Ви є тут

Головна

Список наукових публікацій  Агаркова О.А.

 1. Вплив трансформаційних процесів суспільства на стан інтелектуального капіталу державного управління України // Вісник ДНУ.– 2004. – №9. – С.129-136.
 2. Діагностична модель соціального об'єкта як стабілізуюча засада //Вісник Одеського національного університету. – 2003. – Т. 8, випуск 9. – С.242-248.
 3. Інтелектуальний капітал державного управління України: структура і перспективи розвитку//Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». – 2004. – №2. – С.106-112.
 4. Концепція стратегічного управління полем інтелектуального капіталу державних службовців//Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». – 2005. – №2. – С.82-88.
 5. Основи теорії поля інтелектуального капіталу державного управління //Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах . – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». – 2005. – №3. – С.85-90.
 6. Визначення концепції «Інтелектуальний капітал державного управління» // Персонал. – 2006. – №3. – С.72-78.
 7. Аналіз стану інтелектуального капіталу державного управління //Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах . – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». – 2006. – №2. – С.88-92.
 8. Критерії моніторингу стану інтелектуального капіталу державного управління// Нова парадигма: журнал наукових праць. – Вип.65. – Ч. 2. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – С. 3-9.
 9. Еліта державного управління і концепція «Інтелектуальний капітал державного управління» // Социальные технологии: международный межвузовский сборник научных работ. – Вып.36. – Киев – Москва – Одесса – Запорожье: Изд-во Гуманитарного университета «ЗИГМУ», 2007. – С.8-19.
 10. Обґрунтування поняття «Інтелектуальний капітал державного управління» //Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах . – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». – 2007. – №1. – С.67-72.
 11. Інтелектуальний капітал державного управління як соціальний інститут //Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах . – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». – 2007. – №5. – С.116-120.
 12. Показники та індикатори аналізу інтелектуального капіталу державного управління //Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах . – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані».– 2007. – №6. – С.95-99.
 13. Соціологія державного управління у пошуку предметного поля// Социальные технологии: международный межвузовский сборник научных работ. – Вып.38. – Киев – Москва – Одесса – Запорожье: Изд-во Гуманитарного университета «ЗИГМУ», 2008. – С.8-16.
 14. Концепція соціально-державного маркетингу //Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах . – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». – 2009. – №2. – С.70-74.
 15. Реалізація принципу соціальної справедливості в процесі соціально-державного маркетингу: критерії показники // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 15. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С.213-216
 16. Критерії соціальної ефективності функціонування соціально-державного маркетингу// Нова парадигма. – Випуск 87.- К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова . – 2009. – С. 186-194
 17. Соціальна реклама як один із напрямків реалізації соціально-державного маркетингу//Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДОНДУУ. Т.Х.Вип. 140. Серія «Соціологія».-Донецьк: ДонДУУ, 2009. – С. 288-293
 18. Соціальне страхування як один з напрямків реалізації соціально-державного маркетингу//Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДОНДУУ. Т.ХI.Вип. 145. Серія «Соціологія». – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – С. 234-243
 19. Напрямки реалізації соціально-державного маркетингу //Вісник Одеського національного університету. – 2010. – Т. 15, випуск 7. – С. 42-48.
 20. Соціальна інфраструктура як один з напрямків реалізації соціально-державного маркетингу //Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах . – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». – 2010. – №2(70). – С.
 21. Соціальне обслуговування як один з напрямків реалізації соціально-державного маркетингу //Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ:  Вид-во «Грані». – 2010. – №4(72). – С.102-105

Список наукових публікацій Дударьова В.В.

 1. Середня держава і глобалізація. Традиційний інститут в новітньому середовищі // Традиція та інновація в теорії міжнародних відносин : Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції – ICEMB HAH України, м. Київ, 21-22 квітня 2005 р. – С. 37-39.
 2. Федералізм у політичному устрої та зовнішній політиці розвинених трансформаційних суспільств // Транзитивні суспільства. Моделі розвитку і загроза периферизації: Матеріали міжвідомчої науково- теоретичної конференції — ICEMB HAH України, м. Київ, 26 січня 2006 р. – С. 13-17
 3. Соціальна різнорідність і зовнішня політика – Дослідження світової політики: збірник наукових праць — ICEMB HAH України, київ 2009 – Вип 48. С.63-69.
 4. Гегемоністська індоктринація в постбіполярному світовому порядку – Дослідження світової політики: збірник наукових праць – ІСЕМВ НАН України, київ 2009 – Вип 49. – С.88-96.

Список наукових публікацій Арабаджиєва Д.Ю.

 1. Національне – як фактор розвитку міфологізації сучасної політичної свідомості // Нова парадигма: Альманах наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – Випуск 49. – С. 128-141.
 2. Політичний міф як функція політичної свідомості //Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: Прем'єр, 2005. – Випуск 14. – С. 176-184.
 3. Політичні партії як об'єкт соціального пізнання // Методологія соціального пізнання: здобутки й проблеми. Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 25 травня 2005 року. – Київ – Запоріжжя: «Просвіта», 2005. – С. 215-217.
 4. Політичний міф як детермінанта електоральної поведінки // Педагогічна освіта України: національні традиції та європейські інновації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції грудня 2005 року. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – С. 215-217