Ви є тут

Головна

Прізвище: Кригульська

Ім'я:  Тетяна

По батькові: Борисівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): {ORCID у вигляді xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

 

Освіта: вища

...

 • Дніпропетровський державний  університет, 1984, спеціальність за дипломом –  «Історія», кваліфікація за дипломом – «історик, викладач історії та суспільствознавства»
 • Запорізька державна інженерна академія, 1998, спеціальність за дипломом – «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – «економіст»
 • Класичний приватний університет, 2009, спеціальність за дипломом – «Менеджмент організацій», кваліфікація за дипломом – «менеджер-економіст»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 07.00.01 «Історія України»: 
  «Діяльність революційних соціал-демократів щодо політичного виховання робітничогшо класу Придніпров'я (1895-1904 рр.)», рік захисту – 1991, Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка

Наукові інтереси:

 • Економічна теорія
 • Регіональна економіка
 • Менеджмент
 • Історія

Дисципліни, які викладає:

 • Історія економіки та економічної думки
 • Політекономія
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка

...

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 86, з них, монографій –1, навчальних посібників – 2..

 • 1. Понятійно-категоріальний апарат проблеми конкурентоспроможності/ Т.Б. Кригульська // Проблемы повышения эффективности  функционирования предприятий различных форм собственности. Сб. научных трудов. Вып.1. Т.1.- Донецк: Институт экономики промышленности НАН  Украины, 2008.- С 89- 98. 
 • 2. Управління трудовими ресурсами регіону на основі концепції людського капіталу / Т.Б. Кригульська // Управління економічним потенціалом регіону  Зб. матеріалів н міжрегіональної науково-практичної конференції, ЗНУ, 29 жовтня. 2009 р.- Запоріжжя: ЗНУ, 2009.-С.73-75. 
 • 3. Інституціональні аспекти дослідження організаційної культури сучасного підприємства / Т.Б. Кригульська // Інституціональний вектор економічного розвитку. Вип.2.- Мелітополь: КПУ, 2009.- С. 21-27. 
 • 4. Політика управління оборотним капіталом як засіб зміцнення  економічного потенціалу підприємства і регіону/ Т.Б. Кригульська // Управління потенціалом регіону. - Запоріжжя: ЗНУ, 2010.- С.52-54.
 • 5. Деякі проблеми структуризації організаційної культури підприємства / Т.Б. Кригульська // Держава і регіони. Економіка і підприємництво. - 2010.- №3.- С.148-156 
 • 6. Організаційна культура як чинник розвитку потенціалу підприємства / Т.Б. Кригульська // Організаційно-економічні засади розвитку потенціалу соціально-економічних систем: монографія /  [За ред. Л.С.Головкової ] - Запоріжжя: КПУ,2011.-С.163 –180. 
 • 7. Удосконалення інноваційної складової методики оцінювання економічного потенціалу регіону/ Т.Б. Кригульська // Управління потенціалом регіону. - Запоріжжя:  ЗНУ, 2011.- С.64-66. 
 • 8. Критерії оцінювання інноваційного розвитку в сучасних умовах   / Т.Б. Кригульська // Формування ефективних механізмів господарювання  в умовах сучасної економіки: Теорія і практика господарювання. 17-18 листопада 2011. Міжнародна науково-практична конференція. Тези доповідей у двох частинах. Ч.2.- Запоріжжя: КПУ,2011.- С.203-206. 
 • 9. Інноваційна активність як чинник сталого розвитку українського суспільства в умовах трансформаційних змін / Т.Б. Кригульська //Україна: Схід - Захід  - проблеми сталого розвитку : матеріали другого туру Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 листопада 2012 р. Т.2.--Львів: РВВ НТТУ, 2012.- С. 89-91 
 • 10. Реструктуризація регіональної економіки: особливості  в умовах глобалізаційних процесів / Т.Б. Кригульська  // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 року // Редкол.: Ю.М.Внуков (відповід ред.) та ін.- Т.3 .   - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - С.204-206 ( 410 с). 
 • 11. Модернізація ринку праці в системі інноваційної економіки / Т.Б. Кригульська //Тиждень науки. Тези доповідей  науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 року // Редкол.: Ю.М.Внуков (відповід ред.) та ін.- Т.3 .   - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - С.204-206 . 
 • 12. Формування сприятливого інвестиційного клімату як напрямок інвестиційної політики держави / Т.Б. Кригульська  //  Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-економічного та інноваційного розвитку. Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2014 року) — КНТУ.- Кіровоград: КОД, 2014.- С.124-125. 
 • 13. Культурний феномен в організаційному розвитку  та системі менеджменту сучасного підприємства  / Т.Б. Кригульська  // Матеріали доповідей учасників У Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми економіки та управління в промислових регіонах”, 15-16 травня 2014 р./ Відповід. ред. П.В.Гудзь.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- С.40-42.
 • 14. Нові здобутки в галузі економічної теорії / Т.Б. Кригульська  // Збірник наукових доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів, 14-18 квітня 2015 року// Редкол.: Ю.М.Внуков (відповід ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.- С. 
 • 15. Управленческие аспекты использования культурного феномена в обеспечении устойчивого развития / Т.Б. Кригульская //„Aspecte ale dezvolt?rii poten?ialului economico-managerial în contextul asigur?rii securit??ii na?ionale’’, conferin?? ?tiin?ific? interna?ional? (2015 ; B?l?i). Conferin?a ?tiin?ific? interna?ional? dedicat? anivers?rii a 20 de ani a înv???mîntului economic la USARB „Aspecte ale dezvolt?rii poten?ialului economico-managerial în contextul asigur?rii securit??ii na?ionale”, 6 iulie 2015, B?l?i / col. red.: Tcaci Carolina [et al.]. – B?l?i : S. n., 2015 (Tipografia din B?l?i). – 656 p.-  р.28-36.

