Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут інформатики та радіоелектроніки » Факультет комп’ютерних наук і технологій

Кафедра системного аналізу та обчислювальної математики

Кафедра "Системного аналізу та обчислювальної математики" має значний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. Результати науковивих досліджень публікуються у вітчизняних та міжнародних виданнях, доповідаються на конференціях, семінарах, симпозіумах.
Наукові дослідження викладачів та співробітників кафедри виконувались в рамках наступних НДР:
- держбюджетна тема ДБ 04317  «Моделювання процесів масопереносу при напиленні тонких плівок енергетичними частинками »,   науковий керівник д. ф.- м .н., проф. Г. В. Корніч.
- держбюджетна тема ДБ 04316  «Розробка методів обчислень, обробки даних і комп'ютерного моделювання об'єктів і процесів », науковий керівник доцент В.П. Пінчук.
- держбюджетна тема ДБ 05019  "Методи обчислень, обробки даних та комп’ютерне моделювання технічних, природничих, соціально-економічних процесів та систем", науковий керівник доцент О.І. Денисенко

При кафедрі діє аспірантура – напрям підготовки 01.04.07 «Комп`ютерне моделювання фізичних систем», спеціальність «Фізика твердого тіла». Під керівництвом доктора фіз.-матем. наук, професора Корніча Григорія Володимировича випускники кафедри та молоді викладачі мають сприятливі умови для підвищення своєї кваліфікації, плідної роботи та здобуття наукових ступенів.

На кафедрі сформувалися такі наукові напрямки з фундаментальних та прикладних досліджень:

 • Моделювання, аналіз та структуризація складних динамічних наносистем з елементами самоорганізації;
 • Моделювання структурних властивостей систем, аналіз і синтез топології складних систем;
 • Методи обчислень, обробки даних та комп’ютерне моделювання технічних, природничих, соціально-економічних процесів та систем.
 1. Пархоменко Л.А. Системный анализ фазодисперсных материалов // Saarbrücken,Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing Gmbh&Co. KG, 2013. – 277 с.
 2. Перепелиця В.О., Козін І.В., Терещенко Е.В. Задачі класифікації: підходи, методи, алгоритми.(189с.)
 3. Корніч Г.В. Алгоритмы и программы для исследования физических процессов в твердых телах. Раздел 6. Моделирование взаимодействия энергетических ионов с твердым телом и сопутствующих процессов массопереноса. Видавництво Класичного приватного університету, вул. Жуковського, 70 б, м.Запоріжжя, 2009. Розд.6 С.165-235. Розділ в монографії.
 4. В.П.Пінчук, Л.І.Лозовська. Програмування мовою С/С++ з прикладами та вправами. Запоріжжя, ЗНТУ, 2009.- 204 с. Навчальний посібник.
 1. Корнич, Г.В. Математическое моделирование роста пленки, напыляемой из составного пучка кластер-атом [Текст] / Г.В. Корнич, В.И. Киприч., В.Н. Кузина // Міжнародний семінар „Взаємодія атомних частинок і кластерів з поверхнею твердого тіла” : програма та тези доповідей, 24–27 вересня 2012 р. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. –  С. 48–49.
 2. Keeprich, V.I. Mathematical simulation of the growth of the deposition film from a composite beam-atom cluster [Текст] / V.І. Keeprich, G.V. Kornich, T.M. Onikienko // Materials of XIV International Conference         “Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems” : Ed by Honored engineer and techniques of Ukraine, Dr.Chem.Sci., Prof. Freik D.M. – Ivano-Frankivsk: A publish-designing department of "Vasyl Stefanyk" Precarpathian National University, 2013 – On 2 V. – V. 1.
 3. Киприч, В.И. Моделирование напыления пленки составным низкоэнергетическим пучком фуллерен-металл [Текст] / В.И. Киприч, Г.В. Корнич, Т.М. Оникиенко // Тиждень науки 2013 : щорічна науково-практична конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15–19 квітня 2013 р. : тези доповідей в 5-х т. ? Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т. 1. – С.299.
 4. Ермоленко, А.А. Молекулярно-динамическое моделирование бомбардировки поверхности фуллерита атомами меди и фуллеренами [Текст] / А.А. Ермоленко, Г.В. Корнич // Міжнародний семінар „Взаємодія атомних частинок і кластерів з поверхнею твердого тіла” : програма та тези доповідей, 24–27 вересня 2012 р. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. –  С. 35-36.
 5. Ермоленко, А.А. Моделирование систем низкоэнергетический атом меди (фуллерен) – фуллерит методом молекулярной динамики/ Г.В. Корнич, Е.В. Кривцун, В.Н. Кузина // Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2013) : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 13–16 березня 2013 р. ? Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Академія наук вищої школи України, Запорізька обласна державна адміністрація, Класичний приватний університет. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – С. 100–101.

