ситуації сучасної України.
 2. Людина сучасної України в системі філософського знання: культурологічні, соціологічні, психологічні, релігієзнавчі і інші аспекти теоретичного та прикладного аналізу.
 3. Філософські, культурологічні, релігіє-знавчі, психологічні й інші моделі, концепції, висновки, щодо розуміння людини у ситуації сучасної України початку ІІІ тис.

(зав. каф., доц. Бондаренко О.В.)

05816 Людина та світ: сучасний погляд. (2006-2009 рр.)

 1. Людина та світ як світоглядна проблема: філософська традиція та сучасність.
 2. Людина в сучасному світі: філософські, культурологічні, релігієзнавчі, психологічні та соціологічні проблеми дослідження.
 3. Людина й світ – перспективи та очікування, погляд у майбутнє.

(зав. каф., доц.Бондаренко О.В.)

06419 Людина. Культура. Світ. (2009-2012 рр.)

 1. Проблема культури як особливого середовища, що опосередковує стосунки людини та світу.
 2. Окремі виміри культурного життя у стосунках людини та світу.
 3. Сучасні виклики людству й можливості культури у знаходженні відповідей.

(зав. каф.,проф. Бондаренко О.В.)

06312 Світогляд особистості на межі тисячоліть. (2012-2015 рр.)

 1. Особливості трансформації ключових компонент світогляду у ХХІ ст.
 2. Специфіка світоглядних орієнтацій у світі та Україні: порівняльний аспект.
 3. Зміни світоглядних настанов у контексті вікових груп.

(зав. каф., проф. Бондаренко О.В.)

06315 Компетентнісний підхід до викладання соціогуманітарних дисциплін у технічному університеті.(2015-2018 рр.)

(зав. каф.,проф.  Бондаренко О.В.)

 1. Аналіз особистісних, соціальних та організаційних чинників формування соціогуманітарних компетенцій майбутніх фахівців технічного спрямування.
 2. Розробка моделі соціогуманітарних компетенцій майбутніх фахівців технічного спрямування.
 3. Підходи і методи формування соціогуманітарних компетенцій майбутніх фахівців технічного спрямування.

Напрями наукової діяльності викладачів кафедри філософії:

Проф. Бондаренко О.В.  -
наукові розвідки за напрямками: філософія та соціологія проблематики ментального, економічна ментальність, українська національна ментальність, українська національна економічна ментальність.

Доц. Арсеньєва Г.О.  -
наукові розвідки за напрямками: історія філософії, сучасна європейська некласична філософія, психологія, методика викладання у вищій школі.

Доц. Бондаревич  І.М.  -
наукові розвідки за напрямками: дослідження у галузі - філософська антропологія та філософія культури; соціальна філософія; філософія освіти.

Доц. Головко  Л.В.  -
наукові розвідки за напрямками: дослідження у галузі релігієзнавства, зокрема, формування світогляду студентської молоді; форми і методи викладання у вищій школі.

Доц. Дєвочкіна Н.М.  -
наукові розвідки за напрямками: дослідження у галузі соціальної філософії, психології; методика викладання у вищій школі.

Доц. Ємельяненко Є.О.  -
наукові розвідки за напрямками: феномен маргінальності, проблеми маргіналізації суспільства, проблеми етногенезу та походження мов, метафізика мови, проблеми свідомості та мови у феноменології, екзистенційність постмодерного сприйняття та творення світу у різних сферах (мистецтва, релігії, науки, способу життя тощо).

Ст. викл. Коваль В.М.  -
наукові розвідки за напрямками: дослідження у галузі соціальної філософії, філософії освіти, методи і форми викладання у В.Н.З., а також практична робота в етико-естетичному плані.

Ст. викл. Лук’янова О.І.  -
практична робота з молоддю, психологічні проблеми спілкування, нестандартні форми занять.

Доц. Повзло О.М.  -
наукові розвідки за напрямками: дослідження у галузі філософії пізнання, формальної логіки.

Доц. Тарадайко  С.М.  -
наукові розвідки за напрямками: історія філософії й сучасна західна філософія, філософська есеїстика, розвиток авторського сайту, спілкування з читачами: семінари, виступи, соціальні мережі. Телевізійна філософська й суспільно-політична публіцистика.
 

Наукові  роботи  та  наукові  гранти  студентів-переможців  конкурсів  різних  рівнів  студентських  наукових  робіт  (за  останні  20  років):

П.І.П. студента-лауреата.    Назва наукової роботи.    Конкурс.    Науковий керівник.    Рік отримання.

Андрієнко Ганна, гр. Е-213 – «Джерела мудрості народного філософа України Г.С.Сковороди» – І місце Всеукраїнського конкурсу студентства та обдарованої молоді (під патронажем Верховної Ради України) – доц. Повзло О.М.  – 1995 р.

Шиніберов Олександр, гр. РП-427 – «Проблема людини у філософії Давньої Греції» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Головко Л.В. – 1999 р.

Кононенко Максим, гр. РП-518 – «Філософські аспекти проблеми штучного інтелекту» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Бондаренко О.В. – 2000 р.

Сємілєтов Станіслав, гр. РП-529 – «Людина, що грає: у суспільстві (у світі) та наодинці із собою» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Бондаренко О.В. – 2001 р.

Максютенко Владислав, гр. РП-721 – «Хто у житті є головним? Ступіні пізнання життя» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Бондаренко О.В. – 2003 р.

Горобець Вікторія, гр. ІОТ-532 – «Людина "у пошуках інди-відуальної свободи": філософський шлях через Середні віки – Реформацію – Відродження... у сучасний світ» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Бондаренко О.В. – 2004 р.

Каспирович Ганна, гр. РП-113 – «Філософія про феномен душі» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Бондаренко О.В. – 2005 р.

Сирцев  Антон, гр. РП-814 – «Тисячі шляхів ведуть до помилки, до істини – тільки один» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Бондаренко О.В. – 2006 р.

Дерновий Ігор, гр. РП-115 – «Філософські роздуми про феномен цивілізації: плюси та мінуси сучасного світу у калейдоскопі цивілізацій давнини» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Бондаренко О.В. – 2007 р.

Агаджанова Єлизавета, гр. ФЕУ-527 – «Ніцшеанська концепція “воля до влади” як влада над собою, як свобода самовираження» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Арсентьєва Г.О. – 2008 р.

Огурцова Анастасія, гр. РТ-911 – «Трансформації готичної субкультури у системі динаміки українського суспільства» – Лауреат вузівського туру Конкурсу на кращу студентську наукову роботу (секція «Гуманітарна»), І-е місце; взяла участь у 2-му турі Всеукр. Конкурсу студентських наукових робіт з «філософських наук» (ОдНУ, м. Одеса, квітень 2014 р.). – доц. Ємельяненко Є.О. – 2013 р.

Літвінов Денис, гр. Е-313 – «Трансформація змісту освіти – справа викладачів і студентів» – Лауреат вузівського туру Конкурсу на кращу студентську наукову роботу (секція «Гуманітарна»), П-е місце – доц. Бондаревич І.М. – 2014 р.

Томіло Денис, гр. Е-313 – «Модернізація змісту дисципліни: справа викладачів і студентів» – Диплом Ш ступеня 2-го туру Всеукр. Конкурсу студентських наукових робіт з «філософських наук» (Одеський нац. ун-т ім. І.Мечнікова, м. Одеса, березень 2015 р.) – доц. Бондаревич І.М. – 2014 р.
 

Сторінки