Ви є тут

Головна

Прізвище:   Горбань

Ім'я: Світлана

По батькові: Федорівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): {ORCID у вигляді xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

Освіта: вища

...

 • Запорізький державний університет, математичний факультет, рік закінчення – 1989, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Математика», спеціалізація «Обчислювальна математика», кваліфікація за дипломом – математик, викладач.
 • Запорізький державний університет, факультет післядипломної освіти, рік закінчення – 2000, спеціальність «Фінанси», кваліфікація за дипломом  –  економіст.

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.02.04 «Механіка деформованого твердого тіла». Тема дисертації: “Гідропружні коливання та звуковипромінювання трьохшарових платівок та оболонок”, рік захисту – 1993,  Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря.

Наукові інтереси:

...

 • Статистичний аналіз економічних процесів.
 • Розвиток демографічних процесів.

Дисципліни, які викладає:

...

 • Cтатистика,  
 • Демографія
 • Основи наукових досліджень
 • Статистика праці

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: - 90, з них 72 статей та тез,  методичних розробок - 18,  навчальних посібників – 2..

...

 • 1. Горбань С.Ф. Демографічна криза в Україні: проблеми і напрями протидії / С.Ф. Горбань // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки , Випуск 5,Ч.3, 2014, С. 215-218.
 • 2. Горбань С.Ф. Аналіз демографічної ситуації в Україні: головні проблеми та шляхи їх вирішення / С.Ф. Горбань, К.О. Соколова // Науково-практичний журнал Регіональна економіка та управління №4(07) , 2015, С.68-71.
 • 3. Горбань С.Ф. Проблеми і шляхи активізації інвестиційної політики в Україні: регіональний аспект / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // Журнал «Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції» №13(2),Т.1, 2014, С.39-44.
  4. Горбань С.Ф. Особливості функціонування інноваційних кластерів в Україні / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // Науково-теоретичний журнал “Наука й економіка” Хмельницького економічного університету, Випуск 3(35), 2014, С.224-230.
  5. Горбань С.Ф. Шляхи забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського сектору економіки України / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // Збірник наукових праць «Економічний простір»  №92, 2014, С. 101-114.
  6. Горбань С.Ф. Сучасний стан та шляхи забезпечення розвитку людського капіталу в Україні / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // Міжнародний науково-практичний журнал "Економіка та держава" №9, 2013 С.37-41.
  7. Горбань С.Ф. Діагностика мотивації праці персоналу на підприємстві / С.Ф. Горбань // «Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності». Збірник наукових праць. Маріуполь, 2012, Випуск1, Том1, С. 69-74.
  8. Горбань С.Ф. Інвестиційна діяльність комерційних банків України на фондовому ринку / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // Науково –теоретичний журнал «Наука й економіка» Хмельницького економічного університету. Випуск 2(22), 2011. - С.16-20.
  9. Горбань С.Ф. Шляхи забезпечення зростання зайнятості у Запорізькому регіоні / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // Науковий журнал Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України  Вип.15, Тернопіль, 2010. - С.39-42. 
  10. Горбань С.Ф. Інноваційний потенціал України: проблеми та можливості  /С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // Науковий журнал Вчені записки КІПУ (економічні науки). Випуск № 25 - Сімферополь: НІЦ КІПУ, 2010. –С.111-115.
  11. Горбань С.Ф. Роль освіти в розвитку економіки знань / С.Ф. Горбань // Сборник научных трудов «Проблеми повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности», Выпуск 1, Т.1 НАУ, Институт экономики промышленности, Донецьк, 2008. С.292-300.
  12. Горбань С.Ф. Корпоративний університет: світові тенденції, українські реалії / С.Ф. Горбань, А.І Мелещенко //«Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 240 Том V, ДНУ, 2008.- С.1146-1153.
  13. Горбань С.Ф. Інноваційний розвиток інтелектуального потенціалу як складова економіки знань / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // Регіональний збірник наукових праць «Прометей» Випуск 2(23): Донецьк, 2007 – С.110-114. 
  14. Горбань С.Ф. Шляхи реалізації основних принципів Болонської декларації / С.Ф.  Горбань, О.О. Васильєва, В.О Толок // Проблеми освіти , випуск № 45, 2005, С.3-8.