 

 1. Бова А. А., Гребенюк С. Н., Юречко В. З.- Напряженно-деформированное состояние эластомерных конструкций при абразивно-усталостном износе//Изв. Саратовского  ун-та. Нов. сер. Сер. Математика, Механика, Информатика. - Саратов, 2014. -  Т. 14, вып. 4, ч. 1. – С. 455–463. 
 2. Бова А. А., Гребенюк С. Н., Юречко В. З. Напряженно-деформированное состояние резинометаллической сейсмоопоры//Вестн. Самарского  гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. - Самара, 2014. - №2(35). - С. 64-81.    
 3. Широкорад Д.В., Корніч Г.В.Эволюция изолированных кластеров меди под действием низкоэнергетической бомбардировки ионами Ar//   ФТТ, Изд. «Наука», 2014, Т.56, вып. 12, С. 2475 — 2479.
 4. Широкорад Д.В., Корніч Г.В.Evolution of Isolated Copper Clusters under Low Energy Argon Ion Bombardment//Physics of the Solid State, Springer, 2014, Vol. 56, No. 12, pp. 2568 — 2572.
 5. Бова Г. А., Гребенюк С. М. Визначення напружено-деформованого стану гумової труби на основі уточненої моментної схеми скінченного елемента//   Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 22. – С. 67–79.
 6. Богданова Е. Н., Шамровский А. Д. Решение контактных задач теории упругости c использованием дискретного элемента конечных размеров//Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2014.- Т.3, № 7 (69). - С. 41-45.       
 7. Бова А. А., Гребенюк С. Н. Уточненная моментная схема конечного элемента для слабосжимаемых материалов//Материалы Х Междунар. конф. по неравновесным процессам в соплах и струях 25-31 мая 2014 г., Алушта – М.: Изд-во МАИ, 2014. – С. 344–347.
 8. Широкорад Д.В., Корніч Г.В.       Молекулярно-динамическое моделирование кластеров меди под воздействием ионной бомбардировки ионами аргона//Тези докладів XLIV міжнародної Туліновскої конференції з фізики взаємодії заряджених частк з кристалами. МДУ ім. Ломоносова.  М.: Университетская книга, 2014. - С. 85.        
 9. Бова Г. А. Підвищення точності розв’язків моментної схеми скінченного елемента для слабкостисливих матеріалів// Тиждень науки-2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т.2 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 153–154.
 10. Богданова Є.М. Розвязання контактних задач теорії пружності за допомогою дискретних моделей//Тиждень науки-2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т.2 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 160.
 11. Корніч Г.В., Широкорад  Д.В.Молекулярно-динамическое моделирование свободных кластеров меди под действием низкоэнергетической ионной бомбардировки//         Тиждень науки-2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т.2 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 163–164.         
 12. Юречко В. З., Гребенюк С. Н., Бова А. А. Визначення­ напружено-деформован­ого стану гумової плити на основі моментної схеми скінченног­о елемента / VII Международ­ная научная конференци­я "Актуальны­е проблемы механики деформируе­мого твердого тела". - Донецк-Мелекино, 11-14 июня 2013 года.
 13. Бова А. А. Напружено-деформован­ий стан гумових конструкці­й на основі моментної схеми скінченног­о елемента / Актуальні проблеми математики­ та інформатик­и: Збірка тез доповідей Четвертої Всеукраїнс­ької, одинадцято­ї регіональн­ох наукової конференці­х молодих дослідникі­в. - Запоріжжя:­ ЗНУ, 2013. - с. 42-43.
 14. Гребенюк С. Н., Юречко В. З., Бова А. А. Визначення­ напружено-деформован­ого стану гумової труби в умовах нелінійног­о деформуван­ня // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международ­ной научно-практическ­ой конференци­и " Современны­е проблемы и пути их решения в науке, транспорте­, производст­ве и образовани­и 2013 ". – Одесса.
 1. Верес Н.І. , Романиченко Г.В.Оцінка ефективності діяльності некомірційної організації за допомогою системи збалансованих показників//Тези доповідей XII міжнародної науково-практичної конференції  «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем», Дніпропетровський національний ун-т ім. Олеся Гончара, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Ін-т прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ» МОН України та НАН України, 19-21 листопада 2014 р.—С. 36 —37.
 2. Рябенко А.Е., Терещенко Э.В., Качан И.И. Теоретико-графовое моделирование формирования малых рабочих групп//Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 16-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2014, Київ, 26-30 травня 2014 р. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2014. – С.  258 — 259.
 3. Ryabenko A.E., Belaya N.I., Kravets N.G. Estimation of results of the use of methodology of finding the optimal structure of investments in banking metal//Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 2 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. - S. 315-318.
 4. Денисенко А.И., Морозов Д.С. Моделирование конвективного охлаждения пластинчатого радіатора. Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї : матерiали 14-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2012, Київ, 24 квiтня 2012 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2012. – 443 с. – Текст: укр., рос., англ.с. 52.
 5. Денисенко А.И., Насальский В.В. Моделирование загрязнения русла Днепра промышленными стоками. Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 15-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2013, Київ, 27-31 мая 2013 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2013. – 516 с. – Текст: укр., рос., англ.
 6. Подковаліхіна О.О., Величко І.Г. Застосування перетворення Фур’є до фінітних функцій // Тиждень науки – 2013: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). Запоріжжя : ЗНТУ, 2013.

Студенти кафедри приймають активну участь у наукових дослідженнях. Результати досліджень доповідаються на щорічних звітних науково-технічних конференціях. Далі наведено деякі останні роботи студентів:

1. Прогнозування часових рядів з використанням нечітких множин
Доповідач – студ. гр. КНТ – 819 Л.О. ЛИТВИНЕНКО
Автори –доц. Н.І. БІЛА, студ. гр. КНТ – 819 Л.О. ЛИТВИНЕНКО

2. Комп`ютерний аналіз структурного стану дисперсних систем
Доповідач – студ. гр. ІФ – 412 А.С. ПЕТРИЧЕНКО
Автори –доц. Л.О. ПАРХОМЕНКО, студ. гр. ІФ – 412 А.С. ПЕТРИЧЕНКО

3. Створення прототипу інтернет-магазину з модулем аналізу продаж
Доповідач – студ. гр. КНТ – 819 О.В. АЗАРЦЕВ
Автори – доц. О.І. ДЕНИСЕНКО, студ. гр. КНТ – 819 О.В. АЗАРЦЕВ

4. Постановка оптимізаційної задачі формування 2-елементних цільових груп виконавців
Доповідач – студ. гр. КНТ – 819 І.І. КАЧАН
Автори – доц. А.Є. РЯБЕНКО, студ. гр. КНТ – 819 І.І. КАЧАН

5. Суб`єктивна психофізіологічна модель індивідуума в середовищі соціуму
Доповідач – студ. гр. КНТ – 810 О.В. ЛИТВИНЕНКО
Автори – доц. Е.В.ТЕРЕЩЕНКО, студ. гр. КНТ – 810 О.В.

6. Оцінка ефективності діяльності некомерційної організації за допомогою системи збалансованих показників
Доповідач – студ. гр. КНТ – 810 Н.М. ВЕРЕС
Автори – доц. Е.В.ТЕРЕЩЕНКО, студ. гр. КНТ – 810 Н.М. ВЕРЕС

7. Побудова експертної системи по обробці заявок на отримання ліцензії по користуванню радіочастотними хвилями
Доповідач – студ. гр. КНТ – 819 О.В. БІГЄЄВ
Автори – доц. О.О. ПОДКОВАЛІХІНА, студ. гр. КНТ – 819 О.В. БІГЄЄВ

8. Порівняльний аналіз алгоритмів кластерізації чітких та нечітких моделей
Доповідач – студ. гр. КНТ – 810 І.О.ШКУРОПАТ
Автори – доц. Н.І. БІЛА, студ. гр. КНТ – 810 І.О.ШКУРОПАТ

9. Використання карт Кохонена для кластерізації даних
Доповідач – студ. гр. КНТ – 810 К.Є. ПОПОВ
Автори – доц. Н.І. БІЛА, студ. гр. КНТ – 810 К.Є. ПОПОВ

10. Прогнозування часових рядів з використанням нейронних мереж
Доповідач – студ. гр. КНТ – 810 А.Ю. КОЛІСНИЧЕНКО
Автори – доц. Н.І. БІЛА, студ. гр. КНТ – 810 А.Ю. КОЛІСНИЧЕНКО

11. Дослідження впливу попередньої обробки даних на якість прогнозування часових рядів
Доповідач – студ. гр. КНТ – 810 Е.Ю. АЛЕЙНІКОВА
Автори – доц. Н.І. БІЛА, студ. гр. КНТ – 810 Е.Ю. АЛЕЙНІКОВА

12. Роль інформації в економіці. Інформаційні технології у сучасному світі
Доповідач – студ. гр. ФЕУ – 513 Є.А. ДЬОРДІЙ
Автори – старш. викл. Г.В. РОМАНІЧЕНКО,
студ. гр. ФЕУ – 513 Є.А. ДЬОРДІЙ

13. Оптимізація складу шихти методами лінійного програмування (Оптимизация состава шихты методами линейного программирования)
Доповідач – студ. гр. ІФ- 212 А.В. ОСАДЧА
Автори –доц. В.Г. ВИШНЕВСЬКА, студ. гр. ІФ-212 А.В. ОСАДЧА

14. Застосування ЕТ Ехсеl для аналізу фазо дисперсних матеріалів
Доповідач – студ. гр. ІФ-412 А.С. ПЕТРИЧЕНКО
Автори –доц. Л.О.ПАРХОМЕНКО, студ. гр. ІФ-412 А.С. ПЕТРИЧЕНКО

15. Алгоритм реберного зважування графу
Доповідач – студ. гр. ІОТ-811 М.В. ЦУГУЙ
Автори – доц. В. П. ПІНЧУК, студ. гр. ІОТ-811 М.В. ЦУГУЙ

16. Розробка РНР-скриптів для інтернет-кав`ярень
Доповідач – студ. гр. ІОТ-811 М.В. ЦУГУЙ
Автори – доц. О.І. ДЕНИСЕНКО, студ. гр. ІОТ-811 М.В. ЦУГУЙ

17. Дослідження особливостей структури ринку банківських металів України
Доповідач – студ. гр. М-122 К.С. ПЛЕВАКА
Автор – студ. гр. М-122 К.С. ПЛЕВАКА

18. Інформаційні технології та їх роль у сучасному житті
Доповідач – студ. гр. ФЕУ-512 М. В. КАБАК
Автори – старш. викл. Г.В. РОМАНІЧЕНКО, студ. гр. ФЕУ-512 М.В. КАБАК

19. Методи чисельного диференціювання функцій, заданих з похибкою
Доповідач – студ. гр. ІОТ-810 І.О. ШКУРОПАТ
Автори – доц. Н.І. БІЛА, студ. гр. ІОТ-810 І.О. ШКУРОПАТ

20. Математичне моделювання енергозберігаючих технологій при опалені житлових будинків
Виконавець – студ. гр. ІОТ – 817 І. ШАМАЙДА
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. О. І. ДЕНИСЕНКО

21. Дослідження стійкості кругової орбіти в центральному полі з потенціалами k/rn по відношенню до малих коливань
Виконавець – студ. гр. ІОТ – 819 А. М. СОКОЛОВА
Науковий керівник – старш. викл. О. В. КРИВЦУН

22. Отримання та дослідження λ-однорідних графів
Виконавець – студ. гр. ІОТ – 817 Д. Д. ЧІРТУЛОВА
Студ. гр.. ІОТ – 817 К. Ю. КОНДРАШЕВА
Науковий керівник - канд. фіз. мат наук, доц. В. П. ПІНЧУК

23.    Кластерізація методом інкрементальних сфер та його застосування у дослідженнях графів
Виконавець – студ. гр. ІОТ – 817 Д. В. ШИРОКОРАД
Науковий керівник – канд. фіз. мат наук, доц. В. П. ПІНЧУК

24.    Використання нейронних мереж для відновлення профілів в концентрації домішка при пошаровому аналізі
Виконавець – студ. гр. ІОТ – 817 Д. В. ШИРОКОРАД
Науковий керівник – д-р фіз. мат наук, проф. Г.В.КОРНІЧ

25.    Реалізація принципів CRM в інформаційних системах
Виконавець – студ. гр. ФЕУ – 511 К. В. АТАМАНЮК
Науковий керівник – старш. викл. Г. В. РОМАНІЧЕНКО

Сторінки