Ви є тут

Головна

Мета:дати майбутньому фахівцеві навички для послідовного самостійного виконання креслень обладнання що складають головну частину спроектованих інтер'єрів. 

завдання: вивчення основних принципів конструктивної будови обладнання інтер'єрів та з'єднання їх окремих деталей.

знати: 

 • основні правила оформлення креслень обладнання;
 • основні типи,види конструкцій за будовою, та за використаним матеріалом;
 • основні види з'єднання окремих деталей конструкції обладнання;
 • основні правила креслення та конструювання складної пластики з гіпсокартону;
 • основні правила побудови греко-римської ордерної системи на прикладі аркади і портику;
 • основні правила конструювання сходів;
 • основні правила розрахунків сходів для жилого будинку та громадських інтер'єрів;
 • основні правила з'єднання окремих деталей конструкції сходів залежно від вибору конструкційного матеріалу;
 • основні правила конструювання обладнання для інтер'єрів торгівлі;
 • основні правила креслення та конструювання мансардних просторів;
 • основні правила конструювання басейнів;
 • основні правила конструювання виставкового обладнання; 
 • основні правила конструювання обладнання з використанням нових екологічних технологій.

вміти: 

 • визначити тип конструкцій обладнання та його раціональність для подальшого конструювання;
 • проаналізувати доцільність використаного конструктивного та обробного матеріалів;
 • виконати розрахунки будови обладнання для застосування в кресленнях обладнання; 
 • розрахувати ордер для оздоблення простору інтер'єру.

Викладач: Пасічна Тетяна Олександрівна

3 курс

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Напрям підготовки  6.020207 «Дизайн»
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 135 5,6-й 5,6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -5,6

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр - -
Практичні, семінарські
56 год.  12год.
Лабораторні
 - -
Самостійна робота
79 год. 123 год.

Індивідуальні завдання:

Інше:

Вид контролю: 

1 модуль-залік

2модуль-залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 33% до 67%

для заочної форми навчання - 6%до94%

Розподіл балів, які отримують студенти

для заліку  у 1 Модулі

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
Т1 Т2 Т3 100
70 30 100

Т1,Т2...Т9 - теми змістових модулів

для заліку  у 2 Модулі

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
Т1 Т2 100
100 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

 

4 курс

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3,5 Галузь знань 02"Культура і мистецтво"

 

Нормативна 
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Дизайн інтер'єру

Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 126 7,8-й 7,8,9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -2,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр 22 год. 8 год.
Практичні, семінарські
 28 год.  28 год.
Лабораторні
- -
Самостійна робота
76 год. 90 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:

1 модуль-залік

2 модуль-іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 36% до 64%

для заочної форми навчання - 6%до94%

Розподіл балів, які отримують студенти

для заліку  у 1 Модулі

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
Т1 Т3 100
100 100

Т1,Т2...Т9 - теми змістових модулів

для іспиту  у 2 Модулі

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест

(екзамен)

Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
Т1 Т3 100 100
100 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного  складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни