Ви є тут

Головна

 

 

Обсяг у обліково-видавни-чих арк.

Кількість за звітний рік, од.

5.1

Бостан, С.К. До витоків міжнародного гуманітарного права [Текст] // Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20-21 квітня 2017 р.) / Відп. ред. С.Г. Стеценко, Л.О. Васечко. К.: ВГО «Майбутнє країни», журнал «Публічне право», 2017. С. 18–21.

0,35

 

5.2

Бостан, С.К. Інтегративні основи науки про державу [Текст] // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 20 травня 2017 р. Запоріжжя : «Просвіта», 2017. Т.1. С.201 –204.

0,35

 

5.3

Бостан, С.К. З досвіду конституціоналізації нових моделей форм державного правління в революційних умовах 1917-1919 рр. [Текст] // Еволюційні і революційні процеси в історії права, держави і юридичної думки: до 100-річчя Української революції 1917–1921 рр.» : матеріали ХХХVI Міжнародній історико-правовій конференції 01-04 червня 2017 р., м. Дніпро [Ред. колегія І.Б. Усенко та ін.]. – С.54–62.

0,92

 

5.4

Баєва, Л.В. Громадська ініціатива як вид гарантування місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / Л.В. Баєва // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 1905–1906. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

0,11

 

5.5

Баєва, Л.В. Роль та форми безпосередньої демократії та участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування на рівні інтеграційних процесів [Текст] / Л.В. Баєва // Друга Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті Євроінтеграційних процесів», присвяченій 20-річчю Конституції України. Запоріжжя, 23-24 червня 2017 року./ Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – Запоріжжя: «Просвіта», 2017. – С. 107–108.

0,69

 

5.6

Баєва, Л.В. Правова допомога в юридичних клініках України: загальнотеоретичний аналіз [Текст] / Л.В. Баєва // «Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 8-9 вересня 2017р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. – С. 10–13.

0,35

 

5.7

Денисенко, В.В. ГАТТ: принципи митної політики [Електронний ресурс] / В.В. Денисенко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. − С. 1903-1904. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

0,17

 

5.8

Денисенко, В.В. Міжнародні угоди як інститут міжнародного права у відносинах племінних народів з античними державами / В.В. Денисенко // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Т.Є. Леоненко. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – С. 34–36.

0,25

 

5.9

Купін, А.П. Удосконалення правового механізму протидії адміністративним правопорушенням [Електронний ресурс] / А.П. Купін // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.– 2017. – С. 1909–1910. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

0,11

 

5.10

Купін, А.П. Особливості управління адміністративно-політичною діяльністю в умовах оновлення предмета адміністративного права / А.П. Купін // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів», Запоріжжя, 20 травня 2017 р. / Запоріжжя : ЗНТУ. – 2017. – С. 317–318.

0,23

 

5.11

Купін, А.П. Щодо питання права на свободу пересування в Україні та країнах ЄС [Електронний ресурс] / А.П. Купін // Матеріали круглого столу «Актуальні питання конституційного і конституційно-процесуального права та конституційної реформи в Україні», Запоріжжя, 29 листопада 2017 р. /. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2017. – С. 55-56.

0,23

 

5.12

Буканов, Г.М. Проблеми забезпечення екологічної безпеки в  Україні [Електронний ресурс] / Г.М. Буканов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 1907–1908. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

0,13

 

5.13

Буканов, Г.М. Актуальні проблеми реформування податкового права в Україні [Текст] / Г.М. Буканов // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів», присвячена 10-річчю Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя, 20 травня 2017 року). Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Т.Є. Леоненко. – Запоріжжя, 2017. – С. 283–284.

0,23

 

5.14

Саміло, Г.О. Деякі аспекти тлумачення права в англо-американській правовій системі [Електронний ресурс] / Г.О. Саміло // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 1901–1902. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. Екрана.

0,11

 

5.15

Саміло, Г.О. Теорія тлумачення права: досвід деяких європейських країн [Текст] / Г.О. Саміло // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів», присвячена 10-річчю Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя, 20 травня 2017 року). Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Т.Є. Леоненко. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – С. 338–341.

0,46

 

5.14

Смолярова, М.Л. Риси правового стимулювання [Електронний ресурс] / М.Л. Смолярова // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 1910–1911. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

0,11

 

15.15

Смолярова, М.Л. Види правових стимулів у трудовому законодавстві / М.Л. Смолярова // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. Сучасн.. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред.. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: ДП «Прінт Сервіс», 2017. – С.190-192.

0,34

 

15.16

Смолярова, М.Л. Стимулювання трудової діяльності в умовах євроінтеграції [Текст] / М.Л. Смолярова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів», Запоріжжя, 20 травня 2017 р. /. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2017. – С. 376–378.

0,35

 

15.17

Смолярова, М.Л. Застосування стимулів в трудових відносинах / М.Л. Смолярова // Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. Учасників VI Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред.. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2017. – С. 187-189.

0,33

 

15.18

Смолярова, М.Л. Системи стимулювання працівників у зарубіжних країнах [Текст] / М.Л. Смолярова // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) : за заг. ред.. К.Ю. Мельника. – Х.: Харків. Нац.. ун-т внутр.. справ, 2017. – С.  272-274.

0,32

 

15.19

Смолярова, М.Л. Стимулювання професійного розвитку медичних працівників [Текст] / М.Л. Смолярова // Актуальні проблеми теорії та практики правового регулювання галузі охорони здоров’я: проблеми і перспективи: збірник тез доповідей науково-практичного круглого столу, присвяченого 25-й річниці прийняття Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (17 листопада 2017 року) / За заг. ред. д-ра мед. наук, професора, Заслуж. діяча науки і техніки України Ю. М. Колесника. – Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2017. – C. 188-192.

0,46