  15. Горбань С,Ф. Оцінка імпорту нетрадиційних технологій в сільському господарстві / С.Ф. Горбань, Н.М. Куреда // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Спец. випуск №3(12) том1, Миколаїв, 2001. С.518-523.
  16. Горбань С.Ф. Тенденції розвитку фармацевтичного ринку України / С.Ф. Горбань, Н.М. Куреда // Вісник національного університету “Львівська політехніка”№416, Логістика, Львів,2001, С. 145-150.
  17. Горбань С.Ф. Проблеми кредитування підприємств реґіону / С.Ф. Горбань, Н.М. Коваленко // Вісник азовського інституту управління №3 “Стратегії та технології стійкого розвитку реґіону”, Бердянськ, 2001, С.26-35.
  18. Горбань С.Ф. Механизм определения конкурентоспособности авиапродукции на внешних рынках / С.Ф. Горбань, Н.М. Куреда // Весник Харьковского государственного политехнического университета. Выпуск № 122, ХГПУ, 2000. С.84-88.
  19. Горбань С.Ф Обучение бизнесу как фактор успешного развития малого и среднего предпринимательства в Украине. / С.Ф. Горбань, Л. С. Кутідзе // Приложение №4(9) к научному журналу “Персонал” №2(56), 2000. С.135-137.
  20. Горбань С.Ф. Применение метода Галеркина к расчету гидроупругих колебаний трехслойных пластин / С.Ф. Горбань // Сборник научных трудов, посвященных 10-летию ЗГУ. Математика, физика. Запорожье ,1995.
  21. Горбань  С.Ф. К расчету вынужденых колебаний и звукоизлучения пластинчатых элементов. / С.Ф. Горбань , С.Н. Бешенков // Деп. В ГНТБ Украины 17.07.95 №1846 - Ук 95, РЖ «Механика».
  22. Горбань С.Ф. Влияние сжимаемости заполнителя и характера контакта слоев на гидроупругие колебания трехслойных пластин / С.Ф. Горбань, Т.Д. Волкова // Деп. В ГНТБ Украины 18.04.94 №730 УК 94 РЖ «Механика».
  23. Горбань С.Ф. Анализ излучения звука многослойными цилиндрическими оболочками / С.Ф. Горбань //    Прикладная механика 1992, Т.28  №11. 
  24. Горбань С.Ф. Гидроупругие колебания и звукоизлучение цилиндрических оболочек конечной длины // С.Ф.Горбань,  С.Н Бешенков // Изв. Российской АН Механика твердого тела. 1992 №3.
  25. Горбань С.Ф. Звукоизлучение ограниченых трехслойних пластин в жидкостин / С.Ф. Горбань. С.Н. Бешенков // Акустический журнал, 1991 Т.37 вып 6.
  26. Горбань С.Ф. Прохождение звука через прямоугольную трехслойную пластину / С.Ф. Горбань // Деп. В УкрНИИНТИ 02.01.91. № 48-УК 91 РЖ «Механика».
  27. Горбань С.Ф. Одномерные гидроупругие колебания трехслойных пластин / С.Ф Горбань, С.Н. Бешенков // Прикладная математика и механика, 1991 Т.55 №3.
  28. Горбань С.Ф. К расчету поперечных колебаний круговых трехслойных пластин/ С.Ф. Горбань , С.Н Бешенков, Г.А. Карякин // Сопротивление материалов и теория сооружений,1991 №58.
  29. Горбань С.Ф. Излучение звука при вынужденных колебаниях круглой пластины /  С.Ф. Горбань, С.Н. Бешенков // Прикладная механика 1990,Т.26 №2.
  30. Горбань С.Ф. Кавитационное взаимодействие круглых пластин с волной давления в жидкости / С.Ф. Горбань,  Г.А. Карякин  // Сборник научных трудов «Прикладные задачи математики и физики» Киев. УМК ВО ,1988.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Горбань С.Ф., Соколова К.О  Напрями поліпшення якості життя населення в Україні / С.Ф. Горбань, К.О. Соколова // Збірник тез  конференції «Актуальні питання соціально-економічного розвитку держави, регіону та підприємства», м. Львів 27-28 листопада 2015 року.
  2. Горбань С.Ф. Пріоритетні напрями регулювання ринку праці в Україні / С.Ф. Горбань // Тиждень науки – 2015: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 2015р.)
  3. Горбань С.Ф. Дослідження рівня людського капіталу в Україні та шляхи його розвитку / С.Ф. Горбань, П.М. Бодряга // Тиждень науки – 2015: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 2015р.)
  4. Горбань С.Ф. Аналіз демографічної ситуації в Україні: головні проблеми та способи їх вирішення / С.Ф. Горбань, К.О. Соколова // Тиждень науки – 2015: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 2015р.)
  5. Горбань С.Ф. Мотиваційні механізми управління персоналом підприємства / С.Ф. Горбань, Д.Е. Веремієнко // Тиждень науки – 2015: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 2015р.)\
  6. Горбань С.Ф. Дослідження проблем зайнятості жінок в Україні / С.Ф. Горбань, К.С. Дирибян-Дика // Тиждень науки – 2015: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 2015р.)
  7. Горбань С.Ф. Удосконалення системи організації праці на підприємстві/ С.Ф. Горбань, Д.В. Крамаренко // Тиждень науки – 2015: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 2015р.)
