Ви є тут

Головна

Мета:надання студентам необхідних теоретичних знань і практичних навичок для самостійного професійного виконання дизайн - проектів інтер’єрів видовищних, культурно-масових заходів. На основі аналізу аналогових об’єктів, навчально-наукових досліджень за темою, практичного виконання курсової роботи з врахуванні всіх факторів, пов'язаних з проектуванням і дизайном, студенти забезпечуються системою знань та практичних умінь бакалавра-дизайнера для виконання дизайн-проектів даного призначення та набувають певної професійної компетенції. Викладання дисципліни проектування пов'язано з пропедевтичними дисциплінами «Основи композиції», « Основи формоутворення», «Кольорознавство», «Нарисна геометрія» , «Основи проектної графіки» та іншими дисциплінами циклу Професійної та практичної підготовки повинні підготувати студентів до самостійного творчого процесу - художнього проектування. Засвоєння курсу також базується на знаннях, одержаних при вивченні дисциплін: «Охорона праці та Безпека життєдіяльності», «Типи будівель і архітектурні конструкції», «Проектування інтер'єрів промислових підприємств», «Конструювання обладнання інтер'єрів», «Будівельна фізика» (розділи «Архітектурна світлотехніка» та «Акустика»), «Обробні матеріали».

Завдання:виконати курсовий проект на задану тему. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:загальні відомості про створення образно-асоціативного, об'ємно-планувального і композиційно-функціонального рішення, та основні архітектурно-художні і дизайнерські засоби та нормативні вимоги (конструкційні, технологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні та інші вимоги ДБН та Сніп), що до формування виставкової експозиції

вміти:професійно використовувати теоретично та практично здобуті знання для художнього проектування середовища видовищних, культурно-масових заходів;

здобути навички:самостійного вирішення питань, пов'язаних з розробкою дизайн-проекту. 

Викладач:Бобровський Ігор Володимирович

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів -9,5 Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

(професійне спрямування):

"Дизайн інтер'єру"

Рік підготовки:
Змістових модулів – 1 4-й 4,5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання

Курсовий проект

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 285 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 7

самостійної роботи студента -13

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
72 год. 40 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
156 год. 224 год.
Індивідуальні завдання: 45 год.
Вид контролю: залік, захист курсового проекту

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36%до64%

для заочної форми навчання – 6%до94%

Розподіл балів, які отримують студенти

приклад для заліку

h Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Т10 Т11 100
8 8 8 8 8 8 8 8 16 10 10

Т1,Т2.....Т11 - теми змістових модулів

приклад за виконання курсового проекту(роботи)

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума
до 15 до 80 до 5 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни