Ви є тут

Головна

Прізвище: Плинокос

Ім'я: Дмитро

По батькові: Дмитрович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-3004-0279 

 

Освіта: вища

...

 • Запорізький національний технічний університет, 2002, спеціальність за дипломом – «Міжнародні економічні відносини», кваліфікація за дипломом – Фахівець з «Міжнародних економічних відносин»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.03 «економіка та управління національним господарством»: тема - «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ», дисертацію захистив у 2014 році у спеціалізованій вченій раді Кіровоградського національного технічного університету.

Наукові інтереси:

 • Міжнародна економіка
 • Глобальна економіка
 • Управління людськими ресурсами
 • Державне регулювання економіки
 • ...

Дисципліни, які викладає:

 • Стратегічне управління людськими ресурсами
 • Електрона комерція
 • Міжнародна економіка
 • Нормування праці 
 • ...

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць:  45 , з них  монографій – 1, навчальних посібників – 1.

 • 1. Плинокос Д.Д. Якість освіти при експорті освітніх послуг // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. ? Тематичний випуск «Інтеграція вищої школи України до європейського та світового освітнього простору». ? Київ, 2012.? Вип. 1 ? С. 511-515
 • 2. Плинокос Д.Д. Запровадження системи менеджменту якості освіти при підготовці кадрів для інших країн // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка та менеджмент, 2015. ? № 11. ? C. 202?206
 • 3. Плинокос Д.Д. Аналіз впливу природного та механічного руху населення на стан трудових ресурсів // Держава та регіони. ? Серія: Економіка та підприємництво, 2015. ? №4(85). ? C. 18-23
 • 4. Левченко О.М., Ткачук О.В., Плинокос Д.Д.  Людський капітал як чинник інноваційного розвитку національної економіки України Держава та регіони. ? Серія: Економіка та підприємництво, 2015. №5 (86). ? C. 3-9
 • 5. Плинокос Д.Д. Інноваційний вимір розвитку вищої освіти України: сучасні реалії та перспективи : [колект. монографія]. / [За заг. ред. д.е.н., проф. О.М. Левченка]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2015. – Ч. І. – 580 с. (розділи  6.1, 6.2, 6.3, 7.4(у співавт.)))
 • ...

 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Плинокос Д.Д. Використання потенціалу регіону для розвитку експорту освітніх послуг // Шляхи підвищення економічної ефективності в умовах реформ : досвід розвинутих та перехідних економік : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (12 квітня 2013 р.) / ред. кол. : В. П. Ільчук [та ін.]. ? Д. : Національний гірничий університет, 2013. ? С. 23?24.
 • 2. Плинокос Д.Д. Державна стратегія розвитку експорту освітніх послуг в Україні // Виробничо-експортний потенціал національної економіки: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 3-4 жовтня 2014 р.)/ за аг. Ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. ? С. 69?71.
 • 3. Плинокос Д.Д. Актуальні проблеми забезпечення якості при експорті освітніх послуг в сучасному освітньому просторі // Актуальні питання організації навчання іноземних студентів у європейському освітньому просторі: матер. Міжнар. наук.-метод. конф. (13-16 травня 2014р.). ? Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014. ? С. 34?36.
 • 4. Плинокос Д.Д. Роль громадських організацій в забезпеченні якості освітніх послуг // Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика // Збірник доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції  (17 квітня 2015 р.) – КНТУ. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2015. – С. 125-127
 • 5. Плинокос Д. Д. Роль громадських організацій у розвитку держави  // Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів: тези доповідей Міжнар. наук. – прак. конф., м. Запоріжжя, 11 листопада 2015 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя: КПУ, 2015. – С. 196-198.
 • ...

 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
  ...

Рік початку діяльності в університеті: 2005.

Мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063 
аудиторія (кабінет): 487
тел.: +380(61)769-84-54
e-mail: ddplynokos@gmal.com
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}