  8. Горбань С.Ф. Проблеми та напрями розвитку людського капіталу в Україні / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // Міжнародна науково-практична конференція «Cоціально-економичні реформи в контексті глобалізації та євроінтеграції», м Львів, 31 січня 2014. С.38-41
  9. Горбань С.Ф. Пріоритетні напрями розвитку людського капіталу / С.Ф. Горбань // Тиждень науки – 2014: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 2014р.)
  10. Горбань С.Ф. Дослідження мотивації праці управлінського персоналу / С.Ф. Горбань, М.С. Педченко //Тиждень науки – 2014:зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 2014р.). 
  11. Горбань С.Ф. Удосконалення системи оцінки трудового потенціалу підприємства / С.Ф. Горбань, Д.О. Фомін // Тиждень науки – 2014:зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 2014р.). 
  12. Горбань С.Ф. Вплив освітніх тенденцій в Україні на якість людського капіталу / С.Ф. Горбань // Тиждень науки – 2013: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 2013р.) 
  13. Горбань С.Ф. Напрями забезпечення розвитку людського капіталу в Україні / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку економіки в контексті глобальних викликів», м. Одеса 19-20 вересня 2013 р.
  14. Горбань С.Ф. Об’єктивна оцінка персоналу - запорука успіху підприємств/ С.Ф. Горбань, Н.В. Клімова //Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції 25 листопада 2011р.- С.110-111. 
  15. Горбань С.Ф. Дослідження стану ринку праці у Запорізькому регіоні / С.Ф. Горбань // Тиждень науки – 2008: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квіт. 2008р.). В 4 т. Т. 3 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С. 267-269.
  16. Горбань С.Ф. Стан та перспективи інвестиційного розвитку Запорізького регіону / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економіки та управління підприємством», 23-24 лютого 2007р.- Жовті Води. - С.28-32.
  17. Горбань С.Ф. Інтеграція банківської системи України у світовий фінансовий простір / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак .//Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики ХХІ століття», 19-20 квітня 2007, м. Луцьк.- С.89-93.
  18. Горбань С.Ф. Роль і місце середнього класу в соціальній структурі України / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак  // Тези ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції "Бар'єри та можливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні", м. Київ, 7-8 грудня 2006р С 54-57.
  19. Горбань С.Ф. Регіональні особливості розвитку малого бізнесу в запорізькій області / С.Ф. Горбань , О.В. Чумак // IV Международная научно-практическая конференция «Проблемы планирования производства в условиях перехода к рынку», г. Алушта, 29 сентября- 1 октября 2006.
  20. Горбань С.Ф. Напрями інноваційного розвитку України в контексті вступу до Європейського Союзу/ С.Ф. Горбань, О.В. Чумак ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми інтеграції економіки України до ЄС і вступу в СОТ”, м. Судак, 24-26 травня 2006.
  21. Горбань С.Ф. Трансформація розвитку соціально-трудових відносин в Україні в контексті європейської інтеграції / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // ІІ міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції”, м. Луцьк, Волинський інститут економіки і менеджменту,1-3 червня 2006р.
  22. Горбань С.Ф. Інвестиційна привабливість Запорізького регіону  / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // ХУ міжнародна науково-практична конференція “Стратегічний розвиток регіону – економічне зростання та інтеграція”. м. Чернівці ,Чернівецький торгівельно економічний інститут, 11-12 травня 2006.
  23. Горбань С.Ф. Проблеми впровадження інструментів маркетингу на підприємствах/ С.Ф. Горбань// 7 Научно-практическая конференция “Научное обеспечение процессов реформирования економических отношений в услових рыночной економики”, г. Симферополь, 21 квітня 2006. С.31-33.
  24. Горбань С.Ф. Проблеми та перспективи розвитку чорної металургії і Україні   / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції “Проблеми економічної освіти і науковий прогрес”, м. Кривий Ріг, 25 листопада 2005.
  25. Горбань С.Ф. Використання інструментів маркетингу в діяльності промислового підприємства / С.Ф. Горбань, В.Б. Чумак // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Економіка та управління в промисловості”, м. Дніпропетровськ,   26-28 жовтня 2005р. С.65-66.
  26. Горбань С.Ф. Шляхи удосконалення вищої освіти в галузі підприємництва і менеджменту/ С.Ф. Горбань // Матеріали 6-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми науки та освіти", м. Алушта 30 квітня-9 травня 2005.
