Ви є тут

Головна

Напрями науково-дослідної роботи кафедри (за останні 20 років):

Тематика держбюджетної НДР. Етапи. Керівник.

06210 Особистість у сучасному суспільстві: теоретико-методологічні та соціологічні аспекти. (2000-2003 рр.)

 1. Методологічні критерії суспільної орієнтації особистості у сучасних умовах.
 2. Соціально-психологічний портрет і аналіз розвитку особистості поч. ХХІ ст.
 3. Особливості діалектичного аналізу освіти й виховання у рамках ринкових відносин.

(зав. каф., доц. Повзло О.М.)

05813 Проблема людини у сучасній Україні. (2003-2006 рр.)

 1. Проблема людини як предмет філософського дослідження. Особливості осмислення людини у ситуації сучасної України.
 2. Людина сучасної України в системі філософського знання: культурологічні, соціологічні, психологічні, релігієзнавчі і інші аспекти теоретичного та прикладного аналізу.
 3. Філософські, культурологічні, релігіє-знавчі, психологічні й інші моделі, концепції, висновки, щодо розуміння людини у ситуації сучасної України початку ІІІ тис.

(зав. каф., доц. Бондаренко О.В.)

05816 Людина та світ: сучасний погляд. (2006-2009 рр.)

 1. Людина та світ як світоглядна проблема: філософська традиція та сучасність.
 2. Людина в сучасному світі: філософські, культурологічні, релігієзнавчі, психологічні та соціологічні проблеми дослідження.
 3. Людина й світ – перспективи та очікування, погляд у майбутнє.

(зав. каф., доц.Бондаренко О.В.)

06419 Людина. Культура. Світ. (2009-2012 рр.)

 1. Проблема культури як особливого середовища, що опосередковує стосунки людини та світу.
 2. Окремі виміри культурного життя у стосунках людини та світу.
 3. Сучасні виклики людству й можливості культури у знаходженні відповідей.

(зав. каф.,проф. Бондаренко О.В.)

06312 Світогляд особистості на межі тисячоліть. (2012-2015 рр.)

 1. Особливості трансформації ключових компонент світогляду у ХХІ ст.
 2. Специфіка світоглядних орієнтацій у світі та Україні: порівняльний аспект.
 3. Зміни світоглядних настанов у контексті вікових груп.

(зав. каф., проф. Бондаренко О.В.)

06315 Компетентнісний підхід до викладання соціогуманітарних дисциплін у технічному університеті.(2015-2018 рр.)

(зав. каф.,проф.  Бондаренко О.В.)

 1. Аналіз особистісних, соціальних та організаційних чинників формування соціогуманітарних компетенцій майбутніх фахівців технічного спрямування.
 2. Розробка моделі соціогуманітарних компетенцій майбутніх фахівців технічного спрямування.
 3. Підходи і методи формування соціогуманітарних компетенцій майбутніх фахівців технічного спрямування.

Напрями наукової діяльності викладачів кафедри філософії:

Проф. Бондаренко О.В.  -
наукові розвідки за напрямками: філософія та соціологія проблематики ментального, економічна ментальність, українська національна ментальність, українська національна економічна ментальність.

Доц. Арсеньєва Г.О.  -
наукові розвідки за напрямками: історія філософії, сучасна європейська некласична філософія, психологія, методика викладання у вищій школі.

Доц. Бондаревич  І.М.  -
наукові розвідки за напрямками: дослідження у галузі - філософська антропологія та філософія культури; соціальна філософія; філософія освіти.

Доц. Головко  Л.В.  -
наукові розвідки за напрямками: дослідження у галузі релігієзнавства, зокрема, формування світогляду студентської молоді; форми і методи викладання у вищій школі.

Доц. Дєвочкіна Н.М.  -
наукові розвідки за напрямками: дослідження у галузі соціальної філософії, психології; методика викладання у вищій школі.

Доц. Ємельяненко Є.О.  -
наукові розвідки за напрямками: феномен маргінальності, проблеми маргіналізації суспільства, проблеми етногенезу та походження мов, метафізика мови, проблеми свідомості та мови у феноменології, екзистенційність постмодерного сприйняття та творення світу у різних сферах (мистецтва, релігії, науки, способу життя тощо).

Ст. викл. Коваль В.М.  -
наукові розвідки за напрямками: дослідження у галузі соціальної філософії, філософії освіти, методи і форми викладання у В.Н.З., а також практична робота в етико-естетичному плані.

Ст. викл. Лук’янова О.І.  -
практична робота з молоддю, психологічні проблеми спілкування, нестандартні форми занять.

Доц. Повзло О.М.  -
наукові розвідки за напрямками: дослідження у галузі філософії пізнання, формальної логіки.

Доц. Тарадайко  С.М.  -
наукові розвідки за напрямками: історія філософії й сучасна західна філософія, філософська есеїстика, розвиток авторського сайту, спілкування з читачами: семінари, виступи, соціальні мережі. Телевізійна філософська й суспільно-політична публіцистика.