Ви є тут

Головна

На кафедрі "Дизайн" для кожної дисципліни, що викладається для освітньої програми: "Дизайн" розроблено повний навчально-методичний комплекс, що включає в себе:

-робочу програму;

-конспект лекцій;

-матеріали для самостійної роботи студентів;

-матерали для контролю знань;

-питання для заліку та іспиту;

-методичні вказівки до виконання курсових проектів (робіт).

Список навчально-методичних робіт кафедри:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1.Демиденко, О.І. Рисунок. Гіпсова класична голова людини: навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. [Текст]/ О.І.Демиденко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запорізької нац. техн. ун-т.-Запоріжжя: ТОВ "Фінвей", 2013.-95с., іл.

ПІДРУЧНИКИ

СЛОВНИКИ

1.Рижова І.С.Прусак В.Ф., Мигаль С.П., Рєзанова Н.О. Д44 Дизайн середовища: Словник-довідник / За ред. д.філос.н., проф. І.С.Рижової. – Львів: Простір-М,2017.-360с.