  27. Горбань С.Ф. Якісна бізнес освіта - запорука успішного розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. /С.Ф. Горбань // Матеріали I Всеукраїнської міждисциплінарної конференції "Бар'єри та можливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні",  Київ,14-15 лютого 2005. 
  28. Горбань С.Ф. МАУП на шляху у Європейський  простір вищої освіти / С.Ф. Горбань, О.О. Васильєва, В.О. Толок // Тези доповідей III міжнародної науково-методичної конференції "Сучасні технології вищої освіти", м. Одеса, Одеська державна академія холоду , вересень 2004 .С.36
  29. Горбань С.Ф. Методи стратегічного управління підприємством на засадах концепції левериджу / С.Ф. Горбань, В.О. Толок , І.О. Деркач // Тезисы докладов II международной научно-практической конференции "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", Харьков, ХАИ,2004,с.160
  30. Горбань С.Ф. Диверсифікація виробництва: мотиви і наслідки / С.Ф. Горбань, О.О. Головань, Н. М. Куреда // Тези доповідей ІІІ міжнародної науково практичної конференції Теорія і практика перебудови економіки м.Черкаси,25-27 листопада 2002.
  31. Горбань С.Ф. Дистанційне навчання в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи / С.Ф. Горбань, О.В. Головашенко // Матеріали 4-ої щорічної міжнародної конференції «Розбудова менеджмент освіти в Україні»,5-7 грудня 2002.
  32. Горбань С.Ф. Фінансові та фіскальні аспекти соціально-економічних проблем реґіону/ С.Ф. Горбань, Н.М. Куреда, С.М. Ногіна // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми удосконалення фінансово кредитного механізму в Україні», м. Запоріжжя 29-30травня 2002, ЗНТУ.
  33. Горбань С.Ф. Вплив митних тарифів на структуру імпорту в Україну/ С.Ф. Горбань, Н.М. Куреда // Збірник наукових праць за матеріалами науково практичної конференції «Бюджетно податкова політика в Україні» (проблеми та перспективи розвитку), м. Ірнінь,20-21 грудня 2001.
  34. Горбань С.Ф Фінансові аспекти соціально-економічних проблем реґіону /С.Ф. Горбань, Н.М. Куреда, С.М. Ногіна // Збірник доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми державного управління і місцевого самоврядування”, Запоріжжя, 25-26 жовтня 2001.
  35. Горбань С.Ф. Проблеми збалансованості в розвитку Запорізького реґіону /С.Ф. Горбань, Н.М. Куреда, С.М. Ногіна // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції “Економічні проблеми розвитку реґіонів та підприємств на початку ХХІ століття”, Полтава, 22-23 листопада 2001
  36. Горбань С.Ф. Напрямки по об’єднанню ресурсів у бізнес освіті / С.Ф. Горбань, Н.М. Куреда // Матеріали  третьої національної конференції “Розбудова менеджмент освіти в Україні”, Київ,15-17листопада,2001р
  37. Горбань С.Ф. Тенденції інвестиційних процесів в Україні / С.Ф. Горбань, Н. М. Куреда// Сборник статей всеукраинской научно-практической конференции “Проблемы и перспективы развития предпринимательства в Украине”, Донецк, 28-29 октября 2000, С.33-35.
  38. Горбань С.Ф. Тенденції розвитку фармацевтичного ринку України / С.Ф.Горбань, Н.М. Куреда // Тези доповідей третьої науково-практичної конференції “Маркетинг та логістика в системі менеджменту”, Львів, 9-11 листопада 2000.
  39. Горбань С.Ф. Умови співпраці вузу і бізнесових структур реґіону/  С.Ф. Горбань, Н.М. Куреда // Приорететы и проблемы современного бизнес-образования. Сборник статей международной научно-практической конференции.Донецк 23-24 декабря 2000, С.31-34.
  40. Gorban S. Hydroelastic vibration and sound radiation of the screened plate elements of construction / S. Gorban, S. Beshenkov, V. Тolok//   Fourth international congress on sound and vibration. St. Petersburg, Russia, June 24-27, 1996.
  41. Горбань С.Ф. Гидроупругие колебания составных трехслойных конструкций / С.Ф.Горбань // Тези доповідей наукової конференції викладачів і студентів університету, Запоріжжя, 1994.
  42. Гидроупругие колебания трехслойных пластин и оболочек / С.Ф. Горбань, С.Н. Бешенков // Труды I Всесоюзной научной конференции. Технологические проблемы прочности несущих конструкций. Запорожье, 1991 Т.1.4.1.
 • ...

 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2007 р.

Мови спілкування: українська (вільно), російська ( вільно), англійська (із словником),...

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, IV корпус, 
аудиторія (кабінет): аудиторія 487
тел.: +380(61)7698454
e-mail: kafedra_upep@zntu.edu.ua
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}