Участь у конференціях:

 • 1. Кригульська Т.Б. Періодизація процесу еволюції маркетингових концепцій/ Т.Б.Кригульська // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: матер. IV Міжрегіон. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 27-28 травня 2011 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С. 235-237.
 • 2. Кригульська Т.Б.Критерії оцінювання інноваційного розвитку в сучасних умовах   / Т.Б. Кригульська // Формування ефективних механізмів господарювання  в умовах сучасної економіки: Теорія і практика господарювання. 17-18 листопада 2011,м.Запоріжжя, Класичний приватний університет, Міжнародна науково-практична конференція. Тези доповідей у двох частинах. Ч.2.- Запоріжжя: КПУ,2011.- С.203-206. 
 • 3. Кригульська Т.Б.Інноваційна активність як чинник сталого розвитку українського суспільства в умовах трансформаційних змін / Т.Б. Кригульська //Україна: Схід - Захід  - проблеми сталого розвитку : матеріали другого туру Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 листопада 2012 р. Т.2.--Львів: РВВ НТТУ, 2012.- С. 89-91
 • 4. Кригульська Т.Б.Організаційна культура в системі чинників підвищення ефективності управління розвитком підприємств регіону./ Т.Б. Кригульська // Проблеми управління економічним потенціалом регіонів: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, 31 жовтня 2013 р.: Запорізький національний університет.- Запоріжжя: ЗНУ, 2013.- С.27-29. 
 • 5. Кригульська Т.Б. Формування сприятливого інвестиційного клімату як напрямок інвестиційної політики держави / Т.Б. Кригульська  //  Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-економічного та інноваційного розвитку. Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2014 року) — КНТУ.- Кіровоград: КОД, 2014.- С.124-125. 
 • 6. Кригульська Т.Б. Культурний феномен в організаційному розвитку  та системі менеджменту сучасного підприємства  / Т.Б. Кригульська  // Матеріали доповідей учасників У Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми економіки та управління в промислових регіонах”, 15-16 травня 2014 р./ Відповід. ред. П.В.Гудзь.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- С.40-42. 
 • 7. Кригульська Т.Б. Управленческие аспекты использования культурного феномена в обеспечении устойчивого развития / Т.Б. Кригульская //Аспекты развития экономико-управленческого потенциала в контексте обеспечения национальной безопасности. Материалы Международной научной конференции, посвященной 20-летию экономического образования в Бельцком Университете «Алеку Руссо», 6 июля  2015, Бельцы, Республика.- Бельцы:  Молдова.- Бельцы: Бельцкий Университет «Алеку Руссо», 2015.- С.114-121 

Рік початку діяльності в університеті: 2010 р.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (читає і перекладає без словника)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 487
тел.: +380(61)769-84-54
e-mail: 
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}